ปีที่ 49 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561

    รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

 • การใช้เทคนิค duplex RT-PCR สำหรับตรวจสอบเชื้อ piper yellow mottle virus และ Cucumber mosaic virus ที่ก่อโรคในพริกไทย
     มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม และ รัชนี ฮงประยูร
  (Download)

 • อัตราการแสดงออกของยีน gus จากการควบคุมของยูคาลิปตัสโปรโมเตอร์ KORRIGAN ในเนื้อเยื่อจำเพาะของยาสูบ
     อาทิตย์ วิมลทัศน์, วิชัย โฆสิตรัตน และ ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
  (Download)

 • การสำรวจโรคขอบใบแห้งและความต้องการความรู้ในการจัดการโรคขอบใบแห้งของข้าวในระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด
     มัชฌิมา สังข์วรรณะ, พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง และ สุจินต์ ภัทรภูวดล
  (Download)

 • การยอมรับการปลูกพืชร่วมยางของเกษตรกรในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     ศิริรัตน์ ตันเจริญ, พนามาศ ตรีวรรณกุล และ พิชัย ทองดีเลิศ
  (Download)

 • อิทธิพลของพันธุ์และแหล่งที่มาของท่อนพันธุ์ต่อการแตกกิ่งของมันสำปะหลัง
     สายฝน ศรีสุธา, เฉลิมพล ภูมิไชย์, วิจารณ์ วิชชุกิจ, เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ และ สุภาวดี บุญมา
  (Download)

 • การใช้ชีววิธีในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคใบไหม้ของยูคาลิปตัส
     ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, พรพิมล หมั่นจิตร และ นพมาศ โตสมบูรณ์
  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.