ปีที่ 50 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

  

 • สภาพปัญหาการผลิตข้าว กข43 ของเกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ อำเภอเมือง และอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
     วรรณพรรณ จันลาภา และ พนามาศ ตรีวรรณกุล
  (Download)

 • สมรรถนะการผสมและความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของสายพันธุ์ R ที่พัฒนาขึ้นจากข้าวไทยในข้าวลูกผสมระบบ 3 สายพันธุ์
     วีรชัย มัธยัสถ์ถาวร, ประภา ศรีพิจิตต์ และ ธานี ศรีวงศ์ชัย
  (Download)

 • ศักยภาพของดินในการปลูกอ้อยภายใต้สภาพภูมิอากาศทุ่งหญ้าเขตร้อนในจังหวัดหนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
     รัตติกาล สวยงาม, เอิบ เขียวรื่นรมณ์, อัญชลี สุทธิประการ และ ทิมทอง ดรุณสนธยา
  (Download)

 • การเปิดรับสื่อของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
     ธิปไตย สว่างไสว, พัชราวดี ศรีบุญเรือง และ พิชัย ทองดีเลิศ
  (Download)

 • การตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อผลิตภัณฑ์ผึ้ง ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีในชุดดินอุบล และร้อยเอ็ด
     กร สุขเกษม และ สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
  (Download)

 • ปริมาณธาตุอาหารพืชของข้าวพันธุ์ กข41, ปทุมธานี1 และขาวดอกมะลิ105
     ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
  (Download)

 • การให้น้ำบนกระบะมะพร้าวและซีเมนต์บล็อกที่เหมาะสมสำหรับการปลูกกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โซเนีย 'เอียสกุล'
     เจตนา ทองแย้ม, สุดสายสิน แก้วเรือง และ พัชรียา บุญกอแก้ว
  (Download)

 • การใช้กล้องดิจิตอลร่วมกับการวิเคราะห์ทางด้านสีสำหรับการตรวจวัดคุณภาพดินอย่างง่ายในสวนมะม่วงน้ำดอกไม้
     วิษณุ ธงไชย, ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ และ สุวรรณา ธงไชย
  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.