ปีที่ 51 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

    

 • ผลของระยะเวลาการเสริมไอโอดีนในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตองค์ประกอบซาก
  และระดับไอโอดีนในเนื้อปลาดุกบิ๊กอุย
     พัชรา โพธิพัฒน์, สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, อรประพันธ์ ส่งเสริม และ สุชาติ อิงธรรมจิตร์

  Effects of Dietary Iodine Supplementation Periods on Growth Performance, Carcass Composition and Iodine Content in Flesh of Hybrid Clarias Catfish
     Phatchara Photiphat, Sukanya Rattanatabtimtong, Ornprapun Songserm and Suchart Ingthamjitr

  (Download)

 • ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtillis NS-03 ในการควบคุมโรคใบขีดสีน้ำตาลของข้าวที่เกิดจากเชื้อรา Cercospora oryzae
     ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์, ศรัณยา เพ่งผล และ วาริน อินทนา

  Efficacy of Biological Product of Bacillus subtillis NS-03 to Control Narrow Brown Spot of Rice Caused by Cercospora oryzae
     Punnawich Yenjit, Sarunya Pengphol and Warin Intana

  (Download)

 • ความทนเค็มของต้นอ่อนกล้วยไม้สกุลหวาย โซเนีย 'เอียสกุล' ในสภาพปลอดเชื้อ
     เพชรศุภางค์ คำแท้, ดวงพร บุญชัย, พูนพิภพ เกษมทรัพย์ และ พัชรียา บุญกอแก้ว

  In Vitro Salt Tolerance of Plantlets in Dendrobium Sonia 'Earsakul'
     Petsupang Khamtae, Duangporn Boonchai, Poonpipope Kasemsap and Patchareeya Boonkorkaew

  (Download)

 • การจัดการสวนไม้ผลของเกษตรกรอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
     จิณัฐตา วุฒามนตรี และ พนามาศ ตรีวรรณกุล

  Orchard Management of Farmers in Mueang Samut Sakhon District, Samut Sakhon Province
     Jinatta Wutthamontri and Panamas Treewannakul

  (Download)

 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการผลิตฝรั่งตามเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
     ปรัชญา ปุญญาสาสน์, พัชราวดี ศรีบุญเรือง และ ชลาธร จูเจริญ

  Factors Related to Good Agricultural Practice (GAP) for Guava of Farmers, Sampran District,
  Nakhon Pathom Province

     Prachya Punyasart, Patcharavadee Sriboonruang and Chalathon Choocharoen

  (Download)

 • การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ซาก ปริมาณคอเลสเตอรอล และคอลลาเจนในเนื้อไก่ไข่ที่อายุ 75 และ 80 สัปดาห์
     อังสุมา แก้วคต, ณัฐภัทรา ภมรสูต, ณัฐวรรณ คงกระพัน, ณันญรัตน์ คุ้มครอง และ อัจฉรา ขยัน

  Comparison of Carcass Percentage Cholesterol and Collagen Content in Laying Hen Meat at 75 and 80 Weeks of Age
     Aungsuma Kaewkot, Nattapatra Pamornsuite, Nattawan Kongkapan, Nunyarat Koomkrong and Autchara Kayan

  (Download)

 • สัณฐานวิทยา โครงสร้างรัง อุณหภูมิที่มีผลต่อการอยู่รอด และวงจรชีวิตของชันโรงเลี้ยง 4 ชนิด
     อรนลิน ศรีสุขใส, เอกพันธ์ ไกรจักร์ และ ชามา พานแก้ว

  Morphology, Nest Architecture, Survival Temperature and Life Cycle of 4 Species of Domesticated Stingless Bees
     Onnarin Srisuksai, Ekaphan Kraichak and Chama Phankaew

  (Download)

 • การประเมินการเจริญเติบโตและการพัฒนาของกล้ามันสำปะหลังที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อต่อระดับไนโตรเจน
  ที่แตกต่างกัน
     ประภาพรรณ ยังสุขยิ่ง, วิจารณ์ วิชชุกิจ, ภานุพงษ์ คงจิว, จักรกฤษณ์ ศรีแสง และ สุตเขตต์ นาคะเสถียร

  Evaluation of Growth and Development of Cassava Plantlets Cultured in vitro Affected by Different Nitrogen Levels
     Prapapuny Youngsukying, Vichan Vichukit, Phanuphong Khongchiu, Jakkrit SreeSaeng and Sutkhet Nakasathien

  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.