ปีที่ 51 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563

    รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ผลของระยะเวลาการเสริมไอโอดีนในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตองค์ประกอบซากและระดับไอโอดีนในเนื้อปลาดุกบิ๊กอุย
     พัชรา โพธิพัฒน์, สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, อรประพันธ์ ส่งเสริม และ สุชาติ อิงธรรมจิตร์
  (Download)

 • ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtillis NS-03 ในการควบคุมโรคใบขีดสีน้ำตาลของข้าวที่เกิดจากเชื้อรา Cercospora oryzae
     ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์, ศรัณยา เพ่งผล และ วาริน อินทนา
  (Download)

 • ความทนเค็มของต้นอ่อนกล้วยไม้สกุลหวาย โซเนีย 'เอียสกุล' ในสภาพปลอดเชื้อ
     เพชรศุภางค์ คำแท้, ดวงพร บุญชัย, พูนพิภพ เกษมทรัพย์ และ พัชรียา บุญกอแก้ว
  (Download)

 • การจัดการสวนไม้ผลของเกษตรกรอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
     จิณัฐตา วุฒามนตรี และ พนามาศ ตรีวรรณกุล
  (Download)

 • ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการผลิตฝรั่งตามเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
     ปรัชญา ปุญญาสาสน์, พัชราวดี ศรีบุญเรือง และ ชลาธร จูเจริญ
  (Download)

 • การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ซาก ปริมาณคอเลสเตอรอล และคอลลาเจนในเนื้อไก่ไข่ที่อายุ 75 และ 80 สัปดาห์
     อังสุมา แก้วคต, ณัฐภัทรา ภมรสูต, ณัฐวรรณ คงกระพัน, ณันญรัตน์ คุ้มครอง และ อัจฉรา ขยัน
  (Download)

 • สัณฐานวิทยา โครงสร้างรัง อุณหภูมิที่มีผลต่อการอยู่รอด และวงจรชีวิตของชันโรงเลี้ยง 4 ชนิด
     อรนลิน ศรีสุขใส, เอกพันธ์ ไกรจักร์ และ ชามา พานแก้ว
  (Download)

 • การประเมินการเจริญเติบโตและการพัฒนาของกล้ามันสำปะหลังที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อต่อระดับไนโตรเจนที่แตกต่างกัน
     ประภาพรรณ ยังสุขยิ่ง, วิจารณ์ วิชชุกิจ, ภานุพงษ์ คงจิว, จักรกฤษณ์ ศรีแสง และ สุตเขตต์ นาคะเสถียร
  (Download)

Please publish modules in offcanvas position.