ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • สัดส่วนระหว่างพรรณไม้ระดับกลางในงานภูมิทัศน์ที่กระจายพันธุ์ในไทยกับพรรณไม้นำเข้าจากต่างประเทศที่จำหน่ายในตลาดพรรณไม้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
    กฤติกา อนันต์ชัยลิขิต, ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ และ อลิศรา มีนะกนิษฐ
  (Download)

 • การประเมินความพึงพอใจหลังการใช้งานของผู้ใช้สวนวนธรรม กรุงเทพมหานคร
    อัศนัย แก่นจันทร์ และ อลิศรา มีนะกนิษฐ
  (Download)

 • เทคนิคสำหรับการแยกและการทดสอบความงอกของเรณูกล้วยไม้สกุลหวายบางพันธุ์
    ศิรัชตนันท์ โรจนวิจิตร, ปิยนุช ศรชัย, ดวงกมล สัมฤทธินันท์, หนึ่งฤทัย เดชสังกรานนท์, บุบผา คงสมัย และ เสริมศิริ จันทร์เปรม
  (Download)

 • การตอบสนองของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ต่อเปลือกดินมันสำปะหลังและวัสดุอนินทรีย์ปรับปรุงดิน
    ยศ อินทะวิชัย, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, เอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศุภิฌา ธนะจิตต์ และ ปรีชา เพชรประไพ
  (Download)

 • การเปรียบเทียบการตอบสนองทางสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาต่อสภาวะแล้งของหญ้าสมัท (Sporobolus indicus) และหญ้าประดับพันธุ์ต่างๆ ในสนามกอล์ฟ
    กรพัฒน์ ไชยพร, เอ็จ สโรบล, วิจารณ์ วิชชุกิจ, ปาริชาติ พรหมโชติ และ นพ ตัณมุขยกุล
  (Download)

 • การสำรวจโรคเมล็ดด่างข้าวที่เกิดจากเชื้อราและการพัฒนาวิธีการประเมินโรคในสภาพโรงเรือน
    กวินธรรพ์ บุบผา, เทิดศักดิ์ สวัสดิ์สุข, รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์, ศิริพร กออินทร์ศักดิ์ และ จินตนา อันอาตม์งาม
  (Download)

 • การใช้เชื้อรา Trichoderma asperellum สายพันธุ์ท้องถิ่นร่วมกับสายพันธุ์กลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคเน่าระดับดินของมะเขือเทศ
    วาริน อินทนา, อรรถกร พรมวี และ ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
  (Download)

 • ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma asperellum และโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตและการลดโรครากเน่าของผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์
    จิระเดช แจ่มสว่าง, วรรณวิไล อินทนู และ วิราพร ชีวะพานิช
  (Download)

 • ประสิทธิภาพนํ้าส้มควันไม้ ในการควบคุมเชื้อรา Alternaria brassicicola สาเหตุโรคใบจุดของพืชวงศ์กะหลํ่าในห้องปฏิบัติการ
    วิษณุ สุวรรณมงคล และ สรัญยา ณ ลำปาง
  (Download)
 • ผลของการใช้ปุ๋ยพืชสดจากกระถินที่มีต่อผลผลิตและคุณสมบัติของเชื้อเพลิงของหญ้าเนเปียร์ เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
    สุรนันท์ น้อยอุทัย, ทรงยศ โชติชุติมา, สายัณห์ ทัดศรี, ภัศจี คงศีล, พิลาณี ไวถนอมสัตย์ และ นพ ตัณมุขยกุล
  (Download)

 • การศึกษาประสิทธิภาพของผงเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสและการประยุกต์ใช้ในการควบคุมโรคราดำของเห็ดนางฟ้าภูฐาน
     ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์ และ วาริน อินทนา
  (Download)

 • การเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลังในประเทศไทย
    ปัญญาวุฒิ อัมพุชินทร์, อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ และ ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
  (Download)
 • การปรับปรุงพันธุ์เฟื่องฟ้าพันธุ์สาวิตรีโดยการใช้รังสีแกมมา
     วรุณยุพา จุ้ดศรี, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, พีรนุช จอมพุก, ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ และ วิชัย ภูริปัญญวานิช
  (Download)

 • การปรับปรุงพันธุ์ไทรย้อยใบทู่และไทรย้อยใบแหลมโดยการใช้รังสีแกมมา
    สุทธาสินี ปิ่นทอง, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, พีรนุช จอมพุก และ วิชัย ภูริปัญญวานิช
  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.