ความเป็นมา

        1. สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2525 โดยศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ มีชื่อย่อว่า ส.วก.ท. หรือ ASST

        2. ชื่อภาษาอังกฤษ : The Agricultural Science Society of Thailand under The Patronage of Hiss Majesty The King

        3. ที่ตั้ง : สำนักงานวารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ห้อง 717 ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์ : 0-2942-8600-3  โทรสาร : 0-2562-0338
 

วัตถุประสงค์

สมาคมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

        1. ส่งเสริม เผยแพร่ และสนับสนุนความสำคัญของงานวิจัย และการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร

        2. เป็นสื่อกลางในการติดต่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้เอกสารการวิจัย ผลงาน ข้อสังเกต และประสบการณ์ระหว่างสมาชิกทั้งในและนอกประเทศ

        3. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ความก้าวหน้า ชื่อเสียง และเกียรติคุณในด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรของประเทศไทยในทุกด้าน

        4. ร่วมมือกับสมาคม องค์การ หรือสถาบันอื่นๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษา การประกอบอาชีพ วัฒนธรรม และมนุษย์ในการเสนอแนะกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร

        5. ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก

        6. สงเคราะห์สมาชิก อนุสมาชิกในด้านสวัสดิการต่างๆ แล้วแต่กรณี

 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและพัฒนาการเกษตร

      1. จัดประชุมสัมมนาวิชาการร่วมกับสาขาวิชาการต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร เช่น การประชุมพืช ผัก ผลไม้ ฮอร์โมนพืช และถั่วลิสง

        2. จัดประชุมนานาชาติในสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร เช่น ประชุมสัมมนาดินเค็มนานาชาติ และประชุมสัมมนาถั่วเหลืองโลก

        3. คัดเลือกบุคคลที่ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศให้เป็นนักวิทยาศาสตร์เกษตรดีเด่นประจำปี

      4. มอบเกียรติบัตรแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการเกษตรของประเทศไทย ที่ได้อุทิศตนเพื่อความเจริญและก้าวหน้าของการเกษตรไทย

      5. มอบเกียรติบัตรยกย่องสื่อมวลชนที่ช่วยส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ แบ่งเป็น 4  สาขา คือ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และวารสารที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

      6. ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยมอบเกียรติบัตรยกย่องสวนผลไม้เพื่อการส่งออกที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการการเกษตรสมัยใหม่

      7. จัดทำวารสารการเกษตรภาคภาษาไทย ปีละ 3 ฉบับ และภาคภาษาอังกฤษ ปีละ  4 ฉบับ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางด้านวิทยาการเกษตรแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป

Please publish modules in offcanvas position.