ปีที่ 51 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี
     มาลินี หนูงาม, ธานินทร์ คงศิลา และ จอมสุรางค์ ลิมป์ประเสริฐกุล

  Opinion Towards Agricultural Extension of Farmers in the Agricultural Technology Protection Center in Suphan Buri Province
     
  Wason Pannim, Cattleya CHutteang, Winai Utkhao, Siriphan Sukkhaeng, Somnuk Promdang
  and Suntaree Yingjajaval


  (Download)

 • ความแปรปรวนทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางการเกษตรของถั่วมะแฮะพื้นเมืองสายพันธุ์ T9
     พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี, เตชิตา ปิ่นสันเทียะ, ภัทรา ประทับกอง, จรรยา มุ่งงาม, พงศกร นิตย์มี, บัณฑิตา เพ็ญสุริยะ, สุรสิทธิ์ วงศ์สัจจานันท์, เรวัตร จินดาเจี่ย และ จักรกฤษณ์ ศรีแสง

  Morphological and Agricultural Characteristic Variability of T9 Pigeon Pea Native Lines
     Pongsak Kaewsri, Teshita Pinsanthie, Pattra Pratubkong, Janya Mungngam, Pongsakorn Nitmee, Banthita Pensuriya, Surasit Wongsatchanan, Rewat Jindajia and Jakkrit Sreesaeng


  (Download)

 • การประเมินค่าศักย์ความจุบัฟเฟอร์ของโพแทสเซียมในดินเปรี้ยวจัดบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย
     มินตรา รูปดี, ทิมทอง ดรุณสนธยา, วิทยา จินดาหลวง และ วีรวรรณ์ พึ่งแย้ม

  Evaluation of Potential Buffering Capacity of Potassium in Acid Sulfate Soils, Central Plain of Thailand
     Mintra Roopdee, Timtong Darunsontaya, Wittaya Jindaluang and Weerawan Peungyam

  (Download)

 • ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการรวมกลุ่มเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
     ทศพร แสนประเสริฐ, ชลาธร จูเจริญ, สุภาภรณ์ เลิศศิริ และ ปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล

  Factors Affecting Satisfaction in Group Membership of Rubber Farmers in Sanam Chai Khet District, Chachoengsao Province
     Tosaporn Sanprasert, Chalathon Choocharoen, Supaporn Lertsiri and Parpitchaya Chintapitaksakul

  (Download)

 • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่อลักษณะต้านทานโรคเหี่ยวเขียวในมะเขือเทศพันธุ์ปลูกด้วยวิธี Association Mapping
     ณัฏยา ศรีสวัสดิ์, กมลสิริ เพชรบูรณ์, นักรบ วงศ์บุญมา, ชัญญานุช กอรักงาม, มธุรดา เรืองศิริ, ชลิดา เล็กสมบูรณ์ และ จุลภาค คุ้นวงศ์

  Association Analysis against Bacterial Wilt Resistance in Tomato Cultivars by Association Mapping Method
     Nattaya Srisawad, Kamonsiri Petchaboon, Nakrob Wongboonma, Chanyanuch Korakngam, Maturada Ruangsiri, Chalida Leksomboon and Julapark Chunwongse

  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.