ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558

 • ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. สาเหตุโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียน
     มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม และภัทราพร ทองนิ่ม
  (Download)

 • ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร บ้านนาสาร จำกัด อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     วนิดา ดาวเรือง, สุพัตรา ศรีสุวรรณ และสุรินทร์ นิยมางกูร
  (Download)

 • การประเมินพันธุ์ฟักทองเพื่อการปรับปรุงพันธุ์เพิ่มปริมาณสารเบต้าแคโรทีน
     ปณาลี ภู่วรกุลชัย, สุมาลี หมิ่นกระโทก, สุวรรณี ชะเอม, หิรัญกุล พลรักษ์ และอัญมณี อาวุชานนท์
  (Download)

 • การปรับปรุงพันธุ์มันเทศประดับด้วยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยใช้รังสีแกมมา
     กมลทิพย์ แสนสม, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, พีรนุช จอมพุก และสุวิสา พัฒนเกียรติ
  (Download)

 • ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
     เบญจวรรณ นานรัมย์, สุพัตรา ศรีสุวรรณ และสุรินทร์ นิยมางกูร
  (Download)

 • การประเมินเครื่องแลคโตสตาร์ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงพาณิชย์ของน้ำนมดิบ
     สิรินทรา ไสยสมบัติ และประวีร์ วิชชุลตา
  (Download)

 • การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Xanthomona oryzae pv. oryzae ในประเทศไทย ด้วยเทคนิค AFLP, rep-PCR และ RFLP-Tal
     ปริศนา วงค์ล้อม, จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, สุจินต์ ภัทรภูวดล และวิชัย โฆสิตรัตน
  (Download)

 • การลดลงของสารฆ่าแมลงคลอร์ไพริฟอสในใบโหระพา (Ocimum basillicum Linn.) หลังการฉีดพ่น
     มะลิวัลย์ แซ่ลิ้ม, สุรชาติ พิมพา และฐิติยา แซ่ปัง
  (Download)

 • รูปแบบการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
     ศุทธินี ชวนเชย, สุวิสา พัฒนเกียรติ, พัฒนา สุขประเสริฐ และรุจีพัชร บุญจริง
  (Download)

 • การจำแนกเชื้อรา Fusarium species จากพืชอาศัยต่างๆ ด้วยลักษณะสัณฐานวิทยา และเครื่องหมาย ISSR
     เบญจพล ศรีทองคำ และจินตนา อันอาตม์งาม
  (Download)

 • ผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์แคระ 6 สายพันธุ์ ที่ปลูกในสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
     ประมร เมืองพรม, สายัณห์ ทัดศรี และประภา ศรีพิจิตต์
  (Download)

ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

 • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสักและการทดสอบความต้านทานต่อสารปฏิชีวนะของเนื้อเยื่อสักเพื่อการถ่ายยีน
     เยาวพรรณ สนธิกุล, สนธิชัย จันทร์เปรม, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และเสริมศิริ จันทร์เปรม
  (Download)

 • การประเมินอัลลิโลพาธีของกล้วยไม้สกุลหวาย โซเนีย บอม 17 ดัดแปลงพันธุกรรม
     ชมภูนุช ลิ้มประสาท, สนธิชัย จันทร์เปรม, พรศิริ เลี้ยงสกุล และเสริมศิริ จันทร์เปรม
  (Download)

 • ตรวจสอบการแพร่กระจายของโรคโนซีมาในผึ้งพันธุ์ ณ ลานเลี้ยงผึ้งพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแพร่
     กฤติมา ป้อต๊ะมา และพัชรินทร์ ครุฑเมือง
  (Download)

 • ความสามารถในการผสมตัวเองและผสมข้ามระหว่างกล้วยไม้ดินใบหมากลูกผสม "จุฬาลักษณ์" และลูกผสมสีเหลือง
     ศิวพร แก้วชุ่มชื่น และเฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์
  (Download)

 • ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โซเนีย "เอียสกุล"
     ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, สุภาวดี วงษ์ภมร, กาญจน์เจริญ ศรีอ่อน และธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
  (Download)

 • การประเมินความหลากหลายในการก่อโรคของสายพันธุ์เชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในประเทศไทย
     ปริศนา วงค์ล้อม, จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, สุจินต์ ภัทรภูวดล และวิชัย โฆสิตรัตน
  (Download)

 • ผลของการขาดน้ำหลังการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันของช่อดอกหงส์เหิน
     โสภิดา ศรีวิลัยวรรณ, อนวัช สุวรรณกุล และอัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์
  (Download)

 • รูปแบบการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการบริหารจัดการในพื้นที่กันชนอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
     หิรัญ หิรัญรัตนพงศ์, วิพักตร์ จินตนา และโสภิณ ทองปาน
  (Download)

Page 1 of 12

Please publish modules in offcanvas position.