ปีที่ 52 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • การปรับตัวต่อสถานการณ์ภัยแล้งของเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     นันท์นภัส จันทร, พนามาศ ตรีวรรณกุล และ เมตตา เร่งขวนขวาย

  Adaptation to Drought Sistuation of Vegetable Growers in Na Khu Sub-district, Phak Hai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
     
  Nunnapat Chanthon, Panamas Treewannakul and Metta Rengkwunkway

  (Download)

 • การตัดสินใจของผู้บริโภคต่อการซื้อสินค้าเกษตรออนไลน์
     ทิพวรรณ สะท้าน, พนามาศ ตรีวรรณกุล และ เมตตา เร่งขวนขวาย

  Consumer Decision Making on Online Purchase of Agricultural Product
     Thippawan Satan, Panamas Treewannakul and Metta Rengkwunkway


  (Download)

 • การจัดการตอซังและฟางข้าวของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     ไขขวัญ กองจันทร์, พนามาศ ตรีวรรณกุล และ เมตตา เร่งขวนขวาย

  Management of Rice Stubble and Straw of Farmers in Project of Extension for Stop Burning at Agri-Area in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
     Khaikhwan Kongjan, Panamas Treewannakul and Metta Rengkwunkway

  (Download)

 • การใช้แบบจำลองการปลูกพืช DSSAT เพื่อประเมินผลิตภาพดินที่ใช้ปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้ว
     สุวภัทร สกุลอารีย์มิตร, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ และ ณัฐพล จิตมาตย์

  An Application of DSSAT for Productivity Assessment of Sugarcane Growing Soils in Sa Kaeo Province
     Suwaphat Skunareemit, Saowanuch Tawornpruek and Natthapol Chittamart

  (Download)

 • ผลของระยะเวลาในการบ่มแบบเปียกต่อคุณภาพเนื้อและลักษณะเส้นใยกล้ามเนื้อโค
     ทิพย์ระวี รัศมีพงศ์, โศภิตา สุทธิไกร, นิธิรา อนัคกุล, อัญธิกา บุญเลา และ อัจฉรา ขยัน

  Effect of Wet Aging Period on Meat Quality and Muscle Characteristics of Beef
     Tiprawee Rassamepong, Sopita Suttikrai, Nitira Anakkul, Antika Boonlao and Autchara Kayan

  (Download)
 • การได้รับการสนับสนุนจากโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
     วชิรญา ไชยวุฒิ, พัชราวดี ศรีบุญเรือง และ พิชัย ทองดีเลิศ

  Supporting from Large Scale Agriculture Extension System Project of Large Scale Rice Farmers in Saweangha District, Angthong Province
     Washiraya Chaiwut, Patcharavadee Sriboonruang and Pichai Thongdeelert

  (Download)
 • การประเมินเสถียรภาพผลผลิตในอ้อยพันธุ์กำแพงแสน ชุดปี 2007
     กานต์รวี ศรีพวงผกาพันธุ์ และ เรวัต เลิศฤทัยโยธิน

  Evaluation of Yield Stability in Kamphaeng Sean Sugarcane Variety Series 2007
     Karnrawee Sripongpakapun and Rewat Lersrutaiyotin

  (Download)
 • การเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพดอกของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ขาวฟอร์ม
     ณัฐวร กะโห้เหม, ดวงพร บุญชัย, พูนพิภพ เกษมทรัพย์ และ พัชรียา บุญกอแก้ว

  Comparison of Greenhouse Types and Cooling Systems on Growth and Flower Quality in Dendrodium 'Big White Jumbo'
     Natthaworn Kahohem, Doungporn Boonchai, Poonpipope Kasemsap and Patchareeya Boonkorkaew

  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.