ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560

 • เสถียรภาพเม็ดดิน: การเกิด การพังทลาย และการประเมิน
     สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์
  (Preview, Download)

 • การพัฒนาวิธีการที่รวดเร็วในการคัดเลือกเชื้อไรโซแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว
     จิรพันธ์ เปรมสุริยา, วราภรณ์ ปานอยู่, สุจินต์ ภัทรภูวดล และ วิชัย โฆสิตรัตน
  (Preview, Download)

 • การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์จากเนื้อเยื่อลินเดอเนียด้วยสารละลายโคลซิซินในสภาพปลอดเชื้อ
     บัณฑิตา เพ็ญสุริยะ, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, เฌอมาลย์ วงศ์ขาวจันท์ และ พัฒนา สุขประเสริฐ
  (Preview, Download)

 • ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบธงของข้าวพันธุ์ กข41, ปทุมธานี1 และขาวดอกมะลิ105 ภายใต้การเพิ่มขึ้นของ CO2
     ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
  (Preview, Download)

 • การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Curvularia lunata สาเหตุโรคเมล็ดด่างข้าวในประเทศไทย
     เทิดศักดิ์ สวัสดิ์สุข, กวินธรรพ์ บุบผา, รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์, ศิริพร กออินทร์ศักดิ์ และ จินตนา อันอาตม์งาม
  (Preview, Download)

 • รูปทางธรณีเคมีและความเป็นประโยชน์ของธาตุสังกะสี ทองแดง เหล็ก และแมงกานีสในดินเนื้อปูนที่ใช้ทางการเกษตร
     จรรยาลักษณ์ อิ่นคำ, ณัฐพล จิตมาตย์ และ ดาวจรัส เกตุโรจน์
  (Preview, Download)

 • ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพริก
     พิจิตรา แก้วสอน, กุลธิดา โชทนากูล, ปริยานุช จุลกะ และ วันชัย จันทร์ประเสริฐ
  (Preview, Download)

 • ผลของการพรางแสงและระยะปลูกต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกหวาน 'California Wonder' ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง
     พิจิตรา แก้วสอน, สาวิตรี มังกรแก้ว, ปริยานุช จุลกะ และ ปิยะณัฏฐ์ ผกามาศ
  (Preview, Download)

 • การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ Squash mosaic virus โดยใช้โปรตีนห่อหุ้มอนุภาพไวรัสที่ผลิตได้จากยีนสังเคราะห์เป็นแอนติเจน
     สมฤทัย พุ่มระชัฎ, รัชนี ฮงประยูร, สุจินต์ ภัทรภูวดล และ สรรชัย จันทะจร
  (Preview, Download)
 • การตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานของส้มเขียวหวาน (Citrus reticulata Blanco) ดิพพลอยด์และเตตราพลอยด์
     สุนทรีย์ สุรศร
  (Preview, Download)

 • ผลของอัตราการฉีดพ่นคลอร์ไพรีฟอสและไดเมทโธเอตต่อปริมาณสารตกค้างในต้นหอม (Alliumcepa var. aggregatum)
     ฐิตาภรณ์ เพ็ชร์ช้อย และ ฐิติยา แซ่ปัง
  (Preview, Download)

 • ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีการผลิตข้าวในศูนย์ข้าวชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
     วริศรา ทรัพย์เกษม และ สุพัตรา ศรีสุวรรณ
  (Preview, Download)
 • การจำแนกชนิดของเชื้อรา Aspergillus spp. และ Penicillium spp. ที่ปนเปื้อนในอาหารผลิตผลทางการเกษตร และดินเพาะปลูก และการสร้างสารพิษอะฟลาท็อกซิน บี1
     วัชรี เสาร์เทพ, อรอุมา เพียซ้าย และ พัชรวิภา ใจจักรคำ
  (Preview, Download)

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสาร plumbagin ในเซลล์แขวนลอยจาก hairy root ของเจตมูลเพลิงแดง โดยการกระตุ้นด้วย methyl jasmonate ในอาหารสูตร B5
     ปาริชาต ประสาทศิลป์, ศุภธิดา อับดุลลากาซิม และ เสริมศิริ จันทร์เปรม
  (Preview, Download)

 • ผลของรังสีแกรมมาที่มีต่อมันเทศประดับพันธุ์ผสมในสภาพปลอดเชื้อ
     นุชรัฐ บาลลา, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, อัญชลี จาละ และ ธีระชัย ธนานันต์
  (Preview, Download)

ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559

 • ผลของสารสกัดหยาบจากรา Talaromyces flavus Bodhi001 และ Talaromyces trachyspermus Bodhi002 แยกจากดินป่าชื้นต่อการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชทางเศรษฐกิจ
     อารมย์ จันทะสอน, เจนจิรา หม่องอ้น, บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี และธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ
  (Preview, Download)

 • แอนติบอดีที่จำเพาะต่อรีคอมบิแนนท์โปรตีน Cry1Ab และการพัฒนาวิธีการตรวจสอบด้วยเทคนิคซีรัมวิทยา
     อัจฉราพรรณ ใจเจริญ และรัชนี ฮงประยูร
  (Preview, Download)

 • การตอบสนองของปากใบและกระบวนการสังเคราะห์แสดงของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสต่อสภาวะขาดน้ำจากการชักนำด้วยพอลิเอทิลีนไกลคอล
     วินัย อุดขาว, ภฤศนันท์ เอี่ยมเอกสุวรรณ และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
  (Preview, Download)

 • การประเมินความต้านทานของแตงไทยและเมล่อนพันธุ์การค้าต่อเชื้อโรคเหี่ยวฟิวซาเรียมสายพันธุ์ 1
     สมควร บุญศรีนุกุล, เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ปริยานุช จุลกะ และธานี ศรีวงศ์ชัย
  (Preview, Download)

 • การจัดจำแนกในระดับชีวโมเลกุลของเชื้อไฟโตพลาสมาที่พบในโรคพุ่มแจ้ - โรคอุบัติใหม่ของมันสำปะหลังในประเทศไทย
     สุภาพร กลิ่นคง, วาสนา รุ่งสว่าง, ปัณฑา ขวัญทองยิ้ม และคนึงนิตย์ เหรียญวรากร
  (Preview, Download)

 • ความต้านทานต่อเชื้อไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศบนยีน Ty-2 ในมะเขือเทศรุ่น F1 และ BC1F1 ระหว่างสายพันธุ์ป่า Solanum habrochaites 'L06112' และสายพันธุ์การค้าสีดาทิพย์ 3
     อรอุบล ชมเดช, อุไรวรรณ พงษ์พยัคเลิศ, นริศา เจือจุน, อิสระยศ สินบุญยะมะ และจุลภาค คุ้นวงศ์
  (Preview, Download)

 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการปลูกทุเรียนของเกษตรกร ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
     พิชญา สาระรักษ์, สุพัตรา ศรีสุวรรณ, และสุรินทร์ นิยมางกูร
  (Preview, Download)

 • การระบาดและวินัจฉัยโรคใบด่างจุดวงแหวนมะละกอในประเทศไทย
     บุญชาติ คติวัฒน์, อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ และศรีเมฆ ชาวโพงพาง
  (Preview, Download)

 • ปริมาณดีเอ็นเอในนิวเคลียสและความมีชีวิตของเรณูกล้วยไม้สกุลหวาย 25 พันธุ์
     ปิยนุช ศรชัย, วราภรณ์ คำพงษ์ และเสริมศิริ จันทร์เปรม
  (Preview, Download)
 • ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเหนียวพันธุ์ไม่ไวแสงในระบบปลูกแบบประณีตและระบบปลูกปกติ
     สมชัย เพ็งสะหวัน, ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, วิทิตร ใจอารีย และบุบผา คงสมัย
  (Preview, Download)

 • รูปแบบสวนในบ้านในสหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ.2543 - ปี พ.ศ.2557
     พุทธรักษ์ แสงทอง และศศิยา ศิริพานิช
  (Preview, Download)

 • การประเมินลักษณะต่างๆ ของรากระหว่างการงอกของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อศึกษาศักยภาพในการแข่งขันกับวัชพืช
     รณชัย ช่างศรี, ธานี ศรีวงศ์ชัย, สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ และรัตติกาน เกิดผล
  (Preview, Download)

Please publish modules in offcanvas position.