ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2555

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • ไส้เดือนฝอยศัตรูพืชในมันสำปะหลัง
     บัญชา ชิณศรี
  (Download)

 • ประสิทธิภาพของสาร Bacbicure 25% WP ในการควบคุมโรคแคงเกอร์ของมะนาว
     อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช
  (Download)

 • การศึกษากระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวเหนียวดำกล้อง
     ประวีณา ลาภา, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา และวิชัย หฤทัยธนาสันติ์
  (Download)

 • การลำเลียงน้ำเข้าออกและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำของผลมะเขือเทศในรอบวัน
     สุขโฉม ณ นคร และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
  (Download)

 • กรณีศึกษาประสิทธิภาพการผลิตนมจืดพาสเจอร์ไรส์ของโรงนมขนาดกลางแห่งหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย
     พรพมล ปัทมานนท์ และประวีร์ วิชชุลดา
  (Download)

 • การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในแววมยุราพันธุ์กลายดอกสีเหลืองด้วยการใช้สารโคลชิซินชนิดเม็ด
     จิราภรณ์ จิรานภาพันธุ์, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ และเบญญา มะโนชัย
  (Download)

 • การขยายพันธุ์อเมซอน (Echinodorus sp.) ด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว
     แววดาว หมื่นสำราญ และนพมณี โทปุญญานนท์
  (Download)

 • ต้นทุนการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด
     ชวลิต แก่นแก้ว, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, มัทนา โอสถหงษ์ และธนาทิพย์ สุวรรณโสภี
  (Download)

 • ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกุหลาบตัดดอก โดยใช้เทคนิค HAT-RAPD
     วชิระ เกตุเพชร, อดิศร กระแสชัย และพีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์
  (Download)

 • การศึกษาทางชีวโมเลกุลของยีน chalcone synthase ในกล้วยไม้ Dendrobium Kaosanan และ Dendrobium Red Bull
     วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, ธีระ สูตะบุตร, พิสสวรรณ เจียมสมบัติ และเจษฎาพร พิทักษ์สุธีพงศ
  (Download)

 • ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่าง Paternally Expressed Gene 1 (PEG1) กับการสูญเสียลูกในแม่สุกรพันธุ์แท้แลนด์เรซและยอร์คเชียร์
     แพรว เที่ยงพิมล, ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี และศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
  (Download)

 • อิทธิพลของโคลชิซินชนิดเม็ดต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหงส์เหิน
     ณัฐพงค์ จันจุฬา, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, เบญญา มะโนชัย, พีรนุช จอมพุก และอัญชลี จาละ
  (Download)

 • การตรวจเชื้อ Pantoea stewartii subsp. stewartii จากตัวอย่างพืชและเมล็ดข้าวโพด ด้วยเทคนิค PCR
     จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, นิพนธ์ ทวีชัย และวิชัย โฆสิตรัตน
  (Download)

 • การพัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษซีราลีโนนแบบรวดเร็วในวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี
     กิตติศักดิ์ อนทร์เสวก, รัชนี ฮงประยูร, สุวรรณา กลัดพันธุ์, วราภา มหากาญจนกุล และประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง
  (Download)

 • ผลกระทบของสารกำจัดแมลงอีโทเฟนพรอกซ์และอิมิดาโคลพริดต่อแมงมุงเขี้ยวยาว Tetragnatha mandibulata Walckenaer ในนาข้าว
     อรพรรณ ยงวัฒนา และอภิชัย ดาวราย

  (Download)

ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2554

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • คู่แข่งการผลิตและการค้ายางพาราในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
     สมเกียรติ กสิกรานันท์

  (Download)

 • การใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อสร้างมะเขือเทศสายพันธุ์คู่แฝดต้านทานโรคพืชหลายชนิดในมะเขือเทศ
     รัตนา ลาสุข  กมลสิริ เพชรบูรณ์  ฉัฐพร คุ้นวงศ์ และจุลภาค คุ้นวงศ์

  (Download)

 • เส้นตอบสนองต่อแสงของใบผักโขมภายใต้ความเข้มข้นหลายระดับของคาร์บอนไดออกไซต์
     ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

  (Download)

 • อิทธิพลของความเข้มแสงต่อจุดชดเชยคาร์บอนไดออกไซต์และประสิทธิภาพคาร์บอนซิเลชันของใบผักโขม
     ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

  (Download)

 • การศึกษาระดับโมเลกุลของเชื้อ Brome mosaic virus สาเหตุโรคด่างของข้าวฟ่างในประเทศไทย
     อังคาร ยิสารคุณ และคนึงนิตย์ เหรียญวรากร

  (Download)

 • ผลของสารเคลือบผิวเชลแลคและโซเดียมไบคาร์บอเนตต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา Penicillium digitatum บนส้มสายน้ำผึ้ง
     พรชัย ราชตะพันธ์ุ  ทัศนา ใจบุญ และเพ็ญจันทร์ วิยะ

  (Download)

 • ผลการเคลือบไคโตซานและถุง LDPE ต่ออายุการเก็บรักษาสับปะรดตัดแต่ง พร้อมบริโภค
     พรชัย ราชตะพันธุ์  พัทรมน ละหานแก้ว และพิชญ์ดา สุขเกษม

  (Download)

 • การวิเคราะห์สายพันธุ์เห็ดฟางด้วยวิธี ITS-PCR-RFLP
     ธิติยาภรณ์ ประยูรมหิศร  อัจฉรา พยัพพานนท์ และมาลี ศรีสดสุข

  (Download)

 • วิธีการและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการถ่ายยีนเข้าสู่กล้วยไม้สกุลหวายโดยวิธีใช้เครื่องยิงอนุภาคและการใช้อะโกรแบคทีเรียมเป็นพาหะ
     ปิยนุช ศรชัย  รักชนก โคโต และเสริมศิริ จันทร์เปรม

  (Download)

 • การจำแนกสายพันธุ์และศึกษาสมบัติบางประการของสารต้านจุลินทรีย์จากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus sp. B-1 ที่คัดแยกได้จากบ่อเลี้ยงปลา
     สุปราณี พึ่งแพง  ชลอ ลิ้มสุวรรณ และวัชริยา ภูริวิโรจน์กุล

  (Download)

 • การออกแบบและพัฒนาเครื่องปิดฝากระป๋องกึ่งอัตโนมัติแบบใช้อุปกรณ์นิวแมติก
     ชาคริต ศรีทอง  อรวิกา แก้วเชื้อ และศุภกิตติ สายสุนทร

  (Download)

 • อิทธิพลของพันธุกรรมและระยะเวลาการบ่มเพาะต่อปริมาณสารอาหารกาบาในเมล็ดข้าวกล้องงอก
     ดำเนิน กาละดี  โสรยา ต๊ะวงค์  ชัยพร เลาหล้า  วัชรพงษ์ กามะวิถี  และแสงทิวา สุริยงค์

  (Download)

 • โรคปื้นดำของลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.) และการควบคุมโรคในระยะก่อนการเก็บเกี่ยว
     ธัญมน สังข์ศิริ  สมศิริ แสงโชติ และเนตรนภิส เขียวขำ

  (Download)

 • การปรับปรุงพันธุ์พิทูเนียเพื่อให้ทนโรคลำต้นเน่าที่เกิดจากเชื้อ Phytophthora parasitica
     ยุภาวดี พิมพ์สมาน  สุดฤดี ประเทืองวงศ์ และธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์

  (Download)

 • ผลของเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาและเชื้อแบคทีเรียเอนโดไฟต์ร่วมกับการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของปทุมมา
     อภิรยา เทพสุคนธ์ และโสระยา ร่วมรังษี

  (Download)

 

 

ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2554

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • ปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังในการพัฒนาการเกษตรเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกรรุ่นใหม่
     กีรติยา สวัสดิภาพ  อรนัดดา ชิณศรี และอภิญญา หิรัญวงษ์
  (Download)

 • การจำแนกเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคแตกพุ่มฝอยของงาในประเทศไทยด้วยวิธีการทางอณูชีววิทยา
     นาตยา พานทอง  สุภาพร กลิ่นคง  วิชัย โฆสิตรัตน์ และสุจินต์ ภัทรภูวดล
  (Download)

 • ห้วยบง 80: มันสำปะหลังพันธุ์แรกของไทยที่ได้รับการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
     วิจารณ์ วิชชุกิจ  เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษญ์  เอ็จ สโรบล  จำลอง เจียมจำนรรจา  กล้าณรงค์ ศรีรอด  เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ  วัชรี เลิศมงคล  ปิยะ กิตติภาดากุล  จำนงค์ ชัญถาวร และสุภาวดี บุญมา
  (Download)

 • ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Pseudoplagiostoma eucalypti สาเหตุโรคใบจุดใบใหม้ในยูคาลิปตัส
     สุพจน์ เหลืองประพฤทธิ์ และจินตนา อันอาตม์งาม
  (Download)

 • การชักนำความแปรปรวนทางพันธุกรรมให้กับว่านชักมดลูกโดยวิธีเพิ่มชุดโครโมโซมและก่อกลายพันธุ์
     จุรีภรณ์ ศรีใหม่  เสริมศิริ จันทร์เปรม และสนธิชัย จันทร์เปรม
  (Download)

 • ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการใช้สารเสริมการเจริญเติบโตอะมิโนในนาข้าว อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     กร สุขเกษม และพิชัย ทองดีเลิศ
  (Download)

 • ผลของการอบดินด้วยวิธีชีวภาพจากการสลายตัวของพืชตระกูลกะหล่ำต่อการควบคุมแบคทีเรียโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ
     อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช  จุฬารัตน์ บุตกิจ และนิพนธ์ ทวีชัย
  (Download)

 • การใช้เห็ดในการย่อยสลายลิกนินในไม้ยูคาลิปตัส
     ศลยา สุขสอาด  มาลี ศรีสดสุข  วิชัย โฆสิตรัตน และชวลิต ฮงประยูร
  (Download)

 • ผลของการใช้ยิปซัมต่อปริมาณธาตุอาหารพืชในใบ ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของลองกอง
     บุญส่ง ไกรศรพรสรร  สายัณห์ สดุดี และชัยรัตน์ นิลนนท์
  (Download)

 • คุณภาพทางกายภาพและเคมีของผักกาดหอมห่อที่เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์แอกทีฟ
     ดาวรุ่ง จันทา  ดนัย บุณยเกียรติ และพิชญา บุญประสม พูลลาภ
  (Download)

 • ผลของบรรจุภัณฑ์แอกทีฟต่อคุณภาพของบรอกโคลีหั่นชิ้นพร้อมปรุง
     ปิ่นอนงค์ จอมศักดิ์  ดนัย บุณยเกียรติ และพิชญา บุญประสม พูลลาภ
  (Download)

 • การเพาะเลี้ยงเอมบริโอเพื่อร่นระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาประเภทไม้กระถาง
     นงคราญ โชติอิ่มอุดม  ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์  เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ และเฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
  (Download)

 • วิธีการปรับปรุงพันธุ์กุหลาบตัดดอกในประเทศไทย
     วชิระ เกตุเพชร และอดิศร กระแสชัย
  (Download)

 • การฟอกจางสีกากน้ำตาลโดยใช้เชื้อเห็ด
     ศลยา สุขสอาด และมาลี ศรีสดสุข
  (Download)

 • มวลชีวภาพของอ้วยพันธุ์ K95-84
     ประสิทธิ์ ขุนสนิท และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

  (Download)

ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2554

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • การตรวจสอบการผลิตโปรตีนชนิดใหม่ของมะละกอแขกนวลดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้านทานไวรัสใบด่างวงแหวน
     ชาลินี คงสวัสดิ์  สุธาทิพย์ กิตติเสนาชัย  กษมา ชูสังข์  น้ำทิพย์ พิรณฤทธิ์  สิทธิรักษ์ รอยตระกูล  ปาริชาติ เบิร์นส และวิชัย โฆสิตรัตน

  (Download)

 • การปลูกเชื้อ Cymbidium Mosaic Virun บน Protocorm-Like Bodies ของกล้วยไม้
     พันทิพา ลิ้มสงวน  รัชนี ฮงประยูร และเสริมศิริ จันทร์เปรม

  (Download)

 • สัดส่วนการใช้พื้นที่ (land use) สำหรับรีสอร์ทแบบพอเพียง
     ธาญะ เล็กอุทัย และ เอื้อมพร วีสมหมาย

  (Download)

 • ผลกระทบของสารกำจัดแมลงฟลูเบนไดอะไมด์ (flubendiamide) ต่อไส้เดือนดิน (Pheretima peguana Rosa) ในแปลงคะน้า
     ชุมพล ราชณุวงษ์ และอภิชัย ดาวราย

  (Download)

 • นาโนเทคโนโลยีกับทรัพยากรดิน
     กรรณิการ์ สัจจาพันธ์

  (Download)

 • ผลกระทบต่อกลุ่มประชากรแบคทีเรียในดินบริเวณรอบรากมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้านทานต่อไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอ
     กษมา ชูสังข์  ปาริชาติ เบิร์นส และวิชัย โฆสิตรัตน

  (Download)

 • การศึกษาคุณลักษณะเบื้องต้นของช่วงลำดับอนุรักษ์ของยีน ammonium transporter (AMT2) และ inorganic phosphate transporter (PT1) จากมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 
     ธนวรรธห์ บำรุงเศรษฐพงษ์  วิจารณ์ วิชชุกิจ และสุดเขตต์ นาคะเสถียร

  (Download)

 • ผลของรูปร่างลักษณะภายนอก ระดับไขมันในสูตรอาหาร และระยะเวลาในการขุนต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของโคเนื้อลูกผสมเพศผู้ตอน
     สุริยะ สะวานนท์ และพีรชิต ไชยหาญ

  (Download)

 • โรคใบด่างจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตายของพริกที่เกิดจากเชื้อ Tomato necrotic ringspot virus
     คนึงนิจ ศรีวิลัย  พิสสวรรณ เจียมสมบัติ  รัชนี ฮงประยูร  สิริกุล วะสี และสุพัฒน์ อรรถธรรม

  (Download)

 • การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae สาเหตุโรคขอบใบแห้งในข้าว
     ชุติมา วงษ์ไพศาล  สุธิดา ไตรบุตร์  พุทธพร ส่องศรี และมาลี ศรีสดสุข

  (Download)

 • การจำแนกเห็ดกระดุมเขตร้อน KPS1 ระดับโมเลกุลและการวิเคราะห์โปรตีนโดยใช้ 2D-PAGE
     สุธิดา ไตรบุตร์ และมาลี ศรีสดสุข

  (Download)

 • การศึกษาการระบาดของเพลี้ยไก่ฟ้า (Heteropsylla cubana Crawford) กระถินยักษ์ทารัมบาในประเทศไทย
     อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช  ฐิติฌากรณ์ คล้ายแก้ว  มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์  เกษม หฤทัยธนาสันติ์  นิพนธ์ ทวีชัย และโกศล เจริญสม

  (Download)

 • ผลของบาซิลลัส ทูริงเจนซิส และส่วนผสมของอะบาเม็กตินและคลอร์ฟินาเพอร์ต่อแมลงศัตรูพืชในผักคะน้าและปริมาณสารตกค้างของส่วนผสมของอะบาเม็กตินและคลอร์ฟินาเพอร์
     ฐิติยา แซ่ปัง  ทิพย์อุษา คุ้มประวัติ  กุลศิริ ช. กรับส์ และอัจฉริยา ปราบอริพ่าย

  (Download)

 • การศึกษาตำแหน่งของยีนแก้ความเป็นหมันในพริก (Capasicum annuum L.) พันธุ์ '83-168'
     พนิดา ฐาตุจิรางค์กุล  พัชรา เข็ญคำ  ฉัฐพร คุ้นวงศ์ และจุลภาค คุ้นวงศ์

  (Download)

Page 10 of 10

Please publish modules in offcanvas position.