ปีที่ 52 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • ความเป็นไปได้ในการผลิตขมิ้นชันตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของเกษตรกร อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
     มณฑิรา สังขจร, พนามาศ ตรีวรรณกุล และ พัฒนา สุขประเสริฐ

  Possibility of Turmeric Production with Good Agricultural Practice of Farmers in Paphayom District, Phatthalung Province
     
  Montira Sungkajorn, Panamas Treewannakul and Patana Sukprasert

  (Download)

 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการผลิตทุเรียนแทนยางพาราของเกษตรกรในโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน
     กรรณิการ์ สังขจร, พนามาศ ตรีวรรณกุล และ พัฒนา สุขประเสริฐ

  Factors Related to the Production of Durian Replacing of Rubber Farmers in the Project to Develop Small-Scale Rubber Farmer for Sustainability
     Kannika Sungkajorn, Panamas Treewannakul and Patana Sukprasert


  (Download)

 • อิทธิพลของเถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลร่วมกับการใช้ปุ๋ยต่อการผลิตกระถินยักษ์ภายใต้พื้นที่ดินทราย เค็มและกรดสำหรับการใช้ประโยชน์เชิงพลังงานทดแทน
     นพ ตัณมุขยกุล, ทรงยศ โชติชุติมา, ปิยะ ดวงพัตรา, นิคม แหลมสัก และ เอ็จ สโรบล

  Influence of Biomass Ash from Power Plant in Combination with Fertilizers on Leucaena Production under Sandy Saline and Acidic Soil for Renewable Energy
     Nop Tonmukayakul, Songyos Chotchutima, Piya Duangpatra, Nikhom Laemsak and Ed Sarobol

  (Download)

 • ผลตกค้างของโซเดียมเบนทอไนต์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดิน การเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัด
     กาญจนา สร้อยทอง, เฉลิมชาติ วงศ์ลี้เจริญ, วรชาติ วิศวพิพัฒน์, ดาวจรัส เกตุโรจน์, ราชิต สราทธพันธ์, กิตติพล จิตตานุกูล และ เสาวนุช ถาวรพฤกษ์

  Residual Effects of Na-Bentonite on Changes in Soil Properties, Growth and Yield of Khao Dawk Mali 105 Aromatic Rice Grown in an Acid Sulfate Soil
     Kanjana Sroytong, Chalermchart Wongleecharoen, Worachart Wisawapipat, Daojarus Ketrot, Rachit Sattapun, Kittipon Chittanukul and Saowanuch Tawornpruek

  (Download)

 • การตอบสนองของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ต่อปุ๋ยโพแทสเซียมในชุดดินวารินที่ถูกปรับปรุงด้วยเปลือกดินมันสำปะหลังต่อเนื่อง 2 ปี
     สุดารัตน์ จิตเขม้น, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์, เอิบ เขียวรื่นรมย์ และ มัฌชิมา พันธุ์เอี่ยม

  Response of Cassava, Huay Bong 80 Variety, to Potassium Fertilizer in Warin Soil Series Amended with Cassava Tails and Stalk for 2 Consecutive Years
     Sudarat Jitkhamen, Somchai Anusontpornperm, Suphicha Thanachit, Irb Kheoruenromne and Mutchima Phum-iam

  (Download)

 • ผลกระทบของโซเดียมเบนทอไนต์ต่อการเจริญเติบโต คุณภาพดอก และพารามิเตอร์การสังเคราะห์ด้วยแสดงของกล้วยไม้สกุลหวายโซเนีย 'เอียสกุล'
     ศุภากร สุขขีรัตน์, ดวงพร บุญชัย, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ และ พัชรียา บุญกอแก้ว

  Effect of Sodium Bentonite on Growth, Flower Quality and Photosynthetic Parameters of Dendrobium Sonia 'Earsakul'
     Suphakorn Sukeerat, Duangporn Boonchai, Saowanuch Tawornpruek and Patchareeya Boonkorkaew

  (Download)
 • การผลิตชาตามเกษตรที่ดีสำหรับใบชาสดของเกษตรกรผู้ผลิตชาในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
     ชลาธร จูเจริญ, พชรธิดา ชมภูทา, สุภาภรณ์ เลิศศิริ และ สหภาพ ศรีโท

  Good Agricultural Practices for Fresh Tea Leaves of Tea Farmers in Royal Project Foundation, Chiang Mai Province
     Chalathon Choocharoen, Phatcharathida Chompoota, Supaporn Lertsiri and Sahaparp Sritho

  (Download)
 • ความต้องการความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของเกษตรกรผู้ปลูกเผือกหอมแปลงใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
     ณัทณลัลน์ เรืองธนอภัยสุข, ชลาธร จูเจริญ และ สุภาภรณ์ เลิศศิริ

  Needs for Knowledge on Geographical Indications Registration of Large-Scale Taro Farmers in Ban Mo District, Saraburi Province
     Natthaworn Kahohem, Chalathon Choocharoen and Supaporn Lertsiri

  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.