ปีที่ 46 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. สาเหตุโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียน
     มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม และภัทราพร ทองนิ่ม
  (Download)

 • ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร บ้านนาสาร จำกัด อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     วนิดา ดาวเรือง, สุพัตรา ศรีสุวรรณ และสุรินทร์ นิยมางกูร
  (Download)

 • การประเมินพันธุ์ฟักทองเพื่อการปรับปรุงพันธุ์เพิ่มปริมาณสารเบต้าแคโรทีน
     ปณาลี ภู่วรกุลชัย, สุมาลี หมิ่นกระโทก, สุวรรณี ชะเอม, หิรัญกุล พลรักษ์ และอัญมณี อาวุชานนท์
  (Download)

 • การปรับปรุงพันธุ์มันเทศประดับด้วยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยใช้รังสีแกมมา
     กมลทิพย์ แสนสม, ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, พีรนุช จอมพุก และสุวิสา พัฒนเกียรติ
  (Download)

 • ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
     เบญจวรรณ นานรัมย์, สุพัตรา ศรีสุวรรณ และสุรินทร์ นิยมางกูร
  (Download)

 • การประเมินเครื่องแลคโตสตาร์ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงพาณิชย์ของน้ำนมดิบ
     สิรินทรา ไสยสมบัติ และประวีร์ วิชชุลตา
  (Download)

 • การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Xanthomona oryzae pv. oryzae ในประเทศไทย ด้วยเทคนิค AFLP, rep-PCR และ RFLP-Tal
     ปริศนา วงค์ล้อม, จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, สุจินต์ ภัทรภูวดล และวิชัย โฆสิตรัตน
  (Download)

 • การลดลงของสารฆ่าแมลงคลอร์ไพริฟอสในใบโหระพา (Ocimum basillicum Linn.) หลังการฉีดพ่น
     มะลิวัลย์ แซ่ลิ้ม, สุรชาติ พิมพา และฐิติยา แซ่ปัง
  (Download)

 • รูปแบบการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
     ศุทธินี ชวนเชย, สุวิสา พัฒนเกียรติ, พัฒนา สุขประเสริฐ และรุจีพัชร บุญจริง
  (Download)

 • การจำแนกเชื้อรา Fusarium species จากพืชอาศัยต่างๆ ด้วยลักษณะสัณฐานวิทยา และเครื่องหมาย ISSR
     เบญจพล ศรีทองคำ และจินตนา อันอาตม์งาม
  (Download)

 • ผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์แคระ 6 สายพันธุ์ ที่ปลูกในสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
     ประมร เมืองพรม, สายัณห์ ทัดศรี และประภา ศรีพิจิตต์
  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.