ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • เสถียรภาพเม็ดดิน: การเกิด การพังทลาย และการประเมิน
     สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์
  (Download)

 • การพัฒนาวิธีการที่รวดเร็วในการคัดเลือกเชื้อไรโซแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว
     จิรพันธ์ เปรมสุริยา, วราภรณ์ ปานอยู่, สุจินต์ ภัทรภูวดล และ วิชัย โฆสิตรัตน
  (Download)

 • การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์จากเนื้อเยื่อลินเดอเนียด้วยสารละลายโคลซิซินในสภาพปลอดเชื้อ
     บัณฑิตา เพ็ญสุริยะ, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, เฌอมาลย์ วงศ์ขาวจันท์ และ พัฒนา สุขประเสริฐ
  (Download)

 • ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบธงของข้าวพันธุ์ กข41, ปทุมธานี1 และขาวดอกมะลิ105 ภายใต้การเพิ่มขึ้นของ CO2
     ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
  (Download)

 • การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Curvularia lunata สาเหตุโรคเมล็ดด่างข้าวในประเทศไทย
     เทิดศักดิ์ สวัสดิ์สุข, กวินธรรพ์ บุบผา, รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์, ศิริพร กออินทร์ศักดิ์ และ จินตนา อันอาตม์งาม
  (Download)

 • รูปทางธรณีเคมีและความเป็นประโยชน์ของธาตุสังกะสี ทองแดง เหล็ก และแมงกานีสในดินเนื้อปูนที่ใช้ทางการเกษตร
     จรรยาลักษณ์ อิ่นคำ, ณัฐพล จิตมาตย์ และ ดาวจรัส เกตุโรจน์
  (Download)

 • ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพริก
     พิจิตรา แก้วสอน, กุลธิดา โชทนากูล, ปริยานุช จุลกะ และ วันชัย จันทร์ประเสริฐ
  (Download)

 • ผลของการพรางแสงและระยะปลูกต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกหวาน 'California Wonder' ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง
     พิจิตรา แก้วสอน, สาวิตรี มังกรแก้ว, ปริยานุช จุลกะ และ ปิยะณัฏฐ์ ผกามาศ
  (Download)

 • การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ Squash mosaic virus โดยใช้โปรตีนห่อหุ้มอนุภาพไวรัสที่ผลิตได้จากยีนสังเคราะห์เป็นแอนติเจน
     สมฤทัย พุ่มระชัฎ, รัชนี ฮงประยูร, สุจินต์ ภัทรภูวดล และ สรรชัย จันทะจร
  (Download)
 • การตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานของส้มเขียวหวาน (Citrus reticulata Blanco) ดิพพลอยด์และเตตราพลอยด์
     สุนทรีย์ สุรศร
  (Download)

 • ผลของอัตราการฉีดพ่นคลอร์ไพรีฟอสและไดเมทโธเอตต่อปริมาณสารตกค้างในต้นหอม (Alliumcepa var. aggregatum)
     ฐิตาภรณ์ เพ็ชร์ช้อย และ ฐิติยา แซ่ปัง
  (Download)

 • ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีการผลิตข้าวในศูนย์ข้าวชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
     วริศรา ทรัพย์เกษม และ สุพัตรา ศรีสุวรรณ
  (Download)
 • การจำแนกชนิดของเชื้อรา Aspergillus spp. และ Penicillium spp. ที่ปนเปื้อนในอาหารผลิตผลทางการเกษตร และดินเพาะปลูก และการสร้างสารพิษอะฟลาท็อกซิน บี1
     วัชรี เสาร์เทพ, อรอุมา เพียซ้าย และ พัชรวิภา ใจจักรคำ
  (Download)

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสาร plumbagin ในเซลล์แขวนลอยจาก hairy root ของเจตมูลเพลิงแดง โดยการกระตุ้นด้วย methyl jasmonate ในอาหารสูตร B5
     ปาริชาต ประสาทศิลป์, ศุภธิดา อับดุลลากาซิม และ เสริมศิริ จันทร์เปรม
  (Download)

 • ผลของรังสีแกรมมาที่มีต่อมันเทศประดับพันธุ์ผสมในสภาพปลอดเชื้อ
     นุชรัฐ บาลลา, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, อัญชลี จาละ และ ธีระชัย ธนานันต์
  (Download)

ปีที่ 48 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • การโคลนและศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีน NIP5;1 ในปาล์มน้ำมันชนิดเทอเนร่า
     อัญชนา รอดรังนก, ชนากานต์ ลักษณะ และ สนธิชัย จันทร์เปรม
  (Download)

 • การจำแนกและรูปแบบการแสดงออกของยีน NIP6;1
     อัญชนา รอดรังนก, กนกวรรณ เที่ยงธรรม และ สนธิชัย จันทร์เปรม
  (Download)

 • การคัดเลือกพันธุ์พืชวงศ์แตงต้านทานต่อเชื้อไวรัส
     ขวัญชนก อารีกิจ, วิชัย โฆสิตรัตน, Scott Adkins และ สุจินต์ ภัทรภูวดล
  (Download)

 • ความเสถียรของ Infectious Clone เชื้อไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอ (PRSV-P) ในพลาสมิดพาหะ
     ชุติรัตน์ อัศวเทพ, จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, สุจินต์ ภัทรภูวดล และ วิชัย โฆสิตรัตน
  (Download)

 • การสังเคราะห์ in vivo Transcript จากโคลน cDNA เต็มสายของเชื้อไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอ (PRSV-P) สายพันธุ์ไทย
     ชุติรัตน์ อัศวเทพ, จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, สุจินต์ ภัทรภูวดล และ วิชัย โฆสิตรัตน
  (Download)

 • การตรวจเชื้อ Squash leaf curl Yunnan virus ในพืชวงศ์แตงด้วยเทคนิค Loop-Mediated Isothermal Amplification
     รุ่งทิพย์ จั่นเพ็ชร, วิชัย โฆสิตรัตน, Scott Adkins และ สุจินต์ ภัทรภูวดล
  (Download)

 • ลำดับนิวคลีโอไทด์ที่สมบูรณ์ของดีเอ็นเอ-เอ และดีเอ็นเอ-บี ของเชื้อ Tomato leaf curl New Delhi virus-[Thailand:Kanchanburi:Cucumber:2012] 
  (ToLCNDV-[TH:KR:Cu:12]) สาเหตุอาการใบหงิกของแตงกวา ในจังหวัดกาญจนบุรี
     สรรชัย จันทะจร และ รัชนี ฮงประยูร
  (Download)

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิตข้าวหอมนิลในสภาพถังปลูก
     นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย และ ฉัตรชัย ศรีมาลา
  (Download)

 • การพัฒนาสายพันธุ์แท้ข้าวโพดโดยดับเบิ้ลแฮพลอยด์จากประชากร S0 และ S1
     ศฎาวุฒิ กุลมณี, ประภา ศรีพิจิตต์, สุจินต์ เจนวีรวัฒน์, รัตติกาน เกิดผล และ ธานี ศรีวงศ์ชัย
  (Download)
 • อิทธิพลของถ่านชีวภาพจากปาล์มน้ำมันต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชและการละลายของฟอสฟอรัสในดินนาเปรี้ยวจัด
     กมลชนก เจริญศรี, วรชาติ วิศวพิพัฒน์, ทิมทอง ดรุณสนธยา และ ณัฐพร ประคองเก็บ
  (Download)

 • อิทธิพลของการตัดแต่งกิ่งและการให้ปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดกาแฟอาราบิก้าที่ปลูกในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์
     ธิดารัตน์ เมธาวรากุล, เบญญา มะโนชัย, ปริยานุข จุลกะ, ณัฏฐ พิชกรรม และ ประภาส ช่างเหล็ก
  (Download)

 • การจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรครวงไหม้และเมล็ดด่างของข้าวโดยการวิเคราะห์ลำดับเบสของกลุ่มยีน
     วันวิสาข์ เพ็ชรอำไพ, จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, สุจินต์ ภัทรภูวดล และ วิชัย โฆสิตรัตน
  (Download)

ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • ผลของสารสกัดหยาบจากรา Talaromyces flavus Bodhi001 และ Talaromyces trachyspermus Bodhi002 แยกจากดินป่าชื้นต่อการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชทางเศรษฐกิจ
     อารมย์ จันทะสอน, เจนจิรา หม่องอ้น, บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี และธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ
  (Download)

 • แอนติบอดีที่จำเพาะต่อรีคอมบิแนนท์โปรตีน Cry1Ab และการพัฒนาวิธีการตรวจสอบด้วยเทคนิคซีรัมวิทยา
     อัจฉราพรรณ ใจเจริญ และรัชนี ฮงประยูร
  (Download)

 • การตอบสนองของปากใบและกระบวนการสังเคราะห์แสดงของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสต่อสภาวะขาดน้ำจากการชักนำด้วยพอลิเอทิลีนไกลคอล
     วินัย อุดขาว, ภฤศนันท์ เอี่ยมเอกสุวรรณ และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
  (Download)

 • การประเมินความต้านทานของแตงไทยและเมล่อนพันธุ์การค้าต่อเชื้อโรคเหี่ยวฟิวซาเรียมสายพันธุ์ 1
     สมควร บุญศรีนุกุล, เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ปริยานุช จุลกะ และธานี ศรีวงศ์ชัย
  (Download)

 • การจัดจำแนกในระดับชีวโมเลกุลของเชื้อไฟโตพลาสมาที่พบในโรคพุ่มแจ้ - โรคอุบัติใหม่ของมันสำปะหลังในประเทศไทย
     สุภาพร กลิ่นคง, วาสนา รุ่งสว่าง, ปัณฑา ขวัญทองยิ้ม และคนึงนิตย์ เหรียญวรากร
  (Download)

 • ความต้านทานต่อเชื้อไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศบนยีน Ty-2 ในมะเขือเทศรุ่น F1 และ BC1F1 ระหว่างสายพันธุ์ป่า Solanum habrochaites 'L06112' และสายพันธุ์การค้าสีดาทิพย์ 3
     อรอุบล ชมเดช, อุไรวรรณ พงษ์พยัคเลิศ, นริศา เจือจุน, อิสระยศ สินบุญยะมะ และจุลภาค คุ้นวงศ์
  (Download)

 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการปลูกทุเรียนของเกษตรกร ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
     พิชญา สาระรักษ์, สุพัตรา ศรีสุวรรณ, และสุรินทร์ นิยมางกูร
  (Download)

 • การระบาดและวินัจฉัยโรคใบด่างจุดวงแหวนมะละกอในประเทศไทย
     บุญชาติ คติวัฒน์, อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ และศรีเมฆ ชาวโพงพาง
  (Download)

 • ปริมาณดีเอ็นเอในนิวเคลียสและความมีชีวิตของเรณูกล้วยไม้สกุลหวาย 25 พันธุ์
     ปิยนุช ศรชัย, วราภรณ์ คำพงษ์ และเสริมศิริ จันทร์เปรม
  (Download)
 • ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเหนียวพันธุ์ไม่ไวแสงในระบบปลูกแบบประณีตและระบบปลูกปกติ
     สมชัย เพ็งสะหวัน, ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, วิทิตร ใจอารีย และบุบผา คงสมัย
  (Download)

 • รูปแบบสวนในบ้านในสหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ.2543 - ปี พ.ศ.2557
     พุทธรักษ์ แสงทอง และศศิยา ศิริพานิช
  (Download)

 • การประเมินลักษณะต่างๆ ของรากระหว่างการงอกของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อศึกษาศักยภาพในการแข่งขันกับวัชพืช
     รณชัย ช่างศรี, ธานี ศรีวงศ์ชัย, สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ และรัตติกาน เกิดผล
  (Download)

ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • สัดส่วนระหว่างพรรณไม้ระดับกลางในงานภูมิทัศน์ที่กระจายพันธุ์ในไทยกับพรรณไม้นำเข้าจากต่างประเทศที่จำหน่ายในตลาดพรรณไม้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
    กฤติกา อนันต์ชัยลิขิต, ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ และ อลิศรา มีนะกนิษฐ
  (Download)

 • การประเมินความพึงพอใจหลังการใช้งานของผู้ใช้สวนวนธรรม กรุงเทพมหานคร
    อัศนัย แก่นจันทร์ และ อลิศรา มีนะกนิษฐ
  (Download)

 • เทคนิคสำหรับการแยกและการทดสอบความงอกของเรณูกล้วยไม้สกุลหวายบางพันธุ์
    ศิรัชตนันท์ โรจนวิจิตร, ปิยนุช ศรชัย, ดวงกมล สัมฤทธินันท์, หนึ่งฤทัย เดชสังกรานนท์, บุบผา คงสมัย และ เสริมศิริ จันทร์เปรม
  (Download)

 • การตอบสนองของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ต่อเปลือกดินมันสำปะหลังและวัสดุอนินทรีย์ปรับปรุงดิน
    ยศ อินทะวิชัย, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, เอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศุภิฌา ธนะจิตต์ และ ปรีชา เพชรประไพ
  (Download)

 • การเปรียบเทียบการตอบสนองทางสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาต่อสภาวะแล้งของหญ้าสมัท (Sporobolus indicus) และหญ้าประดับพันธุ์ต่างๆ ในสนามกอล์ฟ
    กรพัฒน์ ไชยพร, เอ็จ สโรบล, วิจารณ์ วิชชุกิจ, ปาริชาติ พรหมโชติ และ นพ ตัณมุขยกุล
  (Download)

 • การสำรวจโรคเมล็ดด่างข้าวที่เกิดจากเชื้อราและการพัฒนาวิธีการประเมินโรคในสภาพโรงเรือน
    กวินธรรพ์ บุบผา, เทิดศักดิ์ สวัสดิ์สุข, รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์, ศิริพร กออินทร์ศักดิ์ และ จินตนา อันอาตม์งาม
  (Download)

 • การใช้เชื้อรา Trichoderma asperellum สายพันธุ์ท้องถิ่นร่วมกับสายพันธุ์กลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคเน่าระดับดินของมะเขือเทศ
    วาริน อินทนา, อรรถกร พรมวี และ ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
  (Download)

 • ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma asperellum และโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและการลดโรครากเน่าของผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์
    จิระเดช แจ่มสว่าง, วรรณวิไล อินทนู และ วิราพร ชีวะพานิช
  (Download)

 • ประสิทธิภาพนํ้าส้มควันไม้ ในการควบคุมเชื้อรา Alternaria brassicicola สาเหตุโรคใบจุดของพืชวงศ์กะหลํ่าในห้องปฏิบัติการ
    วิษณุ สุวรรณมงคล และ สรัญยา ณ ลำปาง
  (Download)
 • ผลของการใช้ปุ๋ยพืชสดจากกระถินที่มีต่อผลผลิตและคุณสมบัติของเชื้อเพลิงของหญ้าเนเปียร์ เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
    สุรนันท์ น้อยอุทัย, ทรงยศ โชติชุติมา, สายัณห์ ทัดศรี, ภัศจี คงศีล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์ และ นพ ตัณมุขยกุล
  (Download)

 • การศึกษาประสิทธิภาพของผงเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสและการประยุกต์ใช้ในการควบคุมโรคราดำของเห็ดนางฟ้าภูฐาน
     ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์ และ วาริน อินทนา
  (Download)

 • การเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลังในประเทศไทย
    ปัญญาวุฒิ อัมพุชินทร์, อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ และ ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
  (Download)
 • การปรับปรุงพันธุ์เฟื่องฟ้าพันธุ์สาวิตรีโดยการใช้รังสีแกมมา
     วรุณยุพา จุ้ดศรี, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, พีรนุช จอมพุก, ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ และ วิชัย ภูริปัญญวานิช
  (Download)

 • การปรับปรุงพันธุ์ไทรย้อยใบทู่และไทรย้อยใบแหลมโดยการใช้รังสีแกมมา
    สุทธาสินี ปิ่นทอง, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, พีรนุช จอมพุก และ วิชัย ภูริปัญญวานิช
  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.