ปีที่ 51 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี
     มาลินี หนูงาม, ธานินทร์ คงศิลา และ จอมสุรางค์ ลิมป์ประเสริฐกุล

  Opinion Towards Agricultural Extension of Farmers in the Agricultural Technology Protection Center in Suphan Buri Province
     
  Wason Pannim, Cattleya CHutteang, Winai Utkhao, Siriphan Sukkhaeng, Somnuk Promdang
  and Suntaree Yingjajaval


  (Download)

 • ความแปรปรวนทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางการเกษตรของถั่วมะแฮะพื้นเมืองสายพันธุ์ T9
     พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี, เตชิตา ปิ่นสันเทียะ, ภัทรา ประทับกอง, จรรยา มุ่งงาม, พงศกร นิตย์มี, บัณฑิตา เพ็ญสุริยะ, สุรสิทธิ์ วงศ์สัจจานันท์, เรวัตร จินดาเจี่ย และ จักรกฤษณ์ ศรีแสง

  Morphological and Agricultural Characteristic Variability of T9 Pigeon Pea Native Lines
     Pongsak Kaewsri, Teshita Pinsanthie, Pattra Pratubkong, Janya Mungngam, Pongsakorn Nitmee, Banthita Pensuriya, Surasit Wongsatchanan, Rewat Jindajia and Jakkrit Sreesaeng


  (Download)

 • การประเมินค่าศักย์ความจุบัฟเฟอร์ของโพแทสเซียมในดินเปรี้ยวจัดบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย
     มินตรา รูปดี, ทิมทอง ดรุณสนธยา, วิทยา จินดาหลวง และ วีรวรรณ์ พึ่งแย้ม

  Evaluation of Potential Buffering Capacity of Potassium in Acid Sulfate Soils, Central Plain of Thailand
     Mintra Roopdee, Timtong Darunsontaya, Wittaya Jindaluang and Weerawan Peungyam

  (Download)

 • ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการรวมกลุ่มเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
     ทศพร แสนประเสริฐ, ชลาธร จูเจริญ, สุภาภรณ์ เลิศศิริ และ ปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล

  Factors Affecting Satisfaction in Group Membership of Rubber Farmers in Sanam Chai Khet District, Chachoengsao Province
     Tosaporn Sanprasert, Chalathon Choocharoen, Supaporn Lertsiri and Parpitchaya Chintapitaksakul

  (Download)

 • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่อลักษณะต้านทานโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือเทศพันธุ์ปลูกด้วยวิธี Association Mapping
     ณัฏยา ศรีสวัสดิ์, กมลสิริ เพชรบูรณ์, นักรบ วงศ์บุญมา, ชัญญานุช กอรักงาม, มธุรดา เรืองศิริ, ชลิดา เล็กสมบูรณ์ และ จุลภาค คุ้นวงศ์

  Association Analysis against Bacterial Wilt Resistance in Tomato Cultivars by Association Mapping Method
     Nattaya Srisawad, Kamonsiri Petchaboon, Nakrob Wongboonma, Chanyanuch Korakngam, Maturada Ruangsiri, Chalida Leksomboon and Julapark Chunwongse

  (Download)

ปีที่ 54 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2566

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • การตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในชุดดินกุลาร้องไห้ต่อเปลือกดินมันสำปะหลัง และปุ๋ยโพแทสเซียม
     เฟื่องลดา ธนะโชติ, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์, เอิบ เขียวรื่นรมณ์ และ มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม

  Response of Khao Dawk Mali 105 Rice Grown in the Kula Ronghai Soil Series to Cassava Tails and Stalk, and Potassium Fertilizer
     
  Fuanglada Tanachote, Somchai Anusontpornperm, Suphicha Thanachit, Irb Kheoruenromne and Mutchima Phun-iam

  (Download)

 • การจัดกลุ่มและการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักทางด้านลักษณะเหนียวนุ่มของข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร
     ธีรวุฒิ วงศ์วรัตน์, วรรษมน มงคล, มณีรัตน์ รุจิณรงค์ และ ยิ่งยศ พาลุกา

  Cluster Analysis and Principal Component Analysis of Stickiness Texture of Waxy Corns Based on Multivariate Analysis
     Theerawut Wongwarat, Wassamon Mongkol, Maneerat Rujinarong and Yingyod Paluka


  (Download)

 • การใช้ Quantity/Intensity (Q/I) concept เพื่อประมาณปริมาณปุ๋ยโพแทสเซียมสำหรับข้าวโพดหวานที่ปลูกในชุดดินตาคลี
     สุภาวดี เกิดบัวทอง, ศุภิฌา ธนะจิตต์ และ สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม

  Using Quantity/Intensity (Q/I) Concept to Estimate Potassium Fertilizer for Sweet Corn Grown in Takhli Soil Series
     Supawadee Kerdbuathong, Suphicha Thanachit and Somchai Anusontpornperm

  (Download)

 • พฤติกรรมเชิงธรณีเคมีของธาตุองค์ประกอบหลักในดินปลูกมันสำปะหลังที่พัฒนามาจากวัสดุธรณีที่แตกต่างกันในจังหวัดนครราชสีมา
     ประภัสสรา สุโพธิ์, ณัฐพล จิตมาตย์, เฉลิมชาติ วงศ์ลี้เจริญ, สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, วรชาติ วิศวพิพัฒน์ และ เสาวนุช ถาวรพฤกษ์

  Geochemical Behaviors of Major Elements in Cassava Growing Soils Derived from Different Rock Formations in Nakhon Ratchasima Province
     Prapassara Supo, Natthapol Chittamart, Chalermchart Wongleecharoen, Surachet Aramrak, Worachart Wisawapipat and Saowanuch Tawornpruek

  (Download)

 • ผลของน้ำเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติก Pediococcus lolii ต่อการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลของหน่อไม้ไผ่ตงสด (Dendrocalamus asper Backer ex K. Heyne) ตัดแต่ง
     สุวิภา คำแหง, อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์ และ วรรณา มาลาพันธุ์

  Effect of Cell-free Culture Broth of Lactic Acid Bacteria, Pediococcus lolii, on Inhibition of Browning and Quality of Minimally Processed Sweet Bamboo (Dendrocalamus asper Backer ex K.Heyne) Shoot
    Suwipa Khamhaeng, Anchaya Mongkolchaiyaphruek and Wanna Malaphan

  (Download)

 • อิทธิพลของความลึกการไถพรวนดินและความลึกการหยอดเมล็ดต่อการเจริญเติบโตของข้าวในสภาวะแห้งแล้ง
     กฤษฎา เม้ยชม, สุดสายสิน แก้วเรือง และ ธานี ศรีวงศ์ชัย

  Influence of Soil Plowing Depth and Seeding Depth on Rice Growth in Drought Condition
     Kritsadar Moeychom, Sudsaisin Kaewrueng and Tanee Sriwongchai

  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.