ปีที่ 53 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2565

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • เปรียบเทียบผลของการติดเชื้อไวรัส Cymbidium mosaic virus (CymMV) ต่อการเจริญเติบโต ปริมาณและคุณภาพดอกของกล้วยไม้พันธุ์เอียสกุล (BOM)
     สิทธิศักดิ์ แสไพศาล, สุรภี กีรติยะอังกูร, เจตน์ มีญาณเยี่ยม และ ดวงพร บุญชัย

  Comparison Effects of Cymbidium mosaic virus (CymMV) Infected on Growth, Yield and Quality of Flowers for Dendrobium Orchids Easakul (BOM)
     Sitthisak Saepaisal, Surapee Kiratiyaangul, Jade Meyanyieam and Duangporn Boonchai


  (Download)

 • ผลของพันธุ์ข้าวโพดหวานต่อคุณภาพของข้าวโพดต้มและผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพด
     บงกชมาศ โสภา, เสาวนีย์ ฝัดศิริ, ศุภรา จันทร์คืน, ชฎามาศ จิตต์เลขา, กัญญรัตน์ กัญญาคำ และ จุฑามาศ กองผาพา

  Effect of Sweet Corn Varieties on Quality of Boiled Sweet Corn and Corn Milk Products
     Bongkochmas Sopa, Saowanee Fudsiri, Supera Jankuen, Chadamas Jitlaka, Kanyarat and Juthamas Kongphapa


  (Download)

 • การเบียนตามธรรมชาติของแตนเบียนไข่และชีววิทยาของ Telenomus remus Nixon (Hymenoptera: Scelionidae) ในหนอนกระทู้ข้าวโพดลาดจุด Spodoptera frugiperda (J.E. Smith)(Lepidoptera: Noctuidae)
     แสงแข น้าวานิช, นันท์นพิน จันต๊ะอุด, อำไพ พรหมณเรศ และ โสภณ อุไรชื่น

  Natural Parasitism of Egg Parasitoid and Biology of Telenomus remus Nixon (Hymenoptera: Scelionidae) on Fall Armyworm, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae)
     Saengkhae Nawanich, Nannapin Junta-ud, Amphai Promnaret and Sopon Uraichuen

  (Download)

 • อิทธิพลของแหล่งโปรตีนจากหนอนแมลงวันลายอบแห้ง (Hermetia illucens) ต่อคุณภาพไข่ในไก่ไข่พันธุ์การค้าที่เลี้ยงในโรงเรือนแบบเปิด
     นันทิญา พันธ์เทศ, ชลธิชา รัตนมณี, ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ, สนทยา มูลศรีแก้ว, มานะ สุภาดี, สุภาพร พาเจริญ, ชูศักดิ์ พูลมา และ บดินทร์ วงศ์พรหม

  Effect of Protein Source from Dried Black Soldier Fly (Hermetia illucens) on Egg Quality in Commercial Laying Hens Raised in Opened-house
     Nantiya Panted, Chonticha Rattanamanee, Teerapong Jaichansukkit, Sonthaya Moonsrikaew, Mana Suphadee, Supaporn Pajareon, Chusak Pulmar and Bodin Wongpom

  (Download)

 • ผลสะสมของแกลบเผาที่ใส่ต่อเนื่อง 3 ปี และปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อสมบัติทางเคมีดินและมันสำปะหลังที่ปลูกในดินเนื้อหยาบสีแดง
     ธีรนุช โอภาชาติ, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์, เอิบ เขียวรื่นรมณ์ และ มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม

  Cumulative Effect of Burnt Rice Husk Applied for 3-consecutive Years and Phosphorus Fertilizer on Soil Chemical Property and Cassava Planted in a Reddish Sandy Soil
    Teeranuch Opachat, Somchai Anusontpornperm, Suphicha Thanachit, Irb Kheoruenromne and Mutchima Phun-iam

  (Download)

 • อัตราฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพจากเศษเหลือทิ้งหน่อไม้ฝรั่งต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเปราะ (Solanum virginianum L.)
     พงศกร นิตย์มี, ภัทรา ประทับทอง, เตชิตา ปิ่นสันเทียะ, จักรกฤษณ์ ศรีแสง, เรวัตร จินดาเจี่ย, ธีระวัฒน์ ศรีสุข, พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี, สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์, บัณฑิตา เพ็ญสุริยะ, น้ำฝน ชาชัย และ จรรยา มุ่งงาม

  Spraying Doses Bio-extract from Trimmed Asparagus Waste on Growth and Yield of Thai Eggplant (Solanum virginianum L.)
     Pongsakorn Nitmee, Pattra Pratabkong, Tashita Pinsanthia, Jakkrit Sreesaeng, Rewat Chindachia, Teerawat Srisuk, Pongsak Kaewsri, Surasit Wongsatchanan, Banthita Pensuriya, Namfon Chachai and Janya Mungngam


  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.