ปีที่ 48 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • การโคลนและศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีน NIP5;1 ในปาล์มน้ำมันชนิดเทอเนร่า
     อัญชนา รอดรังนก, ชนากานต์ ลักษณะ และ สนธิชัย จันทร์เปรม
  (Download)

 • การจำแนกและรูปแบบการแสดงออกของยีน NIP6;1
     อัญชนา รอดรังนก, กนกวรรณ เที่ยงธรรม และ สนธิชัย จันทร์เปรม
  (Download)

 • การคัดเลือกพันธุ์พืชวงศ์แตงต้านทานต่อเชื้อไวรัส
     ขวัญชนก อารีกิจ, วิชัย โฆสิตรัตน, Scott Adkins และ สุจินต์ ภัทรภูวดล
  (Download)

 • ความเสถียรของ Infectious Clone เชื้อไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอ (PRSV-P) ในพลาสมิดพาหะ
     ชุติรัตน์ อัศวเทพ, จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, สุจินต์ ภัทรภูวดล และ วิชัย โฆสิตรัตน
  (Download)

 • การสังเคราะห์ in vivo Transcript จากโคลน cDNA เต็มสายของเชื้อไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอ (PRSV-P) สายพันธุ์ไทย
     ชุติรัตน์ อัศวเทพ, จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, สุจินต์ ภัทรภูวดล และ วิชัย โฆสิตรัตน
  (Download)

 • การตรวจเชื้อ Squash leaf curl Yunnan virus ในพืชวงศ์แตงด้วยเทคนิค Loop-Mediated Isothermal Amplification
     รุ่งทิพย์ จั่นเพ็ชร, วิชัย โฆสิตรัตน, Scott Adkins และ สุจินต์ ภัทรภูวดล
  (Download)

 • ลำดับนิวคลีโอไทด์ที่สมบูรณ์ของดีเอ็นเอ-เอ และดีเอ็นเอ-บี ของเชื้อ Tomato leaf curl New Delhi virus-[Thailand:Kanchanburi:Cucumber:2012] 
  (ToLCNDV-[TH:KR:Cu:12]) สาเหตุอาการใบหงิกของแตงกวา ในจังหวัดกาญจนบุรี
     สรรชัย จันทะจร และ รัชนี ฮงประยูร
  (Download)

 • การเพิ่มประสิทธิภาพการให้ผลผลิตข้าวหอมนิลในสภาพถังปลูก
     นิติพัฒน์ พัฒนฉัตรชัย และ ฉัตรชัย ศรีมาลา
  (Download)

 • การพัฒนาสายพันธุ์แท้ข้าวโพดโดยดับเบิ้ลแฮพลอยด์จากประชากร S0 และ S1
     ศฎาวุฒิ กุลมณี, ประภา ศรีพิจิตต์, สุจินต์ เจนวีรวัฒน์, รัตติกาน เกิดผล และ ธานี ศรีวงศ์ชัย
  (Download)
 • อิทธิพลของถ่านชีวภาพจากปาล์มน้ำมันต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชและการละลายของฟอสฟอรัสในดินนาเปรี้ยวจัด
     กมลชนก เจริญศรี, วรชาติ วิศวพิพัฒน์, ทิมทอง ดรุณสนธยา และ ณัฐพร ประคองเก็บ
  (Download)

 • อิทธิพลของการตัดแต่งกิ่งและการให้ปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดกาแฟอาราบิก้าที่ปลูกในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์
     ธิดารัตน์ เมธาวรากุล, เบญญา มะโนชัย, ปริยานุข จุลกะ, ณัฏฐ พิชกรรม และ ประภาส ช่างเหล็ก
  (Download)

 • การจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรครวงไหม้และเมล็ดด่างของข้าวโดยการวิเคราะห์ลำดับเบสของกลุ่มยีน
     วันวิสาข์ เพ็ชรอำไพ, จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, สุจินต์ ภัทรภูวดล และ วิชัย โฆสิตรัตน
  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.