ปีที่ 50 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562

    รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ความคิดเห็นที่มีต่อการผลิตมะยงชิดนครนายกของเกษตรกรในอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
     รัตมณี นาคคล้าย, พัชราวดี ศรีบุญเรือง และ พิชัย ทองดีเลิศ
  (Download)

 • การจัดการการตลาดทุเรียนของเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน จังหวัดจันทบุรี
     ไพบูลย์ สถิรโกศลวงศ์ และ พนามาศ ตรีวรรณกุล
  (Download)

 • ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของไข่ไก่และผู้ซื้อในตลาดสดที่ตั้งอยู่ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภออุทัย
  และอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ, ชลธิชา ศรีวงค์วรรณ, อธิพันธ์ พรประสิทธิ์ และ วิศิษย์ เกตุปัญญาพงศ์
  (Download)

 • การพัฒนาออกแบบเครื่องปอกมะม่วงดองเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปมะม่วงดอง
     อิศราวุฒิ บุญแก้ว, สุดสายสิน แก้วเรือง, ศุภกิตต์ สายสุนทร และ รติยา ธุวพาณิชยานันท์
  (Download)

 • การตอบสนองทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของข้าวโพดลูกผสม 3 พันธุ์ภายใต้สภาวะดินอิ่มตัวด้วยน้ำ
     พรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, เอ็จ สโรบล, สุตเขตต์ นาคะเสถียร และ ทิวา พาโคกทม
  (Download)

 • การผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออกของเกษตรกรอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
     มนัสวิน ตันวีนุกูล, ชลาธร จูเจริญ, และ พัชราวดี ศรีบุญเรือง
  (Download)

 • ผลของการติดเชื้อ CyMV ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของกล้วยไม้สกุลหวาย โซเนีย พันธุ์เอียสกุล
  ในสภาพโรงเรือนที่แตกต่างกัน
     สิริมา บำรุง, ดวงพร บุญชัย, อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์ และ พัชรียา บุญกอแก้ว
  (Download)

 • อิทธิพลของการให้แสงเพิ่มต่อการเจริญเติบโต การสังเคราะห์ด้วยแสง และคุณภาพดอกของฟาแลนนอปซิส
  พันธุ์ Sogo Yukidian V3 
     วิมลวรรณ ชอบสอาด, ดวงพร บุญชัย, พูนพิภพ เกษมทรัพย์ และ พัชรียา บุญกอแก้ว
  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.