ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2554

 • คู่แข่งการผลิตและการค้ายางพาราในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
  สมเกียรติ กสิกรานันท์

  (Preview, Download)

 • การใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อสร้างมะเขือเทศสายพันธุ์คู่แฝดต้านทานโรคพืชหลายชนิดในมะเขือเทศ
  รัตนา ลาสุข  กมลสิริ เพชรบูรณ์  ฉัฐพร คุ้นวงศ์ และจุลภาค คุ้นวงศ์
  (Preview, Download)

 • เส้นตอบสนองต่อแสงของใบผักโขมภายใต้ความเข้มข้นหลายระดับของคาร์บอนไดออกไซต์
  ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
  (Preview, Download)

 • อิทธิพลของความเข้มแสงต่อจุดชดเชยคาร์บอนไดออกไซต์และประสิทธิภาพคาร์บอนซิเลชันของใบผักโขม
  ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
  (Preview, Download)

 • การศึกษาระดับโมเลกุลของเชื้อ Brome mosaic virus สาเหตุโรคด่างของข้าวฟ่างในประเทศไทย
  อังคาร ยิสารคุณ และคนึงนิตย์ เหรียญวรากร
  (Preview, Download)

 • ผลของสารเคลือบผิวเชลแลคและโซเดียมไบคาร์บอเนตต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา Penicillium digitatum บนส้มสายน้ำผึ้ง
  พรชัย ราชตะพันธ์ุ  ทัศนา ใจบุญ และเพ็ญจันทร์ วิยะ
  (Preview, Download)

 • ผลการเคลือบไคโตซานและถุง LDPE ต่ออายุการเก็บรักษาสับปะรดตัดแต่ง พร้อมบริโภค
  พรชัย ราชตะพันธุ์  พัทรมน ละหานแก้ว และพิชญ์ดา สุขเกษม
  (Preview, Download)

 • การวิเคราะห์สายพันธุ์เห็ดฟางด้วยวิธี ITS-PCR-RFLP
  ธิติยาภรณ์ ประยูรมหิศร  อัจฉรา พยัพพานนท์ และมาลี ศรีสดสุข
  (Preview, Download)

 • วิธีการและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการถ่ายยีนเข้าสู่กล้วยไม้สกุลหวายโดยวิธีใช้เครื่องยิงอนุภาคและการใช้อะโกรแบคทีเรียมเป็นพาหะ
  ปิยนุช ศรชัย  รักชนก โคโต และเสริมศิริ จันทร์เปรม
  (Preview, Download)

 • การจำแนกสายพันธุ์และศึกษาสมบัติบางประการของสารต้านจุลินทรีย์จากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus sp. B-1 ที่คัดแยกได้จากบ่อเลี้ยงปลา
  สุปราณี พึ่งแพง  ชลอ ลิ้มสุวรรณ และวัชริยา ภูริวิโรจน์กุล
  (Preview, Download)

 • การออกแบบและพัฒนาเครื่องปิดฝากระป๋องกึ่งอัตโนมัติแบบใช้อุปกรณ์นิวแมติก
  ชาคริต ศรีทอง  อรวิกา แก้วเชื้อ และศุภกิตติ สายสุนทร
  (Preview, Download)

 • อิทธิพลของพันธุกรรมและระยะเวลาการบ่มเพาะต่อปริมาณสารอาหารกาบาในเมล็ดข้าวกล้องงอก
  ดำเนิน กาละดี  โสรยา ต๊ะวงค์  ชัยพร เลาหล้า  วัชรพงษ์ กามะวิถี  และแสงทิวา สุริยงค์
  (Preview, Download)

 • โรคปื้นดำของลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.) และการควบคุมโรคในระยะก่อนการเก็บเกี่ยว
  ธัญมน สังข์ศิริ  สมศิริ แสงโชติ และเนตรนภิส เขียวขำ
  (Preview, Download)

 • การปรับปรุงพันธุ์พิทูเนียเพื่อให้ทนโรคลำต้นเน่าที่เกิดจากเชื้อ Phytophthora parasitica
  ยุภาวดี พิมพ์สมาน  สุดฤดี ประเทืองวงศ์ และธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
  (Preview, Download)

 • ผลของเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาและเชื้อแบคทีเรียเอนโดไฟต์ร่วมกับการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของปทุมมา
  อภิรยา เทพสุคนธ์ และโสระยา ร่วมรังษี
  (Preview, Download)

 

 

ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2554

 • การตรวจสอบการผลิตโปรตีนชนิดใหม่ของมะละกอแขกนวลดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้านทานไวรัสใบด่างวงแหวน
  ชาลินี คงสวัสดิ์  สุธาทิพย์ กิตติเสนาชัย  กษมา ชูสังข์  น้ำทิพย์ พิรณฤทธิ์  สิทธิรักษ์ รอยตระกูล  ปาริชาติ เบิร์นส และวิชัย โฆสิตรัตน

  (Preview, Download)

 • การปลูกเชื้อ Cymbidium Mosaic Virun บน Protocorm-Like Bodies ของกล้วยไม้
  พันทิพา ลิ้มสงวน  รัชนี ฮงประยูร และเสริมศิริ จันทร์เปรม
  (Preview, Download)

 • สัดส่วนการใช้พื้นที่ (land use) สำหรับรีสอร์ทแบบพอเพียง
  ธาญะ เล็กอุทัย และ เอื้อมพร วีสมหมาย
  (Preview, Download)

 • ผลกระทบของสารกำจัดแมลงฟลูเบนไดอะไมด์ (flubendiamide) ต่อไส้เดือนดิน (Pheretima peguana Rosa) ในแปลงคะน้า
  ชุมพล ราชณุวงษ์ และอภิชัย ดาวราย
  (Preview, Download)

 • นาโนเทคโนโลยีกับทรัพยากรดิน
  กรรณิการ์ สัจจาพันธ์
  (Preview, Download)

 • ผลกระทบต่อกลุ่มประชากรแบคทีเรียในดินบริเวณรอบรากมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้านทานต่อไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอ
  กษมา ชูสังข์  ปาริชาติ เบิร์นส และวิชัย โฆสิตรัตน
  (Preview, Download)

 • การศึกษาคุณลักษณะเบื้องต้นของช่วงลำดับอนุรักษ์ของยีน ammonium transporter (AMT2) และ inorganic phosphate transporter (PT1) จากมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 
  ธนวรรธห์ บำรุงเศรษฐพงษ์  วิจารณ์ วิชชุกิจ และสุดเขตต์ นาคะเสถียร
  (Preview, Download)

 • ผลของรูปร่างลักษณะภายนอก ระดับไขมันในสูตรอาหาร และระยะเวลาในการขุนต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของโคเนื้อลูกผสมเพศผู้ตอน
  สุริยะ สะวานนท์ และพีรชิต ไชยหาญ
  (Preview, Download)

 • โรคใบด่างจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตายของพริกที่เกิดจากเชื้อ Tomato necrotic ringspot virus
  คนึงนิจ ศรีวิลัย  พิสสวรรณ เจียมสมบัติ  รัชนี ฮงประยูร  สิริกุล วะสี และสุพัฒน์ อรรถธรรม
  (Preview, Download)

 • การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae สาเหตุโรคขอบใบแห้งในข้าว
  ชุติมา วงษ์ไพศาล  สุธิดา ไตรบุตร์  พุทธพร ส่องศรี และมาลี ศรีสดสุข
  (Preview, Download)

 • การจำแนกเห็ดกระดุมเขตร้อน KPS1 ระดับโมเลกุลและการวิเคราะห์โปรตีนโดยใช้ 2D-PAGE
  สุธิดา ไตรบุตร์ และมาลี ศรีสดสุข
  (Preview, Download)

 • การศึกษาการระบาดของเพลี้ยไก่ฟ้า (Heteropsylla cubana Crawford) กระถินยักษ์ทารัมบาในประเทศไทย
  อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช  ฐิติฌากรณ์ คล้ายแก้ว  มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์  เกษม หฤทัยธนาสันติ์  นิพนธ์ ทวีชัย และโกศล เจริญสม
  (Preview, Download)

 • ผลของบาซิลลัส ทูริงเจนซิส และส่วนผสมของอะบาเม็กตินและคลอร์ฟินาเพอร์ต่อแมลงศัตรูพืชในผักคะน้าและปริมาณสารตกค้างของส่วนผสมของอะบาเม็กตินและคลอร์ฟินาเพอร์
  ฐิติยา แซ่ปัง  ทิพย์อุษา คุ้มประวัติ  กุลศิริ ช. กรับส์ และอัจฉริยา ปราบอริพ่าย
  (Preview, Download)

 • การศึกษาตำแหน่งของยีนแก้ความเป็นหมันในพริก (Capasicum annuum L.) พันธุ์ '83-168'
  พนิดา ฐาตุจิรางค์กุล  พัชรา เข็ญคำ  ฉัฐพร คุ้นวงศ์ และจุลภาค คุ้นวงศ์
  (Preview, Download)

Page 10 of 10

Please publish modules in offcanvas position.