ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม - เมษายน 2561

 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

สารบัญ  

 

 • ผลของการปลูกแวนดา ‘มนุวดี’ ในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิต่อการสะสมปริมาณคาร์โบไฮเดรต
     ถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์ และ โสระยา ร่วมรังษี
  (รายละเอียด)

 • อิทธิพลของสารแพคโคลบิวทราโซลในการควบคุมการเจริญเติบโตของต้นชาฮกเกี้ยน
     ธนาวุฒิ นักรู้ และ เสาวณี คงศรี
  (รายละเอียด)

 • ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาหัวพันธุ์ต่อการเติบโตและการออกดอกของกล้วยไม้ดินลิ้นมังกรสีชมพู
  และนางอั้วสาคริก
     นิพนธ์ กิติดี, โสระยา ร่วมรังษี และ ณัฐา โพธาภรณ์
  (รายละเอียด)

 • วิธีการที่เหมาะสมในการตรวจสอบความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสรหม้อข้าวหม้อแกงลิง
     อมรรัตน์ แก้วคุ้มภัย, สรายุทธ อ่อนสนิท, เยาวพรรณ สนธิกุล, ธีร ศรีสวัสดิ์ และ สุรพล ฐิติธนากุล
  (รายละเอียด)

 • ผลของ NAA และ BA ที่มีต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เอื้องคำปอน (Dendrobium dixanthun Lchb.f.)
  เอื้องคำกิ่ว (Dendroium signatum Rchb. f.) และเอื้องเก๊ากิ่วแม่สะเรียง (Dendroium tortile Lindl.)
  ในสภาพปลอดเชื้อ
     นพวรรณ พูลพิพัฒน์, พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม และ พีระศักดิ์ ฉายประสาท
  (รายละเอียด)

 • ผลของความยาววันต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของว่านแสงอาทิตย์
     รุ่งนภา ช่างเจรจา และ สันติ ช่างเจรจา
  (รายละเอียด)

 • การขยายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์
     สุมิตรา สุปินราช และ อิศร์ สุปินราช
  (รายละเอียด)

 • ผลของปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของทานตะวัน
     อิศร์ สุปินราช และ สุมิตรา สุปินราช
  (รายละเอียด)
 • การพัฒนาบานไม่รู้โรยเป็นไม้ดอกกระถางด้วยเทคนิคการเด็ดยอด
     ชรินทร์ ทริเพ็ง และ ภาณุพล หงษ์ภักดี
  (รายละเอียด)

 • ผลของความถี่ในการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต คุณภาพช่อดอก และปริมาณไนโตรเจนสะสม
  ในกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โซเนีย‘เอียสกุล’
     ศุภสุตา การูจี, สุริวัฒน์ ช่วยบำรุง ศุภธิดา อับดุลลากาซิม และ สิรินาฏ น้อยพิทักษ์
  (รายละเอียด)

 • ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเทียนซ้อนกระถาง
     อมรรัตน์ ชุมทอง
  (รายละเอียด)

 • ผลของไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของดอกชมจันทร์
     สันติ ช่างเจรจา, พรรณี ดอยพนาสุข และ รุ่งนภา ช่างเจรจา
  (รายละเอียด)

 • การศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อและการชักนำให้เกิดแคลลัสในกนกนารี
     ปวีณา ภูมิสุทธาผล, สุนิสา สายสืบ และ สุภาภรณ์ รอดประดิษฐ์
  (รายละเอียด)
 • ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพของหัวพันธุ์กล้วยไม้ดินนางกราย
     นิพนธ์ กิติดี, นุชรา กาบบัว, พิมพ์ใจ สีหะนาม และ ณัฐา โพธาภรณ์
  (รายละเอียด)

 • ผลของชนิดและความเข้มข้นของไซโตไคนินต่อการชักนำการเกิดโพรโทคอร์มไลค์บอดี้จากชิ้นส่วนใบอ่อน
  ของกล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด
     มุสลีนา สาแม, อรอุมา นิถารมย์, อุสนา ปานาวา และ ปานจันทน์ สุจริตธุรการ
  (รายละเอียด)

 • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์วานิลลา
     มนฑิณี กมลธรรม และ สะใบทอง ภูมิคอนสาร
  (รายละเอียด)

 • พรรณไม้ดอกไม้ประดับพื้นเมืองในพื้นที่ป่าของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
     จักรพงษ์ รัตตะมณี และ กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ
  (รายละเอียด)

 • ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักนำให้เกิดต้นและราก จากการเพาะเลี้ยงข้อกุหลาบหนูในสภาพหลอดทดลอง
     รัตนา ขามฤทธิ์ และ อนัญญา กิ่งหลักเมือง
  (รายละเอียด)

 • ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้กุหลาบเหลืองโคราช (Aerides houlletiana Rchb.f.)
     นัฏฐา นิตย์วัฒนกุล, นิภาวัลย์ แหมไธสง และ อารักษ์ ธีรอำพน
  (รายละเอียด)
 • ผลของการปักชำกิ่งไม้ประดับในสภาพการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศต่อเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต
  และการเปลี่ยนแปลงของดอก
     ทวินันท์ อัฐปัน, วิมลมาศ บุญมี และ กนกพร บุญญะอติชาติ
  (รายละเอียด)

 • ศักยภาพไม้พุ่มทนเค็มในพื้นที่บริเวณสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (สวนพฤกษชาติ) เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุพืชพันธุ์ในงานภูมิทัศน์
     สุกัญญา ชัยพงษ์, แพรวพันธุ์ กันหา และ พารินธร บุญฟู
  (รายละเอียด)

 • การให้แสงจากหลอดไดโอดเปล่งแสงคั่นในเวลากลางคืนเพื่อควบคุมการออกดอกของเบญจมาศ
     ถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์, ปริญญา จันทรศรี, บาจรีย์ ฉัตรทอง, ชัชวาลย์ ชัยชนะ และ สุวิทย์ วงศ์ศิลา
  (รายละเอียด)

 • ผลของหลอดไดโอดเปล่งแสง (LEDs) ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของต้นอ่อนเบี้ยพรุ (Peperomia cavaleriei C. DC.)
     พรสุดา ศิริรักวงษา, ดวงพร บุญชัย, พัชรียา บุญกอแก้ว และ เฉลิมพล สุวรรณภักดี
  (รายละเอียด)

 • อิทธิพลของ NAA ต่อการเกิดรากของลำต้นตัดชำแคคตัสหนามดำและลูกผสม
     วิมลวรรณ ชอบสอาด, พัชรี บุญกอแก้ว และ กนกวรรณ ถนอมจิตร
  (รายละเอียด)
 • การเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์การสังเคราะห์ด้วยแสงของวานิลลาพันธุ์ Haapape และ Tahiti
     เอกนรี ขันทอง, พัชรียา บุญกอแก้ว และ พูนพิภพ เกษมทรัพย์
  (รายละเอียด)

 • การติดเชื้อไวรัส วัสดุปลูก และสภาพโรงเรือนต่อการเจริญเติบโตและอัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซ CO2
  ของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์เอียสกุล
     สิริมา บำรุง, พัชรียา บุญกอแก้ว และ ดวงพร บุญชัย
  (รายละเอียด)

 • ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อการเพิ่มจำนวนโปรโตคอร์มไลค์บอดี้ของกล้วยไม้สกุลหวาย 2 พันธุ์ ในสภาพปลอดเชื้อ
     เพชรศุภางค์ คำแท้, พัชรียา บุญกอแก้ว และ ดวงพร บุญชัย
  (รายละเอียด)

 • การพัฒนาวัสดุเพาะเมล็ดจากมูลโคที่ผ่านกระบวนการหมักจากบ่อแก๊สชีวภาพ
     ปรีชา พรมโสภา, วราภรณ์ ภู่ภักดีพันธ์, วิภา ประพินอักษร และ วิมลฉัตร สมนิยาม
  (รายละเอียด)
 • การตอบสนองต่อการจัดการธาตุอาหารของต้นมะพร้าวน้ำหอมอายุน้อยที่ยังไม่ให้ผลผลิต
     ภานุวัฒน์ เนียมสุวรรณ, กฤษณา กฤษณพุกต์, ภาสันต์ ศารทูลทัต, ศุภธิดา อับดุลลากาซิม และ ลพ ภวภูตานนท์
  (รายละเอียด)

Please publish modules in offcanvas position.