ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558

 • ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. สาเหตุโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียน
     มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม และภัทราพร ทองนิ่ม
  (Download)

 • ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร บ้านนาสาร จำกัด อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     วนิดา ดาวเรือง, สุพัตรา ศรีสุวรรณ และสุรินทร์ นิยมางกูร
  (Download)

 • การประเมินพันธุ์ฟักทองเพื่อการปรับปรุงพันธุ์เพิ่มปริมาณสารเบต้าแคโรทีน
     ปณาลี ภู่วรกุลชัย, สุมาลี หมิ่นกระโทก, สุวรรณี ชะเอม, หิรัญกุล พลรักษ์ และอัญมณี อาวุชานนท์
  (Download)

 • การปรับปรุงพันธุ์มันเทศประดับด้วยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยใช้รังสีแกมมา
     กมลทิพย์ แสนสม, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, พีรนุช จอมพุก และสุวิสา พัฒนเกียรติ
  (Download)

 • ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
     เบญจวรรณ นานรัมย์, สุพัตรา ศรีสุวรรณ และสุรินทร์ นิยมางกูร
  (Download)

 • การประเมินเครื่องแลคโตสตาร์ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงพาณิชย์ของน้ำนมดิบ
     สิรินทรา ไสยสมบัติ และประวีร์ วิชชุลตา
  (Download)

 • การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Xanthomona oryzae pv. oryzae ในประเทศไทย ด้วยเทคนิค AFLP, rep-PCR และ RFLP-Tal
     ปริศนา วงค์ล้อม, จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, สุจินต์ ภัทรภูวดล และวิชัย โฆสิตรัตน
  (Download)

 • การลดลงของสารฆ่าแมลงคลอร์ไพริฟอสในใบโหระพา (Ocimum basillicum Linn.) หลังการฉีดพ่น
     มะลิวัลย์ แซ่ลิ้ม, สุรชาติ พิมพา และฐิติยา แซ่ปัง
  (Download)

 • รูปแบบการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
     ศุทธินี ชวนเชย, สุวิสา พัฒนเกียรติ, พัฒนา สุขประเสริฐ และรุจีพัชร บุญจริง
  (Download)

 • การจำแนกเชื้อรา Fusarium species จากพืชอาศัยต่างๆ ด้วยลักษณะสัณฐานวิทยา และเครื่องหมาย ISSR
     เบญจพล ศรีทองคำ และจินตนา อันอาตม์งาม
  (Download)

 • ผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์แคระ 6 สายพันธุ์ ที่ปลูกในสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
     ประมร เมืองพรม, สายัณห์ ทัดศรี และประภา ศรีพิจิตต์
  (Download)

ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559

 • การตัดสินใจซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผู้บริโภคที่ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
     สุนันทา สุขเจริญ, สาวิตรี รังสิภัทร์ และพนามาศ ตรีวรรณกุล
  (Download)

 • โรคยอดเน่าของพริกที่เกิดจากเชื้อรา Choanephora cucurbitarum และการคัดเลือกพันธุ์พริกพื้นเมืองของไทยที่ต้านทานโรค
     สราวุฒิ บุญสอน, พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, จิระเดช แจ่มสว่าง และสิริกุล วะสี
  (Download)

 • การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzicola, ในประเทศไทย โดยเทคนิค Repetitive sequence-based PCR (rep-PCR)
     ไพเราะ ขวัญงาม, จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, วิชัย โฆษิตรัตน และสุจินต์ ภัทรภูวดล
  (Download)

 • พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์ในตลาดสุขใจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
     กิตติณัฎฐ์ จิตต์อาจหาญ, พนามาศ ตรีวรรณกุล และสุพัตรา ศรีสุวรรณ
  (Download)

 • การจำแนกในระดับโมเลกุลของเชื้อไฟโตพลาสมา สาเหตุโรคใบสีแสดของข้าวในประเทศไทย
     สุภาพร กลิ่นคง, คนึงนิตย์ เหรียญวรากร และจตุพร ขวัญทองยิ้ม
  (Download)

 • การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางชีวเคมีของน้ำยางพารา พันธุ์ RRIM 600 ที่ปลูกในเขตพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตแตกต่างกัน
     ธัญญะรัตน์ พุทธิมา, ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, เอ็จ สโรบล และสุขุมาลย์ เลิศมงคล
  (Download)

 • วัชพืชในแปลงฝรั่งบางชนิดที่เป็นพืชอาศัยของไส้เดือนผอยรากปม (Meloidogyne spp.)
     จำเนียร ชมภู, อมรศรี ขุนอินทร์ และทศพล พรพรหม
  (Download)

 • การตรวจวินิจฉัยและการแพร่กระจายในแปลงปลูกของเชื้อ Sugarcane streak mosaic virus สาเหตุโรคใบด่างขีดอ้อยในประเทศไทย
     ปวีณา เกษมสินธุ์, พิสสวรรณ เจียมสมบัติ และรัชนี ฮงประยูร
  (Download)

 • การยอมรับและคุณค่าทางโภชนาการน้ำมะเกี๋ยงและการวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของผลมะเกี๋ยง
     มาริษา ภู่ภิญโญกุล
  (Download)

ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

 • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสักและการทดสอบความต้านทานต่อสารปฏิชีวนะของเนื้อเยื่อสักเพื่อการถ่ายยีน
     เยาวพรรณ สนธิกุล, สนธิชัย จันทร์เปรม, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และเสริมศิริ จันทร์เปรม
  (Download)

 • การประเมินอัลลิโลพาธีของกล้วยไม้สกุลหวาย โซเนีย บอม 17 ดัดแปลงพันธุกรรม
     ชมภูนุช ลิ้มประสาท, สนธิชัย จันทร์เปรม, พรศิริ เลี้ยงสกุล และเสริมศิริ จันทร์เปรม
  (Download)

 • ตรวจสอบการแพร่กระจายของโรคโนซีมาในผึ้งพันธุ์ ณ ลานเลี้ยงผึ้งพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแพร่
     กฤติมา ป้อต๊ะมา และพัชรินทร์ ครุฑเมือง
  (Download)

 • ความสามารถในการผสมตัวเองและผสมข้ามระหว่างกล้วยไม้ดินใบหมากลูกผสม "จุฬาลักษณ์" และลูกผสมสีเหลือง
     ศิวพร แก้วชุ่มชื่น และเฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์
  (Download)

 • ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โซเนีย "เอียสกุล"
     ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, สุภาวดี วงษ์ภมร, กาญจน์เจริญ ศรีอ่อน และธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
  (Download)

 • การประเมินความหลากหลายในการก่อโรคของสายพันธุ์เชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในประเทศไทย
     ปริศนา วงค์ล้อม, จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, สุจินต์ ภัทรภูวดล และวิชัย โฆสิตรัตน
  (Download)

 • ผลของการขาดน้ำหลังการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพและอายุการปักแจกันของช่อดอกหงส์เหิน
     โสภิดา ศรีวิลัยวรรณ, อนวัช สุวรรณกุล และอัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์
  (Download)

 • รูปแบบการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการบริหารจัดการในพื้นที่กันชนอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
     หิรัญ หิรัญรัตนพงศ์, วิพักตร์ จินตนา และโสภิณ ทองปาน
  (Download)

ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560

 • เสถียรภาพเม็ดดิน: การเกิด การพังทลาย และการประเมิน
     สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์
  (Download)

 • การพัฒนาวิธีการที่รวดเร็วในการคัดเลือกเชื้อไรโซแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว
     จิรพันธ์ เปรมสุริยา, วราภรณ์ ปานอยู่, สุจินต์ ภัทรภูวดล และ วิชัย โฆสิตรัตน
  (Download)

 • การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์จากเนื้อเยื่อลินเดอเนียด้วยสารละลายโคลซิซินในสภาพปลอดเชื้อ
     บัณฑิตา เพ็ญสุริยะ, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, เฌอมาลย์ วงศ์ขาวจันท์ และ พัฒนา สุขประเสริฐ
  (Download)

 • ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบธงของข้าวพันธุ์ กข41, ปทุมธานี1 และขาวดอกมะลิ105 ภายใต้การเพิ่มขึ้นของ CO2
     ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
  (Download)

 • การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Curvularia lunata สาเหตุโรคเมล็ดด่างข้าวในประเทศไทย
     เทิดศักดิ์ สวัสดิ์สุข, กวินธรรพ์ บุบผา, รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์, ศิริพร กออินทร์ศักดิ์ และ จินตนา อันอาตม์งาม
  (Download)

 • รูปทางธรณีเคมีและความเป็นประโยชน์ของธาตุสังกะสี ทองแดง เหล็ก และแมงกานีสในดินเนื้อปูนที่ใช้ทางการเกษตร
     จรรยาลักษณ์ อิ่นคำ, ณัฐพล จิตมาตย์ และ ดาวจรัส เกตุโรจน์
  (Download)

 • ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพริก
     พิจิตรา แก้วสอน, กุลธิดา โชทนากูล, ปริยานุช จุลกะ และ วันชัย จันทร์ประเสริฐ
  (Download)

 • ผลของการพรางแสงและระยะปลูกต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกหวาน 'California Wonder' ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง
     พิจิตรา แก้วสอน, สาวิตรี มังกรแก้ว, ปริยานุช จุลกะ และ ปิยะณัฏฐ์ ผกามาศ
  (Download)

 • การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ Squash mosaic virus โดยใช้โปรตีนห่อหุ้มอนุภาพไวรัสที่ผลิตได้จากยีนสังเคราะห์เป็นแอนติเจน
     สมฤทัย พุ่มระชัฎ, รัชนี ฮงประยูร, สุจินต์ ภัทรภูวดล และ สรรชัย จันทะจร
  (Download)
 • การตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานของส้มเขียวหวาน (Citrus reticulata Blanco) ดิพพลอยด์และเตตราพลอยด์
     สุนทรีย์ สุรศร
  (Download)

 • ผลของอัตราการฉีดพ่นคลอร์ไพรีฟอสและไดเมทโธเอตต่อปริมาณสารตกค้างในต้นหอม (Alliumcepa var. aggregatum)
     ฐิตาภรณ์ เพ็ชร์ช้อย และ ฐิติยา แซ่ปัง
  (Download)

 • ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีการผลิตข้าวในศูนย์ข้าวชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
     วริศรา ทรัพย์เกษม และ สุพัตรา ศรีสุวรรณ
  (Download)
 • การจำแนกชนิดของเชื้อรา Aspergillus spp. และ Penicillium spp. ที่ปนเปื้อนในอาหารผลิตผลทางการเกษตร และดินเพาะปลูก และการสร้างสารพิษอะฟลาท็อกซิน บี1
     วัชรี เสาร์เทพ, อรอุมา เพียซ้าย และ พัชรวิภา ใจจักรคำ
  (Download)

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสาร plumbagin ในเซลล์แขวนลอยจาก hairy root ของเจตมูลเพลิงแดง โดยการกระตุ้นด้วย methyl jasmonate ในอาหารสูตร B5
     ปาริชาต ประสาทศิลป์, ศุภธิดา อับดุลลากาซิม และ เสริมศิริ จันทร์เปรม
  (Download)

 • ผลของรังสีแกรมมาที่มีต่อมันเทศประดับพันธุ์ผสมในสภาพปลอดเชื้อ
     นุชรัฐ บาลลา, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, อัญชลี จาละ และ ธีระชัย ธนานันต์
  (Download)

Page 1 of 6

Please publish modules in offcanvas position.