ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562

  

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

  

 • ความคิดเห็นที่มีต่อการผลิตมะยงชิดนครนายกของเกษตรกรในอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
     รัตมณี นาคคล้าย, พัชราวดี ศรีบุญเรือง และ พิชัย ทองดีเลิศ

  Farmer's Opinions toward Mayongchid Nakhon Nayok Cultivation in Mueang Nakhon Nayok District,
  Nakhon Nayok Province

     Ratmanee Nakklay, Patcharavadee Sriboonruang and Pichai Tongdeelert

  (Download)

 • การจัดการการตลาดทุเรียนของเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน จังหวัดจันทบุรี
     ไพบูลย์ สถิรโกศลวงศ์ และ พนามาศ ตรีวรรณกุล

  Durian Marketing Management of Collaborate Farmers in Durian, Chanthaburi Province
     Piboon Sathirakosolwong and Panamas Treewannakul

  (Download)

 • ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของไข่ไก่และผู้ซื้อในตลาดสดที่ตั้งอยู่ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภออุทัย
  และอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ, ชลธิชา ศรีวงค์วรรณ, อธิพันธ์ พรประสิทธิ์ และ วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์

  Association between Characteristics of Chicken Egg and Customer in Fresh Markets Located in Phranakhon Si Ayutthaya Disrict, Uthai District and Nakhon Luang District, Phranakhon Si Ayuttha Province
     Teerapong Jaichansukkit, Chonticha Sriwongwan, Athiphan Pronprasit and Wisit Ketpanyapong

  (Download)

 • การพัฒนาออกแบบเครื่องปอกมะม่วงดองเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปมะม่วงดอง
     อิศราวุฒิ บุญแก้ว, สุดสายสิน แก้วเรือง, ศุภกิตต์ สายสุนทร และ รติยา ธุวพาณิชยานันท์

  Design and Development of Pickled Mango Peeler to Enhance Value Added for Its Affiliated Products
     Issarawut Boonkaew, Sudsaisin Kaewrueng, Supakit Sayasoonthorn and Ratiya Thuwapanichayanun

  (Download)

 • การตอบสนองทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของข้าวโพดลูกผสม 3 พันธุ์ภายใต้สภาวะดินอิ่มตัวด้วยน้ำ
     พรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, เอ็จ สโรบล, สุตเขตต์ นาคะเสถียร และ ทิวา พาโคกทม

  Morphological and Physiological Responses of Three Corn Hybrids to Saturated Soil
     Punyada Chaisrisuriyos, Ed Sarobol, Sutkhet Nakasathien and Tiwa Pakoktom

  (Download)

 • การผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออกของเกษตรกรอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
     มนัสวิน ตันวีนุกูล, ชลาธร จูเจริญ, และ พัชราวดี ศรีบุญเรือง

  Nam-Hom Coconut Production for Exportation by Farmers in Damnoen Saduak District, Ratchaburi Province
     Manutsawin Tanweenukul, Chalathon Choocharoen and Patcharavadee Sriboonruang

  (Download)

 • ผลของการติดเชื้อ CyMV ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของกล้วยไม้สกุลหวาย โซเนีย พันธุ์เอียสกุล
  ในสภาพโรงเรือนที่แตกต่างกัน
     สิริมา บำรุง, ดวงพร บุญชัย, อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์ และ พัชรียา บุญกอแก้ว

  Effects of CyMV-infected on Growth, Yield and Quality of Dendrobium Sonia 'Earsakul' under Difference Greenhouse
     Sirima Bumrung, Duangporn Boonchai, Anchaya Mongkolchaiyaphruek and Patchareeya Boonkorkaew

  (Download)

 • อิทธิพลของการให้แสงเพิ่มต่อการเจริญเติบโต การสังเคราะห์ด้วยแสง และคุณภาพดอกของฟาแลนนอปซิส
  พันธุ์ Sogo Yukidian V3 
     วิมลวรรณ ชอบสอาด, ดวงพร บุญชัย, พูนพิภพ เกษมทรัพย์ และ พัชรียา บุญกอแก้ว

  Effect of Supplemental Light on Growth, Photosynthesis and Flower Quality of Phalaenopsis 'Sogo Yukidian V3'
     Wimonwan Chobsa-ard, Duangporn Boonchai, Poopipope Kasemsap and Patchareeya Boonkorkaew

  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.