ปีที่ 48 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • การตอบสนองของโปรตีนในเชื้อ Xanthomonas citri subsp. citri ต่อน้ำมันหอมระเหยแมงลักด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์
     จุรีย์ ตั้งฤทัยวานิชย์, ศิริเพ็ญ จริเกษม, ภูษิตา วรรณิสสร, นฤมล เผ่านักรบ, สิทธิรักษ์ รอยตระกูล และ วิชัย โฆสิตรัตน
  (Download)

 • การชักนำให้เกิดแคลลัสและต้นอ่อนจากกลีบดอกที่พัฒนาแล้วของเบญจมาศ
     พันทิพา ลิ้มสงวน, สนธิชัย จันทร์เปรม และ เสริมศิริ จันทร์เปรม
  (Download)

 • การปรับปรุงพันธุ์โดยการชักนำการกลายพันธุ์ในเบญจมาศโดยใช้รังสีแกมมาและการตรวจสอบการกลายพันธุ์โดยวิธีเอเอฟแอลพี
     พันทิพา ลิ้มสงวน, สนธิชัย จันทร์เปรม, อิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร, ปัทมา ศรีน้ำเงิน และ เสริมศิริ จันทร์เปรม
  (Download)

 • ผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในช่วงต้นของฤดูต้นฝน ภายใต้การให้น้ำหยดใต้ผิวดินและน้ำหยดบนดินเปรียบเทียบกับน้ำฝนตามธรรมชาติ
     นรชัย ช่วยพรัด, สุตเขตต์ นาคะเสถียร, เอ็จ สโรบล, วิจารณ์ วิชชุกิจ, ชัยสิทธิ์ ทองจู, สุเมธ ทับเงิน, สุดสายสิน แก้วเรือง และ คัทรียา ฉัตรเที่ยง
  (Download)

 • การจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุจากโรคลำต้นเน่าของข้าวโพดด้วยการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของกลุ่มยีน
     อริษา จิตรติกรกุล, จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, สุจินต์ ภัทรภูวดล และ วิชัย โฆสิตรัตน
  (Download)

 • การทดสอบกิจกรรมเชิงคุณภาพเบื้องต้นของเอนไซม์เซลลูเลส และไคติเนสที่ผลิตจากเชื้อรา Rhizopus spp.
     ชุลีภรณ์ จันทร์น้อย, อรอุมา เพียซ้าย และ นัฐวุฒิ บุญยืน
  (Download)

 • การคาดคะเนอัตราปุ๋ยไนโตรเจนสำหรับพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ (Capsicum frutescens L.) โดยใช้ DSSAT
     จุฬาวรรณ และกาสินธ์, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ และ ณัฐพล จิตมาตย์
  (Download)

 • โพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสใบด่างพริก : การผลิต คุณสมบัติ และการนำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัย
     ธีร์วศิษฐ์ แพทย์สมาน, รัชนี ฮงประยูร และ สิริกุล วะสี
  (Download)

 • การผลิตโปรตีนห่อหุ้มอนุภาคลูกผสมเพื่อการผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ Tomato leaf curl New Delhi virus - [Thailand:Kanchanaburi:Cucuber:2012]
     สรรชัย จันทะจร และ รัชนี ฮงประยูร
  (Download)
 • ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบสะละพันธุ์เนินวงและสุมาลี
     พรรณี ชื่นนคร และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
  (Download)

 • ประสิทธิภาพของสายพันธุ์กลายที่ได้จากเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ซึ่งแยกจากดินรอบรากในการควบคุมโรคเน่าระดับดินของต้นกล้าแตงกวา สาเหตุจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum
     อนุสรา ตะเคียนเกลี้ยง, วรรณวิไล อินทนู และ จิระเดช แจ่มสว่าง
  (Download)

 • อิทธิพลของความหนาแน่นและการบรรจุออกซิเจนต่ออัตราการรอดตายของไรน้ำนางฟ้าไทยเพื่อการขนส่ง
     จามรี เครือหงษ์, จงดี ศรีนพรัตว์วัฒน, สุรภี ประชุมพล และ ปริญญา พันบุญมา
  (Download)

ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • ระดับความเข้มข้นของอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสำหรับการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมเบญจมาศ
     จักรกฤษณ์ ศรีแสง, ปานกมล จรลี, กัลยากรณ์ เอื้อเฟื้อ และ กมลทิพย์ สิถิระบุตร
  (Download)

 • ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาและวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โซเนีย "โจแดง" ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
     ปิยนุช สายยศ, ทิพย์เกสร ป้องคำพันธุ์, จุฑามาศ บุญรอต, ดรุณี ถาวรเจริญ และ จักรกฤษณ์ ศรีแสง
  (Download)

 • สมบัติของดินและระยะห่างจากแหล่งกำเนิดสารหนูต่อรูปของสารหนูในดิน จากอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
     จิราภรณ์ แก้วล่องลอย, ขวัญตา ขาวมี และ จำเป็น อ่อนทอง
  (Download)

 • การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสังเคราะห์ด้วยแสงและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนวานิลลาพันธุ์ Haapape ในโรงเรือน 2 แบบ
     เอกนรี ขันทอง, พัชรียา บุญกอแก้ว และ พูนพิภพ เกษมทรัพย์
  (Download)

 • การตัดสินใจใช้แตนเบียน Bracon hebetor ศัตรูธรรมชาติในการป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
     คริษฐา สุนทรีรัตน์ และ พนามาศ ตรีวรรณกุล
  (Download)

 • การใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางนวช จังหวัดสุพรรณบุรี
     สุวพัชร์ วิเศษสันติกุล และ พนามาศ ตรีวรรณกุล
  (Download)

 • การสร้างแผนที่ลักษณะเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตในประชากรพริกดับเบิลแฮพลอยด์จากพริกลูกผสมชั่วที่ 1 'PEPAC7' x 'PEPAC92'
     ณัฐรดา แซ่โก่, อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, กมลสิริ เพชรบูรณ์, ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, ณัฏยา ศรีสวัสดิ์ และ จุลภาค คุ้นวงศ์
  (Download)

 • สถานการณ์ระบบการผลิตข้าวและแนวโน้มความยั่งยืนของอาชีพของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
     สิทธิพันธ์ุ สินอำพร, พุทธิพงษ์ หงษ์ทอง, นุจรี ใจประนบ และ ชุติรัตน์ อัศวเทพ
  (Download)

ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ Bacillus siamensis RRK1-Rif ในการลดการเกิดโรคกาบใบแห้ง และโรคเมล็ดด่างของข้าว
     จิระเดช แจ่มสว่าง, วรรณวิไล อินทนู และ บังอร น้อยใสย์
  (Download)

 • การประยุกต์ใช้ร่วมกันของผงเชื้อ Trichoderma sp. และ Bacillus sp. ต่อการควบคุมโรคเมล็ดด่างที่เกิดจาก Bipolaris oryzae ในข่าว
     ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์, ธิดา เดชฮวบ และ วาริน อินทนา
  (Download)

 • การจำแนกเชื้อรา Pyricularia species ที่แยกจากข้าวและหญ้าด้วยลักษณะสัณฐานวิยา และ Pot2 rep-PCR
     สรินนา อ่ำรุ่ง, ธิดา เดชฮวบ, เนตรนภิส เขียวขำ, อรอุมา เพียซ้าย วันวิสา ศิริวรรณ์ และ ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
  (Download)

 • การอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา
     กุลณัฐ ศรีมูล และ พนามาศ ตรีวรรณกุล
  (Download)

 • การสำรวจเชื้อ Capsicum chlorosis virus (CaCV) ในพริก มะเขือเทศ และพืชตระกูลแตง ที่พบในประเทศไทย
     มณธิรา กิจผลิต, นุชนาถ วารินทร์, ชาญณรงค์ ศรีภิบาล, อัญจนา บุญชด, อรประไพ คชนันท์ และ อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์
  (Download)

 • อัตราการเจริญเติบโตของลูกโคนมเพศผู้ที่เลี้ยงแบบปล่อยแทะเล็มแปลงหญ้าและแบบให้อาหารสูตรรวมทีเอ็มอาร์
     กรรณิกา อัมพุช, สมเกียรติ ช่างศรี, มนตรี ลาภบุญ และ กิตต์ธรรศ์ จิตต์มนัส
  (Download)

 • ผลของอาหารจากสารละลายสำหรับปลูกพืชโดยไม่ใช่ดินและอุณหภูมิในการเพาะเลี้ยงต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลานไพลิน
     กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์
  (Download)

 • ประสิทธิผลการกะเทาะเปลือกและคุณสมบัติของแป้งถั่วเหลืองไขมันเต็มที่เป็นผลจากการให้ความร้อน
     วนิดา ชารีมุ้ย, ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี และ โชติกา วิริยะรัตนศักดิ์
  (Download)

ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม - เมษายน 2561

 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

สารบัญ  

 

 • ผลของการปลูกแวนดา ‘มนุวดี’ ในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิต่อการสะสมปริมาณคาร์โบไฮเดรต
     ถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์ และ โสระยา ร่วมรังษี
  (รายละเอียด)

 • อิทธิพลของสารแพคโคลบิวทราโซลในการควบคุมการเจริญเติบโตของต้นชาฮกเกี้ยน
     ธนาวุฒิ นักรู้ และ เสาวณี คงศรี
  (รายละเอียด)

 • ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาหัวพันธุ์ต่อการเติบโตและการออกดอกของกล้วยไม้ดินลิ้นมังกรสีชมพู
  และนางอั้วสาคริก
     นิพนธ์ กิติดี, โสระยา ร่วมรังษี และ ณัฐา โพธาภรณ์
  (รายละเอียด)

 • วิธีการที่เหมาะสมในการตรวจสอบความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสรหม้อข้าวหม้อแกงลิง
     อมรรัตน์ แก้วคุ้มภัย, สรายุทธ อ่อนสนิท, เยาวพรรณ สนธิกุล, ธีร ศรีสวัสดิ์ และ สุรพล ฐิติธนากุล
  (รายละเอียด)

 • ผลของ NAA และ BA ที่มีต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เอื้องคำปอน (Dendrobium dixanthun Lchb.f.)
  เอื้องคำกิ่ว (Dendroium signatum Rchb. f.) และเอื้องเก๊ากิ่วแม่สะเรียง (Dendroium tortile Lindl.)
  ในสภาพปลอดเชื้อ
     นพวรรณ พูลพิพัฒน์, พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม และ พีระศักดิ์ ฉายประสาท
  (รายละเอียด)

 • ผลของความยาววันต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของว่านแสงอาทิตย์
     รุ่งนภา ช่างเจรจา และ สันติ ช่างเจรจา
  (รายละเอียด)

 • การขยายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์
     สุมิตรา สุปินราช และ อิศร์ สุปินราช
  (รายละเอียด)

 • ผลของปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของทานตะวัน
     อิศร์ สุปินราช และ สุมิตรา สุปินราช
  (รายละเอียด)
 • การพัฒนาบานไม่รู้โรยเป็นไม้ดอกกระถางด้วยเทคนิคการเด็ดยอด
     ชรินทร์ ทริเพ็ง และ ภาณุพล หงษ์ภักดี
  (รายละเอียด)

 • ผลของความถี่ในการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต คุณภาพช่อดอก และปริมาณไนโตรเจนสะสม
  ในกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โซเนีย‘เอียสกุล’
     ศุภสุตา การูจี, สุริวัฒน์ ช่วยบำรุง ศุภธิดา อับดุลลากาซิม และ สิรินาฏ น้อยพิทักษ์
  (รายละเอียด)

 • ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเทียนซ้อนกระถาง
     อมรรัตน์ ชุมทอง
  (รายละเอียด)

 • ผลของไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของดอกชมจันทร์
     สันติ ช่างเจรจา, พรรณี ดอยพนาสุข และ รุ่งนภา ช่างเจรจา
  (รายละเอียด)

 • การศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อและการชักนำให้เกิดแคลลัสในกนกนารี
     ปวีณา ภูมิสุทธาผล, สุนิสา สายสืบ และ สุภาภรณ์ รอดประดิษฐ์
  (รายละเอียด)
 • ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพของหัวพันธุ์กล้วยไม้ดินนางกราย
     นิพนธ์ กิติดี, นุชรา กาบบัว, พิมพ์ใจ สีหะนาม และ ณัฐา โพธาภรณ์
  (รายละเอียด)

 • ผลของชนิดและความเข้มข้นของไซโตไคนินต่อการชักนำการเกิดโพรโทคอร์มไลค์บอดี้จากชิ้นส่วนใบอ่อน
  ของกล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด
     มุสลีนา สาแม, อรอุมา นิถารมย์, อุสนา ปานาวา และ ปานจันทน์ สุจริตธุรการ
  (รายละเอียด)

 • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์วานิลลา
     มนฑิณี กมลธรรม และ สะใบทอง ภูมิคอนสาร
  (รายละเอียด)

 • พรรณไม้ดอกไม้ประดับพื้นเมืองในพื้นที่ป่าของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
     จักรพงษ์ รัตตะมณี และ กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ
  (รายละเอียด)

 • ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักนำให้เกิดต้นและราก จากการเพาะเลี้ยงข้อกุหลาบหนูในสภาพหลอดทดลอง
     รัตนา ขามฤทธิ์ และ อนัญญา กิ่งหลักเมือง
  (รายละเอียด)

 • ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้กุหลาบเหลืองโคราช (Aerides houlletiana Rchb.f.)
     นัฏฐา นิตย์วัฒนกุล, นิภาวัลย์ แหมไธสง และ อารักษ์ ธีรอำพน
  (รายละเอียด)
 • ผลของการปักชำกิ่งไม้ประดับในสภาพการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศต่อเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต
  และการเปลี่ยนแปลงของดอก
     ทวินันท์ อัฐปัน, วิมลมาศ บุญมี และ กนกพร บุญญะอติชาติ
  (รายละเอียด)

 • ศักยภาพไม้พุ่มทนเค็มในพื้นที่บริเวณสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (สวนพฤกษชาติ) เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุพืชพันธุ์ในงานภูมิทัศน์
     สุกัญญา ชัยพงษ์, แพรวพันธุ์ กันหา และ พารินธร บุญฟู
  (รายละเอียด)

 • การให้แสงจากหลอดไดโอดเปล่งแสงคั่นในเวลากลางคืนเพื่อควบคุมการออกดอกของเบญจมาศ
     ถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์, ปริญญา จันทรศรี, บาจรีย์ ฉัตรทอง, ชัชวาลย์ ชัยชนะ และ สุวิทย์ วงศ์ศิลา
  (รายละเอียด)

 • ผลของหลอดไดโอดเปล่งแสง (LEDs) ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของต้นอ่อนเบี้ยพรุ (Peperomia cavaleriei C. DC.)
     พรสุดา ศิริรักวงษา, ดวงพร บุญชัย, พัชรียา บุญกอแก้ว และ เฉลิมพล สุวรรณภักดี
  (รายละเอียด)

 • อิทธิพลของ NAA ต่อการเกิดรากของลำต้นตัดชำแคคตัสหนามดำและลูกผสม
     วิมลวรรณ ชอบสอาด, พัชรี บุญกอแก้ว และ กนกวรรณ ถนอมจิตร
  (รายละเอียด)
 • การเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์การสังเคราะห์ด้วยแสงของวานิลลาพันธุ์ Haapape และ Tahiti
     เอกนรี ขันทอง, พัชรียา บุญกอแก้ว และ พูนพิภพ เกษมทรัพย์
  (รายละเอียด)

 • การติดเชื้อไวรัส วัสดุปลูก และสภาพโรงเรือนต่อการเจริญเติบโตและอัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซ CO2
  ของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์เอียสกุล
     สิริมา บำรุง, พัชรียา บุญกอแก้ว และ ดวงพร บุญชัย
  (รายละเอียด)

 • ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อการเพิ่มจำนวนโปรโตคอร์มไลค์บอดี้ของกล้วยไม้สกุลหวาย 2 พันธุ์ ในสภาพปลอดเชื้อ
     เพชรศุภางค์ คำแท้, พัชรียา บุญกอแก้ว และ ดวงพร บุญชัย
  (รายละเอียด)

 • การพัฒนาวัสดุเพาะเมล็ดจากมูลโคที่ผ่านกระบวนการหมักจากบ่อแก๊สชีวภาพ
     ปรีชา พรมโสภา, วราภรณ์ ภู่ภักดีพันธ์, วิภา ประพินอักษร และ วิมลฉัตร สมนิยาม
  (รายละเอียด)
 • การตอบสนองต่อการจัดการธาตุอาหารของต้นมะพร้าวน้ำหอมอายุน้อยที่ยังไม่ให้ผลผลิต
     ภานุวัฒน์ เนียมสุวรรณ, กฤษณา กฤษณพุกต์, ภาสันต์ ศารทูลทัต, ศุภธิดา อับดุลลากาซิม และ ลพ ภวภูตานนท์
  (รายละเอียด)

Please publish modules in offcanvas position.