ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • ผลของไคโตซานและไธไดอะซูรอนในการเพาะเลี้ยงข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อสร้างสารสำคัญทางโภชนาการ
     รงรอง หอมหวล, สุลักษณ์ แจ่มจำรัส, มณฑา วงศ์มณีโรจน์, รัตนา เอการัมย์, พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, ชูศักดิ์ คุณุไทย และสนธิชัย จันทร์เปรม
  (Download)

 • การพัฒนาหอบำบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเปียกด้วยระบหมุนเวียนการบำบัดสำหรับกระบวนการรมผลลำไยสด
     สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ, จักรพงษ์ พิมพ์พิมล, จาตุพงศ์ วาฤทธิ์ และชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
  (Download)

 • ความต้องการความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงานโครงการของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคตะวันตก
     ณัตฐา พลเสน และสาวิตรี รังสิภัทร์
  (Download)

 • ปริมาณโลหะหนักในน้ำเสีย น้ำทิ้งและกากตะกอนมูลสุกรจากฟาร์มสุกรที่ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศและใช้อากาศ
     วรีย์ณิดา วิวรรธมงคล, จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์, สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ และอุทัย คันโธ
  (Download)

 • การศึกษาวิธีปฏิบัติต่อผลลองกองเพื่อการส่งออก
     ภัคธร ลาภบริบูรณ์, ยศพล ผลาพล, เจริญ ขุนพรหม และจริงแท้ ศิริพานิช
  (Download)

 • การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผสมเกสรปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
     สุพัตรา ศรีสุวรรณ, เฉลิมพล ภูมิไชย์ และธานี ศรีวงศ์ชัย
  (Download)

 • ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
     พัชราวดี ศรีบุญเรือง
  (Download)

 • การแจกกระจายค่าบริกซ์ตามความยาวของลำอ้อยอายุต่างๆ ที่เกิดจากอิทธิพลของอุณหภูมิทรงพุ่มและปริมาณน้ำในช่วงการเจริญเติบโต
     กุมุท สังขศิลา, ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ และประสิทธิ์ สมจินดา
  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.