คำแนะนำสำหรับผู้เขียน 

     วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal) ของสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวารสารที่เผยแพร่ บทวิจารณ์ (Review article) บทความวิจัย (Research article) และบทความวิจัยสั้น (Short communication) มาเป็นเวลากว่า 40 ปี ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อจาก ข่าวสารวิทยาศาสตร์การเกษตร (Asst Newsletter) เป็น วารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร (Agricultural Science Journal) ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปีที่ 30 (มกราคม 2540)


วัตถุประสงค์

     เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในวงการวิทยาศาสตร์การเกษตร ได้แก่ เกษตรกลวิธาน สัตวบาล กีฏวิทยา คหกรรมศาสตร์ ปฐพีวิทยา โรคพืช พืชสวน พืชไร่นา ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ เศรษฐศาสตร์เกษตร วิศวกรรมเกษตร สัตว์น้ำ ป่าไม้ นิเวศน์วิทยาและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร

 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับบทความวิชาการที่จะส่งตีพิมพ์ในวารสารนี้

      1. เป็นผลงานวิชาการที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
      2. เป็นผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
      3. ผลงานที่ส่งต้องเรียบเรียงถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

หลักเกณฑ์ทั่วไป

      1. จัดพิมพ์ต้นฉบับด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word)

  • บทวิจารณ์ (Review article) และบทความวิจัย (Research article) จำนวนไม่เกิน 15 หน้า
  • บทความวิจัยสั้น (Short communication) จำนวนไม่เกิน 4 หน้า

      2. ตัวอักษรที่ใช้ในการจัดพิมพ์ กำหนดให้ใช้รูปแบบอักษร TH Sarabun New (จัดรูปแบบการพิมพ์ดังแสดงใน ASJ-Template2021-MS Word และ ASJ-Template2021-PDF)
      3. จัดหน้ากระดาษขนาด Letter (21.5 × 28.0 เซนติเมตร) แบบ left-aligned เว้นระยะบรรทัดเท่ากับ 1 และระบุหมายเลขบรรทัดแบบต่อเนื่องทั้งเอกสาร
      4. ตารางและภาพที่ใช้ประกอบในบทความ ควรแนบไฟล์ต้นฉบับของตารางและภาพนั้นมาด้วย
      5. กำหนดให้ใช้เครื่องหมาย en dash (–) ระหว่างตัวเลขทุกตำแหน่งในเนื้อหา ไม่ใช้ hyphen (-)
      6. ชื่อลาตินของจีนัสและสปีชีส์ และชื่อเอนไซม์ให้เขียนด้วยตัวเอียง และใช้หน่วยในระบบ SI

  

วิธีการจัดทำต้นฉบับ

        1. ชื่อเรื่อง  มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และกำหนดชื่อเรื่องอย่างย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นหัวเรื่อง (Running heads)
        2. ชื่อผู้เขียน ระบุชื่อเต็มของผู้เขียน ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

        3. หน่วยงานของผู้เขียน ระบุชื่อหน่วยงาน จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
        4. บทคัดย่อ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 300 คำ และระบุคำสำคัญ จำนวนไม่เกิน 5 คำ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
        5. คำนำ เรียบเรียงโดยแสดงถึงความสำคัญและที่มาของงานวิจัย ตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง และวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
        6. อุปกรณ์และวิธีการ เรียบเรียงโดยแสดงวิธีการศึกษาตามขั้นตอน อธิบายหน่วยทดลองและแผนการทดลองที่ใช้ แสดงสมการเชิงสถิติพร้อมคำอธิบาย และระบุสถานที่ทดลองหรือสถานที่จัดเก็บตัวอย่างและข้อมูล
        7. ผลการทดลองและวิจารณ์ เรียบเรียงผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง โดยแสดงภาพและตารางเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และอ้างถึงภาพและตารางตามลำดับในเนื้อหา โดยใช้คำว่า Figure ในการอ้างอิงภาพและใช้คำว่า Table ในการอ้างอิงตาราง
        8. กิตติกรรมประกาศ อาจมีหรือไม่มีก็ได้ เรียบเรียงย่อหน้าเดียวแบบกระชับ ระบุแหล่งทุนวิจัย บุคคลและหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์หรือมีส่วนร่วมในงานวิจัย
        9. เอกสารอ้างอิง เรียบเรียงเอกสารอ้างอิงโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด ในกรณีเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาไทย ให้ปรับเป็นภาษาอังกฤษและต่อท้ายเอกสารอ้างอิงนั้นด้วยคำว่า (in Thai) เรียงลำดับเอกสารอ้างอิงตามตัวอักษรของนามสกุลผู้แต่งคนแรก ทั้งนี้ ผู้แต่งต้องตรวจสอบจำนวนเอกสารอ้างอิงให้ตรงกับในเนื้อหา

 

วิธีการเขียนเอกสารอ้างอิง

       1. การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา

     ใช้นามสกุลของผู้แต่งคนแรก แล้วตามด้วยปี เช่น Keonouchanh (2002), Hanna and Riley (2014) และ Pantelic et al. (2011) เป็นต้น กรณีมีผู้เขียนหลายคน ให้เรียงตามปีจากน้อยไปมาก ถ้าเป็นปีเดียวกันเรียงตามตัวอักษร คั่นเอกสารด้วยเครื่องหมาย “;” เช่น (Schukken et al., 1994; Tummaruk et al., 2001) กรณีผู้เขียนคนเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน ให้เรียงตามปี คั่นด้วยเครื่องหมาย “;” เช่น (Serenius and Stalder, 2004; 2007) กรณีผู้เขียนคนเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันในปีเดียวกัน ให้ใช้อักษรกำกับตามลำดับ คั่นด้วยเครื่องหมาย “;” เช่น (Department of Livestock Development, 2014a; 2014b)

       2. การเขียนอ้างอิงในส่วนเอกสารอ้างอิง

     ให้เรียงลำดับเอกสารอ้างอิงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษของนามสกุลของผู้แต่งคนแรก ตามด้วยคำย่อชื่อ และชื่อกลาง (ถ้ามี) ของผู้แต่ง หรือใช้ชื่อเต็มหน่วยงาน แล้วตามด้วยปีที่ตีพิมพ์ ให้ใช้ชื่อย่อวารสารตามคำแนะนำของ NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/journals/) กรณีที่ใช้เอกสารอ้างอิงเป็นภาษาไทย ให้ปรับเป็นภาษาอังกฤษและต่อท้ายเอกสารอ้างอิงนั้นด้วยคำว่า (in Thai) และกำหนดให้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแต่ละประเภท ดังนี้

 

(หนังสือ/ตำรา)

Mauseth, J.D.  2014.  Botany: An Introduction to Plant Biology.           5th edition.  Jones & Bartlett Learning, MA, USA. 696 pp.

(บทความในวารสารวิชาการ)

Hanna, L.L.H. and D.G. Riley.  2014.  Mapping genomic markers          to closest feature using the R package Map2NCBI.  Livest.          Sci. 162: 59 – 65.

Pantelic, V., L. Sretenovic, D. Ostojic-Andric, S. Trivunovic, M. M.          Petrovic, S. Alevica and D. Ruzic-Muslic.  2011.  Heritability          and genetic correlation of production and reproduction              traits of Simmental cows. Afr. J. Biotechnol. 10: 7117 –                  7121.

(บทความในเอกสารการประชุมวิชาการ)

Rushunju, B.G., P. Jitareerat, M. Buanong, V. Srilaong and A.                  Uthairatanakij.  2016.  The effect of UV-B treatment on                 physicochemical and sensory quality of king oyster                       mushroom (Pleurotus eryngii) during cold storage. In Proc.           the 54th Kasetsart University Annual Conference, 2 – 5                 February 2016.  p. 1141. (in Thai)

(วิทยานิพนธ์)

Keonouchanh, S.  2002.  Genetic Analysis of Sows Longevity                 and Lifetime Productivity in Two Purebred Swine Herds.             MS Thesis, Chulalongkorn University, Bangkok. (in Thai)

(บทความในเวปไซต์)

VanRaden, P.M.  2011.  Findhap.f90.  Available Source:                           http://aipl.arsusda.gov/software/findhap, September 26,             2014.

 

การส่งต้นฉบับ

   ผู้เขียนต้องส่งไฟล์ต้นฉบับที่จัดเตรียมเนื้อหาตามรูปแบบข้างต้น ถึงบรรณาธิการผ่านระบบวารสารออนไลน์ (Open Journal System) ซึ่งผู้เขียนสามารถสมัคร (Register) เข้าใช้งานระบบได้ที่ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ASJ และส่งบทความวิชาการ (Make a Submission) เพื่อเข้ารับการพิจารณา ประกอบด้วย

  1. ไฟล์ต้นฉบับทั้งรูปแบบ Doc และ PDF
  2. ไฟล์รูปภาพ (ถ้ามี) ซึ่งรูปแบบไฟล์ภาพที่ใช้เป็น TIFF หรือ JPEG เท่านั้น กำหนดให้ใช้ภาพขาวดำและภาพสีที่มีความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi ขึ้นไป
  3. ไฟล์แบบฟอร์มขอส่งบทความวิจัย (สามารถดาวน์โหลดได้จากเวปไซต์วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

 

การตรวจแก้ไขและการยอมรับการตีพิมพ์

  1. การติดต่อผู้เขียนเพื่อการตรวจแก้ไขหรือตอบรับ/ปฏิเสธการตีพิมพ์ จะกระทำผ่านระบบวารสารออนไลน์
  2. กองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขต้นฉบับที่จะส่งไปตีพิมพ์ทุกเรื่องตามที่เห็นสมควร โดยจัดส่งต้นฉบับที่แก้ไขแล้วให้ผู้เขียนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันอีกครั้งก่อนการตีพิมพ์
  3. เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะเผยแพร่บทความบนเวปไซต์วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (http://agscij.agr.ku.ac.th/index.php) ซึ่งผู้เขียนสามารถ download ผลงานในรูปแบบ PDF ได้ด้วยตนเอง

 

สำเนาต้นฉบับ

     กองบรรณาธิการจะส่ง Reprint ผลงานวิจัยในรูปแบบ PDF เมื่อบทความได้รับพิจารณาตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว

 

รูปแบบการเขียน

    เอกสารดาวน์โหลด (MS Word, PDF)

Please publish modules in offcanvas position.