ปีที่ 49 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคในสามพรานโมเดล
     จิตรานุช พิมพ์สวัสดิ์ และ พนามาศ ตรีวรรณกุล
  (Download)

 • รูปแบบสวนในบ้านของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559
     อลิศรา มีนะกนิษฐ, วรางค์สิริ สังฆมณี และ ณัฏฐ พิชกรรม
  (Download)

 • ความรู้และการปฏิบัติด้านเคหกิจเกษตรของแม่บ้านเกษตรกร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
     ชมพูรัตน์ ชมบุญ และ พนามาศ ตรีวรรณกุล
  (Download)

 • เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบขีดสีน้ำตาลข้าวด้วยการใช้ Trichoderma asperellum NST-009 ร่วมกับ Bacillus subtitis NST-002
     วาริน อินทนา, อรรถกร พรมวี และ ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
  (Download)

 • การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชของเกษตรกร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
     ธิดารัตน์ เสือทรงศิล และ พัชราวดี ศรีบุญเรือง
  (Download)

 • การตัดสินใจผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง
     ทรรศวัฒน์ นัทธีเชาว์, พัชราวดี ศรีบุญเรือง และ สาวิตรี รังสิภัทร์
  (Download)

 • การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในสามพรานโมเดล จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี
     ธนิษฐา ปานนก และ พนามาศ ตรีวรรณกุล
  (Download)

 • ผลของปริมาณรำข้าวและจำนวนก้อนเชื้อเห็ดต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดมิลค์กี้
     กาญจน์เจริญ ศรีอ่อน
  (Download)

ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562

  

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

  

 • ความคิดเห็นที่มีต่อการผลิตมะยงชิดนครนายกของเกษตรกรในอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
     รัตมณี นาคคล้าย, พัชราวดี ศรีบุญเรือง และ พิชัย ทองดีเลิศ

  Farmer's Opinions toward Mayongchid Nakhon Nayok Cultivation in Mueang Nakhon Nayok District,
  Nakhon Nayok Province

     Ratmanee Nakklay, Patcharavadee Sriboonruang and Pichai Tongdeelert

  (Download)

 • การจัดการการตลาดทุเรียนของเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน จังหวัดจันทบุรี
     ไพบูลย์ สถิรโกศลวงศ์ และ พนามาศ ตรีวรรณกุล

  Durian Marketing Management of Collaborate Farmers in Durian, Chanthaburi Province
     Piboon Sathirakosolwong and Panamas Treewannakul

  (Download)

 • ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของไข่ไก่และผู้ซื้อในตลาดสดที่ตั้งอยู่ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภออุทัย
  และอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ, ชลธิชา ศรีวงค์วรรณ, อธิพันธ์ พรประสิทธิ์ และ วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์

  Association between Characteristics of Chicken Egg and Customer in Fresh Markets Located in Phranakhon Si Ayutthaya Disrict, Uthai District and Nakhon Luang District, Phranakhon Si Ayuttha Province
     Teerapong Jaichansukkit, Chonticha Sriwongwan, Athiphan Pronprasit and Wisit Ketpanyapong

  (Download)

 • การพัฒนาออกแบบเครื่องปอกมะม่วงดองเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปมะม่วงดอง
     อิศราวุฒิ บุญแก้ว, สุดสายสิน แก้วเรือง, ศุภกิตต์ สายสุนทร และ รติยา ธุวพาณิชยานันท์

  Design and Development of Pickled Mango Peeler to Enhance Value Added for Its Affiliated Products
     Issarawut Boonkaew, Sudsaisin Kaewrueng, Supakit Sayasoonthorn and Ratiya Thuwapanichayanun

  (Download)

 • การตอบสนองทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของข้าวโพดลูกผสม 3 พันธุ์ภายใต้สภาวะดินอิ่มตัวด้วยน้ำ
     พรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, เอ็จ สโรบล, สุตเขตต์ นาคะเสถียร และ ทิวา พาโคกทม

  Morphological and Physiological Responses of Three Corn Hybrids to Saturated Soil
     Punyada Chaisrisuriyos, Ed Sarobol, Sutkhet Nakasathien and Tiwa Pakoktom

  (Download)

 • การผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออกของเกษตรกรอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
     มนัสวิน ตันวีนุกูล, ชลาธร จูเจริญ, และ พัชราวดี ศรีบุญเรือง

  Nam-Hom Coconut Production for Exportation by Farmers in Damnoen Saduak District, Ratchaburi Province
     Manutsawin Tanweenukul, Chalathon Choocharoen and Patcharavadee Sriboonruang

  (Download)

 • ผลของการติดเชื้อ CyMV ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของกล้วยไม้สกุลหวาย โซเนีย พันธุ์เอียสกุล
  ในสภาพโรงเรือนที่แตกต่างกัน
     สิริมา บำรุง, ดวงพร บุญชัย, อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์ และ พัชรียา บุญกอแก้ว

  Effects of CyMV-infected on Growth, Yield and Quality of Dendrobium Sonia 'Earsakul' under Difference Greenhouse
     Sirima Bumrung, Duangporn Boonchai, Anchaya Mongkolchaiyaphruek and Patchareeya Boonkorkaew

  (Download)

 • อิทธิพลของการให้แสงเพิ่มต่อการเจริญเติบโต การสังเคราะห์ด้วยแสง และคุณภาพดอกของฟาแลนนอปซิส
  พันธุ์ Sogo Yukidian V3 
     วิมลวรรณ ชอบสอาด, ดวงพร บุญชัย, พูนพิภพ เกษมทรัพย์ และ พัชรียา บุญกอแก้ว

  Effect of Supplemental Light on Growth, Photosynthesis and Flower Quality of Phalaenopsis 'Sogo Yukidian V3'
     Wimonwan Chobsa-ard, Duangporn Boonchai, Poopipope Kasemsap and Patchareeya Boonkorkaew

  (Download)

ปีที่ 49 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • การใช้เทคนิค duplex RT-PCR สำหรับตรวจสอบเชื้อ piper yellow mottle virus และ Cucumber mosaic virus ที่ก่อโรคในพริกไทย
     มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม และ รัชนี ฮงประยูร
  (Download)

 • อัตราการแสดงออกของยีน gus จากการควบคุมของยูคาลิปตัสโปรโมเตอร์ KORRIGAN ในเนื้อเยื่อจำเพาะของยาสูบ
     อาทิตย์ วิมลทัศน์, วิชัย โฆสิตรัตน และ ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
  (Download)

 • การสำรวจโรคขอบใบแห้งและความต้องการความรู้ในการจัดการโรคขอบใบแห้งของข้าวในระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด
     มัชฌิมา สังข์วรรณะ, พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง และ สุจินต์ ภัทรภูวดล
  (Download)

 • การยอมรับการปลูกพืชร่วมยางของเกษตรกรในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     ศิริรัตน์ ตันเจริญ, พนามาศ ตรีวรรณกุล และ พิชัย ทองดีเลิศ
  (Download)

 • อิทธิพลของพันธุ์และแหล่งที่มาของท่อนพันธุ์ต่อการแตกกิ่งของมันสำปะหลัง
     สายฝน ศรีสุธา, เฉลิมพล ภูมิไชย์, วิจารณ์ วิชชุกิจ, เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ และ สุภาวดี บุญมา
  (Download)

 • การใช้ชีววิธีในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคใบไหม้ของยูคาลิปตัส
     ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, พรพิมล หมั่นจิตร และ นพมาศ โตสมบูรณ์
  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.