ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2554

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • คู่แข่งการผลิตและการค้ายางพาราในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
     สมเกียรติ กสิกรานันท์

  (Download)

 • การใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อสร้างมะเขือเทศสายพันธุ์คู่แฝดต้านทานโรคพืชหลายชนิดในมะเขือเทศ
     รัตนา ลาสุข  กมลสิริ เพชรบูรณ์  ฉัฐพร คุ้นวงศ์ และจุลภาค คุ้นวงศ์

  (Download)

 • เส้นตอบสนองต่อแสงของใบผักโขมภายใต้ความเข้มข้นหลายระดับของคาร์บอนไดออกไซต์
     ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

  (Download)

 • อิทธิพลของความเข้มแสงต่อจุดชดเชยคาร์บอนไดออกไซต์และประสิทธิภาพคาร์บอนซิเลชันของใบผักโขม
     ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

  (Download)

 • การศึกษาระดับโมเลกุลของเชื้อ Brome mosaic virus สาเหตุโรคด่างของข้าวฟ่างในประเทศไทย
     อังคาร ยิสารคุณ และคนึงนิตย์ เหรียญวรากร

  (Download)

 • ผลของสารเคลือบผิวเชลแลคและโซเดียมไบคาร์บอเนตต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา Penicillium digitatum บนส้มสายน้ำผึ้ง
     พรชัย ราชตะพันธ์ุ  ทัศนา ใจบุญ และเพ็ญจันทร์ วิยะ

  (Download)

 • ผลการเคลือบไคโตซานและถุง LDPE ต่ออายุการเก็บรักษาสับปะรดตัดแต่ง พร้อมบริโภค
     พรชัย ราชตะพันธุ์  พัทรมน ละหานแก้ว และพิชญ์ดา สุขเกษม

  (Download)

 • การวิเคราะห์สายพันธุ์เห็ดฟางด้วยวิธี ITS-PCR-RFLP
     ธิติยาภรณ์ ประยูรมหิศร  อัจฉรา พยัพพานนท์ และมาลี ศรีสดสุข

  (Download)

 • วิธีการและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการถ่ายยีนเข้าสู่กล้วยไม้สกุลหวายโดยวิธีใช้เครื่องยิงอนุภาคและการใช้อะโกรแบคทีเรียมเป็นพาหะ
     ปิยนุช ศรชัย  รักชนก โคโต และเสริมศิริ จันทร์เปรม

  (Download)

 • การจำแนกสายพันธุ์และศึกษาสมบัติบางประการของสารต้านจุลินทรีย์จากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus sp. B-1 ที่คัดแยกได้จากบ่อเลี้ยงปลา
     สุปราณี พึ่งแพง  ชลอ ลิ้มสุวรรณ และวัชริยา ภูริวิโรจน์กุล

  (Download)

 • การออกแบบและพัฒนาเครื่องปิดฝากระป๋องกึ่งอัตโนมัติแบบใช้อุปกรณ์นิวแมติก
     ชาคริต ศรีทอง  อรวิกา แก้วเชื้อ และศุภกิตติ สายสุนทร

  (Download)

 • อิทธิพลของพันธุกรรมและระยะเวลาการบ่มเพาะต่อปริมาณสารอาหารกาบาในเมล็ดข้าวกล้องงอก
     ดำเนิน กาละดี  โสรยา ต๊ะวงค์  ชัยพร เลาหล้า  วัชรพงษ์ กามะวิถี  และแสงทิวา สุริยงค์

  (Download)

 • โรคปื้นดำของลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.) และการควบคุมโรคในระยะก่อนการเก็บเกี่ยว
     ธัญมน สังข์ศิริ  สมศิริ แสงโชติ และเนตรนภิส เขียวขำ

  (Download)

 • การปรับปรุงพันธุ์พิทูเนียเพื่อให้ทนโรคลำต้นเน่าที่เกิดจากเชื้อ Phytophthora parasitica
     ยุภาวดี พิมพ์สมาน  สุดฤดี ประเทืองวงศ์ และธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์

  (Download)

 • ผลของเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาและเชื้อแบคทีเรียเอนโดไฟต์ร่วมกับการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของปทุมมา
     อภิรยา เทพสุคนธ์ และโสระยา ร่วมรังษี

  (Download)

 

 

ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2554

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • การตรวจสอบการผลิตโปรตีนชนิดใหม่ของมะละกอแขกนวลดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้านทานไวรัสใบด่างวงแหวน
     ชาลินี คงสวัสดิ์  สุธาทิพย์ กิตติเสนาชัย  กษมา ชูสังข์  น้ำทิพย์ พิรณฤทธิ์  สิทธิรักษ์ รอยตระกูล  ปาริชาติ เบิร์นส และวิชัย โฆสิตรัตน

  (Download)

 • การปลูกเชื้อ Cymbidium Mosaic Virun บน Protocorm-Like Bodies ของกล้วยไม้
     พันทิพา ลิ้มสงวน  รัชนี ฮงประยูร และเสริมศิริ จันทร์เปรม

  (Download)

 • สัดส่วนการใช้พื้นที่ (land use) สำหรับรีสอร์ทแบบพอเพียง
     ธาญะ เล็กอุทัย และ เอื้อมพร วีสมหมาย

  (Download)

 • ผลกระทบของสารกำจัดแมลงฟลูเบนไดอะไมด์ (flubendiamide) ต่อไส้เดือนดิน (Pheretima peguana Rosa) ในแปลงคะน้า
     ชุมพล ราชณุวงษ์ และอภิชัย ดาวราย

  (Download)

 • นาโนเทคโนโลยีกับทรัพยากรดิน
     กรรณิการ์ สัจจาพันธ์

  (Download)

 • ผลกระทบต่อกลุ่มประชากรแบคทีเรียในดินบริเวณรอบรากมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้านทานต่อไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอ
     กษมา ชูสังข์  ปาริชาติ เบิร์นส และวิชัย โฆสิตรัตน

  (Download)

 • การศึกษาคุณลักษณะเบื้องต้นของช่วงลำดับอนุรักษ์ของยีน ammonium transporter (AMT2) และ inorganic phosphate transporter (PT1) จากมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 
     ธนวรรธห์ บำรุงเศรษฐพงษ์  วิจารณ์ วิชชุกิจ และสุดเขตต์ นาคะเสถียร

  (Download)

 • ผลของรูปร่างลักษณะภายนอก ระดับไขมันในสูตรอาหาร และระยะเวลาในการขุนต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของโคเนื้อลูกผสมเพศผู้ตอน
     สุริยะ สะวานนท์ และพีรชิต ไชยหาญ

  (Download)

 • โรคใบด่างจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตายของพริกที่เกิดจากเชื้อ Tomato necrotic ringspot virus
     คนึงนิจ ศรีวิลัย  พิสสวรรณ เจียมสมบัติ  รัชนี ฮงประยูร  สิริกุล วะสี และสุพัฒน์ อรรถธรรม

  (Download)

 • การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae สาเหตุโรคขอบใบแห้งในข้าว
     ชุติมา วงษ์ไพศาล  สุธิดา ไตรบุตร์  พุทธพร ส่องศรี และมาลี ศรีสดสุข

  (Download)

 • การจำแนกเห็ดกระดุมเขตร้อน KPS1 ระดับโมเลกุลและการวิเคราะห์โปรตีนโดยใช้ 2D-PAGE
     สุธิดา ไตรบุตร์ และมาลี ศรีสดสุข

  (Download)

 • การศึกษาการระบาดของเพลี้ยไก่ฟ้า (Heteropsylla cubana Crawford) กระถินยักษ์ทารัมบาในประเทศไทย
     อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช  ฐิติฌากรณ์ คล้ายแก้ว  มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์  เกษม หฤทัยธนาสันติ์  นิพนธ์ ทวีชัย และโกศล เจริญสม

  (Download)

 • ผลของบาซิลลัส ทูริงเจนซิส และส่วนผสมของอะบาเม็กตินและคลอร์ฟินาเพอร์ต่อแมลงศัตรูพืชในผักคะน้าและปริมาณสารตกค้างของส่วนผสมของอะบาเม็กตินและคลอร์ฟินาเพอร์
     ฐิติยา แซ่ปัง  ทิพย์อุษา คุ้มประวัติ  กุลศิริ ช. กรับส์ และอัจฉริยา ปราบอริพ่าย

  (Download)

 • การศึกษาตำแหน่งของยีนแก้ความเป็นหมันในพริก (Capasicum annuum L.) พันธุ์ '83-168'
     พนิดา ฐาตุจิรางค์กุล  พัชรา เข็ญคำ  ฉัฐพร คุ้นวงศ์ และจุลภาค คุ้นวงศ์

  (Download)

Page 11 of 11

Please publish modules in offcanvas position.