ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2554

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • ปัจจัยที่มีผลต่อความคาดหวังในการพัฒนาการเกษตรเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกรรุ่นใหม่
     กีรติยา สวัสดิภาพ  อรนัดดา ชิณศรี และอภิญญา หิรัญวงษ์
  (Download)

 • การจำแนกเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคแตกพุ่มฝอยของงาในประเทศไทยด้วยวิธีการทางอณูชีววิทยา
     นาตยา พานทอง  สุภาพร กลิ่นคง  วิชัย โฆสิตรัตน์ และสุจินต์ ภัทรภูวดล
  (Download)

 • ห้วยบง 80: มันสำปะหลังพันธุ์แรกของไทยที่ได้รับการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
     วิจารณ์ วิชชุกิจ  เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษญ์  เอ็จ สโรบล  จำลอง เจียมจำนรรจา  กล้าณรงค์ ศรีรอด  เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ  วัชรี เลิศมงคล  ปิยะ กิตติภาดากุล  จำนงค์ ชัญถาวร และสุภาวดี บุญมา
  (Download)

 • ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Pseudoplagiostoma eucalypti สาเหตุโรคใบจุดใบใหม้ในยูคาลิปตัส
     สุพจน์ เหลืองประพฤทธิ์ และจินตนา อันอาตม์งาม
  (Download)

 • การชักนำความแปรปรวนทางพันธุกรรมให้กับว่านชักมดลูกโดยวิธีเพิ่มชุดโครโมโซมและก่อกลายพันธุ์
     จุรีภรณ์ ศรีใหม่  เสริมศิริ จันทร์เปรม และสนธิชัย จันทร์เปรม
  (Download)

 • ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการใช้สารเสริมการเจริญเติบโตอะมิโนในนาข้าว อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     กร สุขเกษม และพิชัย ทองดีเลิศ
  (Download)

 • ผลของการอบดินด้วยวิธีชีวภาพจากการสลายตัวของพืชตระกูลกะหล่ำต่อการควบคุมแบคทีเรียโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ
     อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช  จุฬารัตน์ บุตกิจ และนิพนธ์ ทวีชัย
  (Download)

 • การใช้เห็ดในการย่อยสลายลิกนินในไม้ยูคาลิปตัส
     ศลยา สุขสอาด  มาลี ศรีสดสุข  วิชัย โฆสิตรัตน และชวลิต ฮงประยูร
  (Download)

 • ผลของการใช้ยิปซัมต่อปริมาณธาตุอาหารพืชในใบ ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของลองกอง
     บุญส่ง ไกรศรพรสรร  สายัณห์ สดุดี และชัยรัตน์ นิลนนท์
  (Download)

 • คุณภาพทางกายภาพและเคมีของผักกาดหอมห่อที่เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์แอกทีฟ
     ดาวรุ่ง จันทา  ดนัย บุณยเกียรติ และพิชญา บุญประสม พูลลาภ
  (Download)

 • ผลของบรรจุภัณฑ์แอกทีฟต่อคุณภาพของบรอกโคลีหั่นชิ้นพร้อมปรุง
     ปิ่นอนงค์ จอมศักดิ์  ดนัย บุณยเกียรติ และพิชญา บุญประสม พูลลาภ
  (Download)

 • การเพาะเลี้ยงเอมบริโอเพื่อร่นระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมาประเภทไม้กระถาง
     นงคราญ โชติอิ่มอุดม  ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์  เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ และเฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
  (Download)

 • วิธีการปรับปรุงพันธุ์กุหลาบตัดดอกในประเทศไทย
     วชิระ เกตุเพชร และอดิศร กระแสชัย
  (Download)

 • การฟอกจางสีกากน้ำตาลโดยใช้เชื้อเห็ด
     ศลยา สุขสอาด และมาลี ศรีสดสุข
  (Download)

 • มวลชีวภาพของอ้วยพันธุ์ K95-84
     ประสิทธิ์ ขุนสนิท และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.