ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • ระดับความเข้มข้นของอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสำหรับการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมเบญจมาศ
     จักรกฤษณ์ ศรีแสง, ปานกมล จรลี, กัลยากรณ์ เอื้อเฟื้อ และ กมลทิพย์ สิถิระบุตร
  (Download)

 • ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาและวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โซเนีย "โจแดง" ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
     ปิยนุช สายยศ, ทิพย์เกสร ป้องคำพันธุ์, จุฑามาศ บุญรอต, ดรุณี ถาวรเจริญ และ จักรกฤษณ์ ศรีแสง
  (Download)

 • สมบัติของดินและระยะห่างจากแหล่งกำเนิดสารหนูต่อรูปของสารหนูในดิน จากอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
     จิราภรณ์ แก้วล่องลอย, ขวัญตา ขาวมี และ จำเป็น อ่อนทอง
  (Download)

 • การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสังเคราะห์ด้วยแสงและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนวานิลลาพันธุ์ Haapape ในโรงเรือน 2 แบบ
     เอกนรี ขันทอง, พัชรียา บุญกอแก้ว และ พูนพิภพ เกษมทรัพย์
  (Download)

 • การตัดสินใจใช้แตนเบียน Bracon hebetor ศัตรูธรรมชาติในการป้องกันและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
     คริษฐา สุนทรีรัตน์ และ พนามาศ ตรีวรรณกุล
  (Download)

 • การใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางนวช จังหวัดสุพรรณบุรี
     สุวพัชร์ วิเศษสันติกุล และ พนามาศ ตรีวรรณกุล
  (Download)

 • การสร้างแผนที่ลักษณะเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตในประชากรพริกดับเบิลแฮพลอยด์จากพริกลูกผสมชั่วที่ 1 'PEPAC7' x 'PEPAC92'
     ณัฐรดา แซ่โก่, อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, กมลสิริ เพชรบูรณ์, ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, ณัฏยา ศรีสวัสดิ์ และ จุลภาค คุ้นวงศ์
  (Download)

 • สถานการณ์ระบบการผลิตข้าวและแนวโน้มความยั่งยืนของอาชีพของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
     สิทธิพันธ์ุ สินอำพร, พุทธิพงษ์ หงษ์ทอง, นุจรี ใจประนบ และ ชุติรัตน์ อัศวเทพ
  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.