ปีที่ 51 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

    

 • ผลของระยะเวลาการเสริมไอโอดีนในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตองค์ประกอบซาก
  และระดับไอโอดีนในเนื้อปลาดุกบิ๊กอุย
     พัชรา โพธิพัฒน์, สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, อรประพันธ์ ส่งเสริม และ สุชาติ อิงธรรมจิตร์

  Effects of Dietary Iodine Supplementation Periods on Growth Performance, Carcass Composition and Iodine Content in Flesh of Hybrid Clarias Catfish
     Phatchara Photiphat, Sukanya Rattanatabtimtong, Ornprapun Songserm and Suchart Ingthamjitr

  (Download)

 • ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtillis NS-03 ในการควบคุมโรคใบขีดสีน้ำตาลของข้าวที่เกิดจากเชื้อรา Cercospora oryzae
     ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์, ศรัณยา เพ่งผล และ วาริน อินทนา

  Efficacy of Biological Product of Bacillus subtillis NS-03 to Control Narrow Brown Spot of Rice Caused by Cercospora oryzae
     Punnawich Yenjit, Sarunya Pengphol and Warin Intana

  (Download)

 • ความทนเค็มของต้นอ่อนกล้วยไม้สกุลหวาย โซเนีย 'เอียสกุล' ในสภาพปลอดเชื้อ
     เพชรศุภางค์ คำแท้, ดวงพร บุญชัย, พูนพิภพ เกษมทรัพย์ และ พัชรียา บุญกอแก้ว

  In Vitro Salt Tolerance of Plantlets in Dendrobium Sonia 'Earsakul'
     Petsupang Khamtae, Duangporn Boonchai, Poonpipope Kasemsap and Patchareeya Boonkorkaew

  (Download)

 • การจัดการสวนไม้ผลของเกษตรกรอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
     จิณัฐตา วุฒามนตรี และ พนามาศ ตรีวรรณกุล

  Orchard Management of Farmers in Mueang Samut Sakhon District, Samut Sakhon Province
     Jinatta Wutthamontri and Panamas Treewannakul

  (Download)

 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการผลิตฝรั่งตามเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
     ปรัชญา ปุญญาสาสน์, พัชราวดี ศรีบุญเรือง และ ชลาธร จูเจริญ

  Factors Related to Good Agricultural Practice (GAP) for Guava of Farmers, Sampran District,
  Nakhon Pathom Province

     Prachya Punyasart, Patcharavadee Sriboonruang and Chalathon Choocharoen

  (Download)

 • การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ซาก ปริมาณคอเลสเตอรอล และคอลลาเจนในเนื้อไก่ไข่ที่อายุ 75 และ 80 สัปดาห์
     อังสุมา แก้วคต, ณัฐภัทรา ภมรสูต, ณัฐวรรณ คงกระพัน, ณันญรัตน์ คุ้มครอง และ อัจฉรา ขยัน

  Comparison of Carcass Percentage Cholesterol and Collagen Content in Laying Hen Meat at 75 and 80 Weeks of Age
     Aungsuma Kaewkot, Nattapatra Pamornsuite, Nattawan Kongkapan, Nunyarat Koomkrong and Autchara Kayan

  (Download)

 • สัณฐานวิทยา โครงสร้างรัง อุณหภูมิที่มีผลต่อการอยู่รอด และวงจรชีวิตของชันโรงเลี้ยง 4 ชนิด
     อรนลิน ศรีสุขใส, เอกพันธ์ ไกรจักร์ และ ชามา พานแก้ว

  Morphology, Nest Architecture, Survival Temperature and Life Cycle of 4 Species of Domesticated Stingless Bees
     Onnarin Srisuksai, Ekaphan Kraichak and Chama Phankaew

  (Download)

 • การประเมินการเจริญเติบโตและการพัฒนาของกล้ามันสำปะหลังที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อต่อระดับไนโตรเจน
  ที่แตกต่างกัน
     ประภาพรรณ ยังสุขยิ่ง, วิจารณ์ วิชชุกิจ, ภานุพงษ์ คงจิว, จักรกฤษณ์ ศรีแสง และ สุตเขตต์ นาคะเสถียร

  Evaluation of Growth and Development of Cassava Plantlets Cultured in vitro Affected by Different Nitrogen Levels
     Prapapuny Youngsukying, Vichan Vichukit, Phanuphong Khongchiu, Jakkrit SreeSaeng and Sutkhet Nakasathien

  (Download)

ปีที่ 50 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

  

 • สภาพปัญหาการผลิตข้าว กข43 ของเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ อำเภอเมือง และอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
     วรรณพรรณ จันลาภา และ พนามาศ ตรีวรรณกุล
  (Download)

 • สมรรถนะการผสมและความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของสายพันธุ์ R ที่พัฒนาขึ้นจากข้าวไทยในข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์
     วีรชัย มัธยัสถ์ถาวร, ประภา ศรีพิจิตต์ และ ธานี ศรีวงศ์ชัย
  (Download)

 • ศักยภาพของดินในการปลูกอ้อยภายใต้สภาพภูมิอากาศทุ่งหญ้าเขตร้อนในจังหวัดหนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
     รัตติกาล สวยงาม, เอิบ เขียวรื่นรมณ์, อัญชลี สุทธิประการ และ ทิมทอง ดรุณสนธยา
  (Download)

 • การเปิดรับสื่อของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
     ธิปไตย สว่างไสว, พัชราวดี ศรีบุญเรือง และ พิชัย ทองดีเลิศ
  (Download)

 • การตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อผลิตภัณฑ์ผึ้ง ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีในชุดดินอุบล และร้อยเอ็ด
     กร สุขเกษม และ สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
  (Download)

 • ปริมาณธาตุอาหารพืชของข้าวพันธุ์ กข41, ปทุมธานี1 และขาวดอกมะลิ105
     ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
  (Download)

 • การให้น้ำบนกระบะมะพร้าวและซีเมนต์บล็อกที่เหมาะสมสำหรับการปลูกกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โซเนีย 'เอียสกุล'
     เจตนา ทองแย้ม, สุดสายสิน แก้วเรือง และ พัชรียา บุญกอแก้ว
  (Download)

 • การใช้กล้องดิจิตอลร่วมกับการวิเคราะห์ทางด้านสีสำหรับการตรวจวัดคุณภาพดินอย่างง่ายในสวนมะม่วงน้ำดอกไม้
     วิษณุ ธงไชย, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และ สุวรรณา ธงไชย
  (Download)

ปีที่ 51 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • การตอบสนองของปากใบและกระบวนการสังเคราะห์แสงภายใต้สภาวะขาดน้ำจากการชักนำด้วยสารพอลิเอทิลีนไกลคอล
  ของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (Oryza sativa L. ssp. indica cv. KDML105) ในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น
     วสันต์ ปานนิ่ม, คัทลียา ฉัตร์เที่ยง, วินัย อุดขาว, ศิริพรรณ สุขขัง, สมนึก พรมแดง และ สุนทรีย์ ยิ่งชัชวาลย์

  Stomatal and Photosynthetic Response to Polyethylene Glycol Induced Drought Stress of Thai Jasmine Rice (Oryza sativa L. ssp. Indica cv. KDML105) during Vegetative Stage
     
  Wason Pannim, Cattleya CHutteang, Winai Utkhao, Siriphan Sukkhaeng, Somnuk Promdang
  and Suntaree Yingjajaval


  (Download)

 • ความหลากหลายของราบนซากใบพืชและการเป็นปฏิปักษ์ต่อการยับยั้งการเจริญของราสาเหตุโรคพืช
     สุรีมาศ อัดทอง, พัชรวิภา ใจจักรคำ และ อรอุมา เพียซ้าย

  Diversity of Leaf Litter Fungi and Antagonistic Effect to Inhibit Mycelial Growth of Plant Pathogenic Fungi
     Sureemart Atthong, Patcharavipa Chaijuckum and Onuma Piasai


  (Download)

 • การจัดจำแนกชนิด และการใช้สารเคมีควบคุมเชื้อรา Rhizoctonia species สาเหตุโรคกาบใบแห้งของข้าว
     กัญญารัตน์ สมเพ็ชร, พัชรวิภา ใจจักรคำ และ อรอุมา เพียซ้าย

  Identification and Chemical Control of Rhizoctonia species causing Sheath Bight Disease of Rice
     Kunyarut Sompach, Patcharavipa Chaijuckum and Onuma Piasai

  (Download)

 • การมีส่วนร่วมของสมาชิกในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน 'เพื่อนช่วยเพื่อน' ภายใต้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช
  จักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย
     เพ็ญนิสา ยิ่งยวด, ชลาธร จูเจริญ, สุภาภรณ์ เลิศศิริ, นริศรา อินทะสิริ และ ปรีดา สามงามยา

  Participation of the Members in the Royal Vegetable Seed Production's Members Project 'Peun Choy Peun' Project under the Chakrapan Phensiri Plant Development Center in Chiang Rai Province
     Pennisa Yingyuad, Chalathon Choocharoen, Supaporn Lertsiri, Narisara Intasiri and Preeda Samngamya

  (Download)

 • การจัดการข้อจำกัดในชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วนปนกรวด (Ldr+km) เพื่อการปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้ว
     มณีทิพย์ ขุนทอง, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, ณัฐพล จิตมาตย์ และ เอิบ เขียวรื่นรมณ์

  Constraint Management for Fertility Capability Class of Loamy Skeleton Soil (Ldr+km) for Sugarcane Cultivation in Sa Kaeo Province
     Maneetip Khunthong, Saowanuch Tawornpruek, Natthapol Chittamart and Irb Kheoruenromne

  (Download)

 • ลักษณะ สมบัติ และศักย์ผลิตภาพของชุดดินทับพริกในจังหวัดสระแก้ว
     สัญชัย แซ่เจียง, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ และ ณัฐพล จิตมาตย์

  Characteristics, Properties and Productivity Potential of Thap Phrik Soil Series in Sa Kaeo Province
     Sanchai Sae Jiang, Saowanuch Tawornpruek and Natthapol Chittamart

  (Download)

 • การศึกษาอัตราการเกิดโรคใบด่างมันสำปะหลังในท่อนพันธุ์สะอาด
     วันวิสา ศิริวรรณ์, นวลนภา เหมเนียม, จุฑาทิพย์ ถวิลอำพันธ์, สุกัญญา ฤกษ์วรรณ, กิ่งกาญจน์ เสาร์คำ,
  ศิริกาญจน์ หรรษาวัฒนกุล, ปภาวี พลีพรหม และ เฉลิมพล ภูมิไซย์

  Study of Disease Incidence in Cassava Mosaic Disease Clean Seed
     Wanwisa Siriwan, Nuannapa Hemniam, Jutathip Thawinampan, Sukanya Roekwan, Kingkan Saokham,
  Sirikan Hunsawattanakul, Paphawe Pleeprom and Chalermpo Phumichai

  (Download)

 • ผลของอุณหภูมิต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของพริกไทยสด
     ศริญญา ผ่องการ และ อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์

  Effects of Temperatures on Quality and Storage Life of Green Pepper (Piper nigrum L.)
     Sarinya Pongkarn and Anchaya Mongkolchaiyaphruek


  (Download)

ปีที่ 52 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • การปรับตัวต่อสถานการณ์ภัยแล้งของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     นันท์นภัส จันทร, พนามาศ ตรีวรรณกุล และ เมตตา เร่งขวนขวาย

  Adaptation to Drought Sistuation of Vegetable Growers in Na Khu Sub-district, Phak Hai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
     
  Nunnapat Chanthon, Panamas Treewannakul and Metta Rengkwunkway

  (Download)

 • การตัดสินใจของผู้บริโภคต่อการซื้อสินค้าเกษตรออนไลน์
     ทิพวรรณ สะท้าน, พนามาศ ตรีวรรณกุล และ เมตตา เร่งขวนขวาย

  Consumer Decision Making on Online Purchase of Agricultural Product
     Thippawan Satan, Panamas Treewannakul and Metta Rengkwunkway


  (Download)

 • การจัดการตอซังและฟางข้าวของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     ไขขวัญ กองจันทร์, พนามาศ ตรีวรรณกุล และ เมตตา เร่งขวนขวาย

  Management of Rice Stubble and Straw of Farmers in Project of Extension for Stop Burning at Agri-Area in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
     Khaikhwan Kongjan, Panamas Treewannakul and Metta Rengkwunkway

  (Download)

 • การใช้แบบจำลองการปลูกพืช DSSAT เพื่อประเมินผลิตภาพดินที่ใช้ปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้ว
     สุวภัทร สกุลอารีย์มิตร, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ และ ณัฐพล จิตมาตย์

  An Application of DSSAT for Productivity Assessment of Sugarcane Growing Soils in Sa Kaeo Province
     Suwaphat Skunareemit, Saowanuch Tawornpruek and Natthapol Chittamart

  (Download)

 • ผลของระยะเวลาในการบ่มแบบเปียกต่อคุณภาพเนื้อและลักษณะเส้นใยกล้ามเนื้อโค
     ทิพย์ระวี รัศมีพงศ์, โศภิตา สุทธิไกร, นิธิรา อนัคกุล, อัญธิกา บุญเลา และ อัจฉรา ขยัน

  Effect of Wet Aging Period on Meat Quality and Muscle Characteristics of Beef
     Tiprawee Rassamepong, Sopita Suttikrai, Nitira Anakkul, Antika Boonlao and Autchara Kayan

  (Download)
 • การได้รับการสนับสนุนจากโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
     วชิรญา ไชยวุฒิ, พัชราวดี ศรีบุญเรือง และ พิชัย ทองดีเลิศ

  Supporting from Large Scale Agriculture Extension System Project of Large Scale Rice Farmers in Saweangha District, Angthong Province
     Washiraya Chaiwut, Patcharavadee Sriboonruang and Pichai Thongdeelert

  (Download)
 • การประเมินเสถียรภาพผลผลิตในอ้อยพันธุ์กำแพงแสน ชุดปี 2007
     กานต์รวี ศรีพวงผกาพันธุ์ และ เรวัต เลิศฤทัยโยธิน

  Evaluation of Yield Stability in Kamphaeng Sean Sugarcane Variety Series 2007
     Karnrawee Sripongpakapun and Rewat Lersrutaiyotin

  (Download)
 • การเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพดอกของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ขาวฟอร์ม
     ณัฐวร กะโห้เหม, ดวงพร บุญชัย, พูนพิภพ เกษมทรัพย์ และ พัชรียา บุญกอแก้ว

  Comparison of Greenhouse Types and Cooling Systems on Growth and Flower Quality in Dendrodium 'Big White Jumbo'
     Natthaworn Kahohem, Doungporn Boonchai, Poonpipope Kasemsap and Patchareeya Boonkorkaew

  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.