ปีที่ 48 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

 

 • สารบัญ
  (Download)

 • การโคลนและศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีน NIP5;1 ในปาล์มน้ำมันชนิดเทอเนร่า
     อัญชนา รอดรังนก, ชนากานต์ ลักษณะ และ สนธิชัย จันทร์เปรม
  (Preview, Download)

 • การจำแนกและรูปแบบการแสดงออกของยีน NIP6;1
     อัญชนา รอดรังนก, กนกวรรณ เที่ยงธรรม และ สนธิชัย จันทร์เปรม
  (Preview, Download)

 • การคัดเลือกพันธุ์พืชวงศ์แตงต้านทานต่อเชื้อไวรัส
     ขวัญชนก อารีกิจ, วิชัย โฆสิตรัตน, Scott Adkins และ สุจินต์ ภัทรภูวดล
  (Preview, Download)

 • ความเสถียรของ Infectious Clone เชื้อไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอ (PRSV-P) ในพลาสมิดพาหะ
     ชุติรัตน์ อัศวเทพ, จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, สุจินต์ ภัทรภูวดล และ วิชัย โฆสิตรัตน
  (Preview, Download)

 • การสังเคราะห์ in vivo Transcript จากโคลน cDNA เต็มสายของเชื้อไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอ (PRSV-P) สายพันธุ์ไทย
     ชุติรัตน์ อัศวเทพ, จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, สุจินต์ ภัทรภูวดล และ วิชัย โฆสิตรัตน
  (Preview, Download)

 • การตรวจเชื้อ Squash leaf curl Yunnan virus ในพืชวงศ์แตงด้วยเทคนิค Loop-Mediated Isothermal Amplification
     รุ่งทิพย์ จั่นเพ็ชร, วิชัย โฆสิตรัตน, Scott Adkins และ สุจินต์ ภัทรภูวดล
  (Preview, Download)

 • ลำดับนิวคลีโอไทด์ที่สมบูรณ์ของดีเอ็นเอ-เอ และดีเอ็นเอ-บี ของเชื้อ Tomato leaf curl New Delhi virus-[Thailand:Kanchanburi:Cucumber:2012] 
  (ToLCNDV-[TH:KR:Cu:12]) สาเหตุอาการใบหงิกของแตงกวา ในจังหวัดกาญจนบุรี
     สรรชัย จันทะจร และ รัชนี ฮงประยูร
  (Preview, Download)

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิตข้าวหอมนิลในสภาพถังปลูก
     นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย และ ฉัตรชัย ศรีมาลา
  (Preview, Download)

 • การพัฒนาสายพันธุ์แท้ข้าวโพดโดยดับเบิ้ลแฮพลอยด์จากประชากร S0 และ S1
     ศฎาวุฒิ กุลมณี, ประภา ศรีพิจิตต์, สุจินต์ เจนวีรวัฒน์, รัตติกาน เกิดผล และ ธานี ศรีวงศ์ชัย
  (Preview, Download)
 • อิทธิพลของถ่านชีวภาพจากปาล์มน้ำมันต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชและการละลายของฟอสฟอรัสในดินนาเปรี้ยวจัด
     กมลชนก เจริญศรี, วรชาติ วิศวพิพัฒน์, ทิมทอง ดรุณสนธยา และ ณัฐพร ประคองเก็บ
  (Preview, Download)

 • อิทธิพลของการตัดแต่งกิ่งและการให้ปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดกาแฟอาราบิก้าที่ปลูกในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์
     ธิดารัตน์ เมธาวรากุล, เบญญา มะโนชัย, ปริยานุข จุลกะ, ณัฏฐ พิชกรรม และ ประภาส ช่างเหล็ก
  (Preview, Download)

 • การจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรครวงไหม้และเมล็ดด่างของข้าวโดยการวิเคราะห์ลำดับเบสของกลุ่มยีน
     วันวิสาข์ เพ็ชรอำไพ, จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, สุจินต์ ภัทรภูวดล และ วิชัย โฆสิตรัตน
  (Preview, Download)

ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

 

 • สารบัญ
  (Download)

 • สัดส่วนระหว่างพรรณไม้ระดับกลางในงานภูมิทัศน์ที่กระจายพันธุ์ในไทยกับพรรณไม้นำเข้าจากต่างประเทศที่จำหน่ายในตลาดพรรณไม้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
    กฤติกา อนันต์ชัยลิขิต, ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ และ อลิศรา มีนะกนิษฐ
  (Preview, Download)

 • การประเมินความพึงพอใจหลังการใช้งานของผู้ใช้สวนวนธรรม กรุงเทพมหานคร
    อัศนัย แก่นจันทร์ และ อลิศรา มีนะกนิษฐ
  (Preview, Download)

 • เทคนิคสำหรับการแยกและการทดสอบความงอกของเรณูกล้วยไม้สกุลหวายบางพันธุ์
    ศิรัชตนันท์ โรจนวิจิตร, ปิยนุช ศรชัย, ดวงกมล สัมฤทธินันท์, หนึ่งฤทัย เดชสังกรานนท์, บุบผา คงสมัย และ เสริมศิริ จันทร์เปรม
  (Preview, Download)

 • การตอบสนองของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ต่อเปลือกดินมันสำปะหลังและวัสดุอนินทรีย์ปรับปรุงดิน
    ยศ อินทะวิชัย, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, เอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศุภิฌา ธนะจิตต์ และ ปรีชา เพชรประไพ
  (Preview, Download)

 • การเปรียบเทียบการตอบสนองทางสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาต่อสภาวะแล้งของหญ้าสมัท (Sporobolus indicus) และหญ้าประดับพันธุ์ต่างๆ ในสนามกอล์ฟ
    กรพัฒน์ ไชยพร, เอ็จ สโรบล, วิจารณ์ วิชชุกิจ, ปาริชาติ พรหมโชติ และ นพ ตัณมุขยกุล
  (Preview, Download)

 • การสำรวจโรคเมล็ดด่างข้าวที่เกิดจากเชื้อราและการพัฒนาวิธีการประเมินโรคในสภาพโรงเรือน
    กวินธรรพ์ บุบผา, เทิดศักดิ์ สวัสดิ์สุข, รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์, ศิริพร กออินทร์ศักดิ์ และ จินตนา อันอาตม์งาม
  (Preview, Download)

 • การใช้เชื้อรา Trichoderma asperellum สายพันธุ์ท้องถิ่นร่วมกับสายพันธุ์กลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคเน่าระดับดินของมะเขือเทศ
    วาริน อินทนา, อรรถกร พรมวี และ ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
  (Preview, Download)

 • ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma asperellum และโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและการลดโรครากเน่าของผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์
    จิระเดช แจ่มสว่าง, วรรณวิไล อินทนู และ วิราพร ชีวะพานิช
  (Preview, Download)

 • ประสิทธิภาพนํ้าส้มควันไม้ ในการควบคุมเชื้อรา Alternaria brassicicola สาเหตุโรคใบจุดของพืชวงศ์กะหลํ่าในห้องปฏิบัติการ
    วิษณุ สุวรรณมงคล และ สรัญยา ณ ลำปาง
  (Preview, Download)
 • ผลของการใช้ปุ๋ยพืชสดจากกระถินที่มีต่อผลผลิตและคุณสมบัติของเชื้อเพลิงของหญ้าเนเปียร์ เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
    สุรนันท์ น้อยอุทัย, ทรงยศ โชติชุติมา, สายัณห์ ทัดศรี, ภัศจี คงศีล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์ และ นพ ตัณมุขยกุล
  (Preview, Download)

 • การศึกษาประสิทธิภาพของผงเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสและการประยุกต์ใช้ในการควบคุมโรคราดำของเห็ดนางฟ้าภูฐาน
     ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์ และ วาริน อินทนา
  (Preview, Download)

 • การเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลังในประเทศไทย
    ปัญญาวุฒิ อัมพุชินทร์, อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ และ ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
  (Preview, Download)
 • การปรับปรุงพันธุ์เฟื่องฟ้าพันธุ์สาวิตรีโดยการใช้รังสีแกมมา
     วรุณยุพา จุ้ดศรี, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, พีรนุช จอมพุก, ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ และ วิชัย ภูริปัญญวานิช
  (Preview, Download)

 • การปรับปรุงพันธุ์ไทรย้อยใบทู่และไทรย้อยใบแหลมโดยการใช้รังสีแกมมา
    สุทธาสินี ปิ่นทอง, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, พีรนุช จอมพุก และ วิชัย ภูริปัญญวานิช
  (Preview, Download)

Please publish modules in offcanvas position.