กองบรรณาธิการ

สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 นายกสมาคม : รองศาสตราจารย์ ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร

 อุปนายก : ดร. ปกรณ์ สุจเร 

 เลขาธิการรองศาสตราจารย์ ดร. พัชรียา บุญกอแก้ว

 นายทะเบียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี

 เหรัญญิก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ ร่มแก้ว

 

วารสารวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการเกษตร (Agricultural Science and Innovations Journal)

 บรรณาธิการ :         รองศาสตราจารย์ ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 บรรณาธิการจัดการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                    นางสาวแพรว เที่ยงพิมล                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 กองบรรณาธิการ :  ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร. เมธา วรรณพัฒน์      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                ศาสตราจารย์ ดร. เจริญศักดิ์ โรจน์ฤทธิ์พิเชษฐ์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                ศาสตราจารย์ ดร. ชาญวิทย์ วัชรพุกก์                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       ศาสตราจารย์ ดร. เอิบ เขียวรื่นรมย์                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       ศาสตราจารย์ ดร. อังสุมาลย์ จันทราปัตย์            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       ศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี สุทธิประการ                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       ศาสตราจารย์ ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       ศาสตราจารย์ ดร. สายชล เกตุษา                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สัญชัย จตุรสิทธา    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       ศาสตราจารย์ ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ทวีชัย                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

สำนักงานกองบรรณาธิการ : ห้อง 717 ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900

                                              โทรศัพท์ 02 579 0588 ต่อ 1705, 1706 (โทรสาร)

ผู้ดูแลเว็บไซต์วารสารฯ : ดร. ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ

พิมพ์ที่ : บริษัท เมจิค พับบลิเคชั่น จำกัด 30 ซ.รามคำแหง 32 แยก 1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

              โทร. 02 374 3462

Please publish modules in offcanvas position.