ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558

 • ผลของไคโตซานและไธไดอะซูรอนในการเพาะเลี้ยงข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อสร้างสารสำคัญทางโภชนาการ
     รงรอง หอมหวล, สุลักษณ์ แจ่มจำรัส, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, รัตนา เอการัมย์, พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, ชูศักดิ์ คุณุไทย และสนธิชัย จันทร์เปรม
  (Preview, Download)

 • การพัฒนาหอบำบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเปียกด้วยระบหมุนเวียนการบำบัดสำหรับกระบวนการรมผลลำไยสด
     สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ, จักรพงษ์ พิมพ์พิมล, จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ และชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
  (Preview, Download)

 • ความต้องการความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงานโครงการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคตะวันตก
     ณัตฐา พลเสน และสาวิตรี รังสิภัทร์
  (Preview, Download)

 • ปริมาณโลหะหนักในน้ำเสีย น้ำทิ้งและกากตะกอนมูลสุกรจากฟาร์มสุกรที่ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศและใช้อากาศ
     วรีย์ณิดา วิวรรธมงคล, จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์, สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ และอุทัย คันโธ
  (Preview, Download)

 • การศึกษาวิธีปฏิบัติต่อผลลองกองเพื่อการส่งออก
     ภัคธร ลาภบริบูรณ์, ยศพล ผลาพล, เจริญ ขุนพรหม และจริงแท้ ศิริพานิช
  (Preview, Download)

 • การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผสมเกสรปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
     สุพัตรา ศรีสุวรรณ, เฉลิมพล ภูมิไชย์ และธานี ศรีวงศ์ชัย
  (Preview, Download)

 • ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
     พัชราวดี ศรีบุญเรือง
  (Preview, Download)

 • การแจกกระจายค่าบริกซ์ตามความยาวของลำอ้อยอายุต่างๆ ที่เกิดจากอิทธิพลของอุณหภูมิทรงพุ่มและปริมาณน้ำในช่วงการเจริญเติบโต
     กุมุท สังขศิลา, ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ และประสิทธิ์ สมจินดา
  (Preview, Download)

ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559

 • การตัดสินใจซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผู้บริโภคที่ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
     สุนันทา สุขเจริญ, สาวิตรี รังสิภัทร์ และพนามาศ ตรีวรรณกุล
  (Preview, Download)

 • โรคยอดเน่าของพริกที่เกิดจากเชื้อรา Choanephora cucurbitarum และการคัดเลือกพันธุ์พริกพื้นเมืองของไทยที่ต้านทานโรค
     สราวุฒิ บุญสอน, พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, จิระเดช แจ่มสว่าง และสิริกุล วะสี
  (Preview, Download)

 • การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzicola, ในประเทศไทย โดยเทคนิค Repetitive sequence-based PCR (rep-PCR)
     ไพเราะ ขวัญงาม, จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, วิชัย โฆษิตรัตน และสุจินต์ ภัทรภูวดล
  (Preview, Download)

 • พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์ในตลาดสุขใจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
     กิตติณัฎฐ์ จิตต์อาจหาญ, พนามาศ ตรีวรรณกุล และสุพัตรา ศรีสุวรรณ
  (Preview, Download)

 • การจำแนกในระดับโมเลกุลของเชื้อไฟโตพลาสมา สาเหตุโรคใบสีแสดของข้าวในประเทศไทย
     สุภาพร กลิ่นคง, คนึงนิตย์ เหรียญวรากร และจตุพร ขวัญทองยิ้ม
  (Preview, Download)

 • การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางชีวเคมีของน้ำยางพารา พันธุ์ RRIM 600 ที่ปลูกในเขตพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตแตกต่างกัน
     ธัญญะรัตน์ พุทธิมา, ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, เอ็จ สโรบล และสุขุมาลย์ เลิศมงคล
  (Preview, Download)

 • วัชพืชในแปลงฝรั่งบางชนิดที่เป็นพืชอาศัยของไส้เดือนผอยรากปม (Meloidogyne spp.)
     จำเนียร ชมภู, อมรศรี ขุนอินทร์ และทศพล พรพรหม
  (Preview, Download)

 • การตรวจวินิจฉัยและการแพร่กระจายในแปลงปลูกของเชื้อ Sugarcane streak mosaic virus สาเหตุโรคใบด่างขีดอ้อยในประเทศไทย
     ปวีณา เกษมสินธุ์, พิสสวรรณ เจียมสมบัติ และรัชนี ฮงประยูร
  (Preview, Download)

 • การยอมรับและคุณค่าทางโภชนาการน้ำมะเกี๋ยงและการวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของผลมะเกี๋ยง
     มาริษา ภู่ภิญโญกุล
  (Preview, Download)

Please publish modules in offcanvas position.