ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2554

 • ปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังในการพัฒนาการเกษตรเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกรรุ่นใหม่
  กีรติยา สวัสดิภาพ  อรนัดดา ชิณศรี และอภิญญา หิรัญวงษ์
  (Preview, Download)

 • การจำแนกเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคแตกพุ่มฝอยของงาในประเทศไทยด้วยวิธีการทางอณูชีววิทยา
  นาตยา พานทอง  สุภาพร กลิ่นคง  วิชัย โฆสิตรัตน์ และสุจินต์ ภัทรภูวดล
  (Preview, Download)

 • ห้วยบง 80: มันสำปะหลังพันธุ์แรกของไทยที่ได้รับการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
  วิจารณ์ วิชชุกิจ  เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษญ์  เอ็จ สโรบล  จำลอง เจียมจำนรรจา  กล้าณรงค์ ศรีรอด  เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ  วัชรี เลิศมงคล  ปิยะ กิตติภาดากุล  จำนงค์ ชัญถาวร และสุภาวดี บุญมา
  (Preview, Download)

 • ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Pseudoplagiostoma eucalypti สาเหตุโรคใบจุดใบใหม้ในยูคาลิปตัส
  สุพจน์ เหลืองประพฤทธิ์ และจินตนา อันอาตม์งาม
  (Preview, Download)

 • การชักนำความแปรปรวนทางพันธุกรรมให้กับว่านชักมดลูกโดยวิธีเพิ่มชุดโครโมโซมและก่อกลายพันธุ์
  จุรีภรณ์ ศรีใหม่  เสริมศิริ จันทร์เปรม และสนธิชัย จันทร์เปรม
  (Preview, Download)

 • ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการใช้สารเสริมการเจริญเติบโตอะมิโนในนาข้าว อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  กร สุขเกษม และพิชัย ทองดีเลิศ
  (Preview, Download)

 • ผลของการอบดินด้วยวิธีชีวภาพจากการสลายตัวของพืชตระกูลกะหล่ำต่อการควบคุมแบคทีเรียโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ
  อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช  จุฬารัตน์ บุตกิจ และนิพนธ์ ทวีชัย
  (Preview, Download)

 • การใช้เห็ดในการย่อยสลายลิกนินในไม้ยูคาลิปตัส
  ศลยา สุขสอาด  มาลี ศรีสดสุข  วิชัย โฆสิตรัตน และชวลิต ฮงประยูร
  (Preview, Download)

 • ผลของการใช้ยิปซัมต่อปริมาณธาตุอาหารพืชในใบ ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของลองกอง
  บุญส่ง ไกรศรพรสรร  สายัณห์ สดุดี และชัยรัตน์ นิลนนท์
  (Preview, Download)

 • คุณภาพทางกายภาพและเคมีของผักกาดหอมห่อที่เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์แอกทีฟ
  ดาวรุ่ง จันทา  ดนัย บุณยเกียรติ และพิชญา บุญประสม พูลลาภ
  (Preview, Download)

 • ผลของบรรจุภัณฑ์แอกทีฟต่อคุณภาพของบรอกโคลีหั่นชิ้นพร้อมปรุง
  ปิ่นอนงค์ จอมศักดิ์  ดนัย บุณยเกียรติ และพิชญา บุญประสม พูลลาภ
  (Preview, Download)

 • การเพาะเลี้ยงเอมบริโอเพื่อร่นระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาประเภทไม้กระถาง
  นงคราญ โชติอิ่มอุดม  ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์  เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ และเฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
  (Preview, Download)

 • วิธีการปรับปรุงพันธุ์กุหลาบตัดดอกในประเทศไทย
  วชิระ เกตุเพชร และอดิศร กระแสชัย
  (Preview, Download)

 • การฟอกจางสีกากน้ำตาลโดยใช้เชื้อเห็ด
  ศลยา สุขสอาด และมาลี ศรีสดสุข
  (Preview, Download)

 • มวลชีวภาพของอ้วยพันธุ์ K95-84
  ประสิทธิ์ ขุนสนิท และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
  (Preview, Download)

ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2554

 • คู่แข่งการผลิตและการค้ายางพาราในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
  สมเกียรติ กสิกรานันท์

  (Preview, Download)

 • การใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อสร้างมะเขือเทศสายพันธุ์คู่แฝดต้านทานโรคพืชหลายชนิดในมะเขือเทศ
  รัตนา ลาสุข  กมลสิริ เพชรบูรณ์  ฉัฐพร คุ้นวงศ์ และจุลภาค คุ้นวงศ์
  (Preview, Download)

 • เส้นตอบสนองต่อแสงของใบผักโขมภายใต้ความเข้มข้นหลายระดับของคาร์บอนไดออกไซต์
  ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
  (Preview, Download)

 • อิทธิพลของความเข้มแสงต่อจุดชดเชยคาร์บอนไดออกไซต์และประสิทธิภาพคาร์บอนซิเลชันของใบผักโขม
  ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
  (Preview, Download)

 • การศึกษาระดับโมเลกุลของเชื้อ Brome mosaic virus สาเหตุโรคด่างของข้าวฟ่างในประเทศไทย
  อังคาร ยิสารคุณ และคนึงนิตย์ เหรียญวรากร
  (Preview, Download)

 • ผลของสารเคลือบผิวเชลแลคและโซเดียมไบคาร์บอเนตต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา Penicillium digitatum บนส้มสายน้ำผึ้ง
  พรชัย ราชตะพันธ์ุ  ทัศนา ใจบุญ และเพ็ญจันทร์ วิยะ
  (Preview, Download)

 • ผลการเคลือบไคโตซานและถุง LDPE ต่ออายุการเก็บรักษาสับปะรดตัดแต่ง พร้อมบริโภค
  พรชัย ราชตะพันธุ์  พัทรมน ละหานแก้ว และพิชญ์ดา สุขเกษม
  (Preview, Download)

 • การวิเคราะห์สายพันธุ์เห็ดฟางด้วยวิธี ITS-PCR-RFLP
  ธิติยาภรณ์ ประยูรมหิศร  อัจฉรา พยัพพานนท์ และมาลี ศรีสดสุข
  (Preview, Download)

 • วิธีการและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการถ่ายยีนเข้าสู่กล้วยไม้สกุลหวายโดยวิธีใช้เครื่องยิงอนุภาคและการใช้อะโกรแบคทีเรียมเป็นพาหะ
  ปิยนุช ศรชัย  รักชนก โคโต และเสริมศิริ จันทร์เปรม
  (Preview, Download)

 • การจำแนกสายพันธุ์และศึกษาสมบัติบางประการของสารต้านจุลินทรีย์จากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus sp. B-1 ที่คัดแยกได้จากบ่อเลี้ยงปลา
  สุปราณี พึ่งแพง  ชลอ ลิ้มสุวรรณ และวัชริยา ภูริวิโรจน์กุล
  (Preview, Download)

 • การออกแบบและพัฒนาเครื่องปิดฝากระป๋องกึ่งอัตโนมัติแบบใช้อุปกรณ์นิวแมติก
  ชาคริต ศรีทอง  อรวิกา แก้วเชื้อ และศุภกิตติ สายสุนทร
  (Preview, Download)

 • อิทธิพลของพันธุกรรมและระยะเวลาการบ่มเพาะต่อปริมาณสารอาหารกาบาในเมล็ดข้าวกล้องงอก
  ดำเนิน กาละดี  โสรยา ต๊ะวงค์  ชัยพร เลาหล้า  วัชรพงษ์ กามะวิถี  และแสงทิวา สุริยงค์
  (Preview, Download)

 • โรคปื้นดำของลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.) และการควบคุมโรคในระยะก่อนการเก็บเกี่ยว
  ธัญมน สังข์ศิริ  สมศิริ แสงโชติ และเนตรนภิส เขียวขำ
  (Preview, Download)

 • การปรับปรุงพันธุ์พิทูเนียเพื่อให้ทนโรคลำต้นเน่าที่เกิดจากเชื้อ Phytophthora parasitica
  ยุภาวดี พิมพ์สมาน  สุดฤดี ประเทืองวงศ์ และธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
  (Preview, Download)

 • ผลของเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาและเชื้อแบคทีเรียเอนโดไฟต์ร่วมกับการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของปทุมมา
  อภิรยา เทพสุคนธ์ และโสระยา ร่วมรังษี
  (Preview, Download)

 

 

Page 10 of 11

Please publish modules in offcanvas position.