ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2554

 • การตรวจสอบการผลิตโปรตีนชนิดใหม่ของมะละกอแขกนวลดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้านทานไวรัสใบด่างวงแหวน
  ชาลินี คงสวัสดิ์  สุธาทิพย์ กิตติเสนาชัย  กษมา ชูสังข์  น้ำทิพย์ พิรณฤทธิ์  สิทธิรักษ์ รอยตระกูล  ปาริชาติ เบิร์นส และวิชัย โฆสิตรัตน

  (Preview, Download)

 • การปลูกเชื้อ Cymbidium Mosaic Virun บน Protocorm-Like Bodies ของกล้วยไม้
  พันทิพา ลิ้มสงวน  รัชนี ฮงประยูร และเสริมศิริ จันทร์เปรม
  (Preview, Download)

 • สัดส่วนการใช้พื้นที่ (land use) สำหรับรีสอร์ทแบบพอเพียง
  ธาญะ เล็กอุทัย และ เอื้อมพร วีสมหมาย
  (Preview, Download)

 • ผลกระทบของสารกำจัดแมลงฟลูเบนไดอะไมด์ (flubendiamide) ต่อไส้เดือนดิน (Pheretima peguana Rosa) ในแปลงคะน้า
  ชุมพล ราชณุวงษ์ และอภิชัย ดาวราย
  (Preview, Download)

 • นาโนเทคโนโลยีกับทรัพยากรดิน
  กรรณิการ์ สัจจาพันธ์
  (Preview, Download)

 • ผลกระทบต่อกลุ่มประชากรแบคทีเรียในดินบริเวณรอบรากมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้านทานต่อไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอ
  กษมา ชูสังข์  ปาริชาติ เบิร์นส และวิชัย โฆสิตรัตน
  (Preview, Download)

 • การศึกษาคุณลักษณะเบื้องต้นของช่วงลำดับอนุรักษ์ของยีน ammonium transporter (AMT2) และ inorganic phosphate transporter (PT1) จากมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 
  ธนวรรธห์ บำรุงเศรษฐพงษ์  วิจารณ์ วิชชุกิจ และสุดเขตต์ นาคะเสถียร
  (Preview, Download)

 • ผลของรูปร่างลักษณะภายนอก ระดับไขมันในสูตรอาหาร และระยะเวลาในการขุนต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของโคเนื้อลูกผสมเพศผู้ตอน
  สุริยะ สะวานนท์ และพีรชิต ไชยหาญ
  (Preview, Download)

 • โรคใบด่างจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตายของพริกที่เกิดจากเชื้อ Tomato necrotic ringspot virus
  คนึงนิจ ศรีวิลัย  พิสสวรรณ เจียมสมบัติ  รัชนี ฮงประยูร  สิริกุล วะสี และสุพัฒน์ อรรถธรรม
  (Preview, Download)

 • การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae สาเหตุโรคขอบใบแห้งในข้าว
  ชุติมา วงษ์ไพศาล  สุธิดา ไตรบุตร์  พุทธพร ส่องศรี และมาลี ศรีสดสุข
  (Preview, Download)

 • การจำแนกเห็ดกระดุมเขตร้อน KPS1 ระดับโมเลกุลและการวิเคราะห์โปรตีนโดยใช้ 2D-PAGE
  สุธิดา ไตรบุตร์ และมาลี ศรีสดสุข
  (Preview, Download)

 • การศึกษาการระบาดของเพลี้ยไก่ฟ้า (Heteropsylla cubana Crawford) กระถินยักษ์ทารัมบาในประเทศไทย
  อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช  ฐิติฌากรณ์ คล้ายแก้ว  มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์  เกษม หฤทัยธนาสันติ์  นิพนธ์ ทวีชัย และโกศล เจริญสม
  (Preview, Download)

 • ผลของบาซิลลัส ทูริงเจนซิส และส่วนผสมของอะบาเม็กตินและคลอร์ฟินาเพอร์ต่อแมลงศัตรูพืชในผักคะน้าและปริมาณสารตกค้างของส่วนผสมของอะบาเม็กตินและคลอร์ฟินาเพอร์
  ฐิติยา แซ่ปัง  ทิพย์อุษา คุ้มประวัติ  กุลศิริ ช. กรับส์ และอัจฉริยา ปราบอริพ่าย
  (Preview, Download)

 • การศึกษาตำแหน่งของยีนแก้ความเป็นหมันในพริก (Capasicum annuum L.) พันธุ์ '83-168'
  พนิดา ฐาตุจิรางค์กุล  พัชรา เข็ญคำ  ฉัฐพร คุ้นวงศ์ และจุลภาค คุ้นวงศ์
  (Preview, Download)

Page 11 of 11

Please publish modules in offcanvas position.