ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • ผลของสารสกัดหยาบจากรา Talaromyces flavus Bodhi001 และ Talaromyces trachyspermus Bodhi002 แยกจากดินป่าชื้นต่อการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชทางเศรษฐกิจ
     อารมย์ จันทะสอน, เจนจิรา หม่องอ้น, บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี และธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ
  (Download)

 • แอนติบอดีที่จำเพาะต่อรีคอมบิแนนท์โปรตีน Cry1Ab และการพัฒนาวิธีการตรวจสอบด้วยเทคนิคซีรัมวิทยา
     อัจฉราพรรณ ใจเจริญ และรัชนี ฮงประยูร
  (Download)

 • การตอบสนองของปากใบและกระบวนการสังเคราะห์แสดงของยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิสต่อสภาวะขาดน้ำจากการชักนำด้วยพอลิเอทิลีนไกลคอล
     วินัย อุดขาว, ภฤศนันท์ เอี่ยมเอกสุวรรณ และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
  (Download)

 • การประเมินความต้านทานของแตงไทยและเมล่อนพันธุ์การค้าต่อเชื้อโรคเหี่ยวฟิวซาเรียมสายพันธุ์ 1
     สมควร บุญศรีนุกุล, เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ปริยานุช จุลกะ และธานี ศรีวงศ์ชัย
  (Download)

 • การจัดจำแนกในระดับชีวโมเลกุลของเชื้อไฟโตพลาสมาที่พบในโรคพุ่มแจ้ - โรคอุบัติใหม่ของมันสำปะหลังในประเทศไทย
     สุภาพร กลิ่นคง, วาสนา รุ่งสว่าง, ปัณฑา ขวัญทองยิ้ม และคนึงนิตย์ เหรียญวรากร
  (Download)

 • ความต้านทานต่อเชื้อไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศบนยีน Ty-2 ในมะเขือเทศรุ่น F1 และ BC1F1 ระหว่างสายพันธุ์ป่า Solanum habrochaites 'L06112' และสายพันธุ์การค้าสีดาทิพย์ 3
     อรอุบล ชมเดช, อุไรวรรณ พงษ์พยัคเลิศ, นริศา เจือจุน, อิสระยศ สินบุญยะมะ และจุลภาค คุ้นวงศ์
  (Download)

 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสภาพการปลูกทุเรียนของเกษตรกร ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
     พิชญา สาระรักษ์, สุพัตรา ศรีสุวรรณ, และสุรินทร์ นิยมางกูร
  (Download)

 • การระบาดและวินัจฉัยโรคใบด่างจุดวงแหวนมะละกอในประเทศไทย
     บุญชาติ คติวัฒน์, อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ และศรีเมฆ ชาวโพงพาง
  (Download)

 • ปริมาณดีเอ็นเอในนิวเคลียสและความมีชีวิตของเรณูกล้วยไม้สกุลหวาย 25 พันธุ์
     ปิยนุช ศรชัย, วราภรณ์ คำพงษ์ และเสริมศิริ จันทร์เปรม
  (Download)
 • ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเหนียวพันธุ์ไม่ไวแสงในระบบปลูกแบบประณีตและระบบปลูกปกติ
     สมชัย เพ็งสะหวัน, ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, วิทิตร ใจอารีย และบุบผา คงสมัย
  (Download)

 • รูปแบบสวนในบ้านในสหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างปี พ.ศ.2543 - ปี พ.ศ.2557
     พุทธรักษ์ แสงทอง และศศิยา ศิริพานิช
  (Download)

 • การประเมินลักษณะต่างๆ ของรากระหว่างการงอกของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อศึกษาศักยภาพในการแข่งขันกับวัชพืช
     รณชัย ช่างศรี, ธานี ศรีวงศ์ชัย, สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ และรัตติกาน เกิดผล
  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.