ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2566

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • การปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังของเกษตรกร อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
     ศรีนวล บุญส่งศรี และ พนามาศ ตรีวรรณกุล

  Practice on Measures to Prevent and Eliminate a Cassava Mosaic Disease of Farmers in Khon Buri District, Nakhon Ratchasima Province
     
  Sreenual Bunsongsree and Panamas Treewannakul

  (Download)

 • การเสริมโปรตีนไฮโดรไลเซทจากการย่อยเปลือกกุ้งป่นและกระดูกปลาป่นด้วยเอนไซม์บรอมีเลนและเอนไซม์ปาเปนในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocephalus x Clarias garepinus)
     พรทิศา ทองสนิทกาญจน์, ธนภัทร วรปัสสุ, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์ และ จิรภัทร หาระชอน

  Supplemental Protein Hydrolysate from Shrimp Shell Meal and Fish Bone Meal Digested by Bromelain and Papain Enzymes in Diet on Growth Performance of Hybrid Catfish (Clarias macrocephalus x Clarias garepinus)
     Porntisa Thongsanitkan, Thanaput Worapussu, Nuttarin Sirirustananun and Jirapat Harachon


  (Download)

 • การแยกส่วนฟอสฟอรัสอนินทรีย์และอินทรีย์ และสมบัติดินที่สัมพันธ์กับความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินเนื้อปูนของประเทศไทย
     วริศ แคนคอง, ณัฐพล จิตมาตย์, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ และ วรชาติ วิศวพิพัฒน์

  Inorganic and Organic Phosphorus Fractionation and Soil Properties Related to Availability of Phosphorus in Calcareous Soils of Thailand
     Varis Khaenkhong, Natthapol Chittamart, Saowanuch Tawornpruek and Worachart Wisawapipat

  (Download)

 • ชนิดและเปอร์เซ็นต์การเบียนของแตนเบียนหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda (Lep.: Noctuidae) ในแปลงข้าวโพด และอายุขัยของแตนเบียน Chelonus insularis (Hym.: Braconidae)
     จุฑามาส ฮวดประสิทธิ์ และ เบญจคุณ แสงทองพราว

  Species and Percentage Parasitism of Spodoptera frugiperda (Lep.: Noctuidae) in Corn Fields and Longevity of Chelonus insularis (Hym.: Braconidae)
     Jutamas Huadprasit and Benjakhun Sangtongpraow

  (Download)

 • การทดสอบสมรรถนะการผสมเพื่อการคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดจากพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมทางการค้า
     สิทธินันต์ จองโพธิ์, จงกลลดา พลายดี, นิพัทธ์ฌา พอบขุนทด และ ศรันย์ หงษาครประเสริฐ

  Combining Ability Test for Selection of Maize Germplasm from Commercial Maize Hybrids
    Sitthinan Jongpho, Chongkonlada Phlaidee, Nipatcha Pobkhunthod and Sarun Hongsakornprasert

  (Download)

 • การคาดการณ์ผลผลิตอ้อยในประเทศไทยด้วยแบบจำลอง AquaCrop
     ยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์, พงศ์ธร เพียรพิทักษ์, ปรางทิพย์ อุนจะนำ และ พาฝัน อภิปริญญา

  Forecasting Sugarcane in Thailand with AquaCrop Model
     Yuthasart Anuluxtipun, Phongthorn Phianphitak, Prangtip Unjanam and Pafun Apiparinya

  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.