ปีที่ 48 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560

 

 • สารบัญ
  (Download)

 • การตอบสนองของโปรตีนในเชื้อ Xanthomonas citri subsp. citri ต่อน้ำมันหอมระเหยแมงลักด้วยเทคนิคโปรตีโอมิกส์
  Proteomics Analysis of Xanthomonas citri subsp. citri Response to American Basil (Ocimum americanum L.) Oil
     จุรีย์ ตั้งฤทัยวานิชย์, ศิริเพ็ญ จริเกษม, ภูษิตา วรรณิสสร, นฤมล เผ่านักรบ, สิทธิรักษ์ รอยตระกูล และ วิชัย โฆสิตรัตน
  (Preview, Download)

 • การชักนำให้เกิดแคลลัสและต้นอ่อนจากกลีบดอกที่พัฒนาแล้วของเบญจมาศ
  Callus Induction and Plantlets Regeneration from Mature Ray Floret of Chrysanthemum
     พันทิพา ลิ้มสงวน, สนธิชัย จันทร์เปรม และ เสริมศิริ จันทร์เปรม
  (Preview, Download)

 • การปรับปรุงพันธุ์โดยการชักนำการกลายพันธุ์ในเบญจมาศโดยใช้รังสีแกมมาและการตรวจสอบการกลายพันธุ์โดยวิธีเอเอฟแอลพี
  Gamma Ray Induced Mutation in Chrysanthemum and Detection of DNA polymorphism by AFLP
     พันทิพา ลิ้มสงวน, สนธิชัย จันทร์เปรม, อิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร, ปัทมา ศรีน้ำเงิน และ เสริมศิริ จันทร์เปรม
  (Preview, Download)

 • ผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในช่วงต้นของฤดูต้นฝน ภายใต้การให้น้ำหยดใต้ผิวดินและน้ำหยดบนดินเปรียบเทียบกับน้ำฝนตามธรรมชาติ
  Yield of Cassava Grown in Beginning of Early Rainy Season under Supplemental Subsurface-Dripped and Surface-Dripped Irrigations in Comparison to Natural Rainfed Condition
     นรชัย ช่วยพรัด, สุตเขตต์ นาคะเสถียร, เอ็จ สโรบล, วิจารณ์ วิชชุกิจ, ชัยสิทธิ์ ทองจู, สุเมธ ทับเงิน, สุดสายสิน แก้วเรือง และ คัทรียา ฉัตรเที่ยง
  (Preview, Download)

 • การจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุจากโรคลำต้นเน่าของข้าวโพดด้วยการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของกลุ่มยีน
  Identification of Stalk Rot Bacteria of Corn by Multilocus Sequence Analysis
     อริษา จิตรติกรกุล, จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, สุจินต์ ภัทรภูวดล และ วิชัย โฆสิตรัตน
  (Preview, Download)

 • การทดสอบกิจกรรมเชิงคุณภาพเบื้องต้นของเอนไซม์เซลลูเลส และไคติเนสที่ผลิตจากเชื้อรา Rhizopus spp.
  Preliminary Qualitative Test on Cellulase and Chitinase-Producing Rhizopus spp.
     ชุลีภรณ์ จันทร์น้อย, อรอุมา เพียซ้าย และ นัฐวุฒิ บุญยืน
  (Preview, Download)

 • การคาดคะเนอัตราปุ๋ยไนโตรเจนสำหรับพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ (Capsicum frutescens L.) โดยใช้ DSSAT
  Prediction of Nitrogen Fertilizer Rate for Red Bird Eyed Chili (Capsicum frutescens L.) Production using DSSAT
     จุฬาวรรณ และกาสินธ์, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ และ ณัฐพล จิตมาตย์
  (Preview, Download)

 • โพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสใบด่างพริก : การผลิต คุณสมบัติ และการนำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัย
  Anti-Pepper mild mottle virus Polyclonal Antibody : Production, Characteristics and Diagnostic Application
     ธีร์วศิษฐ์ แพทย์สมาน, รัชนี ฮงประยูร และ สิริกุล วะสี
  (Preview, Download)

 • การผลิตโปรตีนห่อหุ้มอนุภาคลูกผสมเพื่อการผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ Tomato leaf curl New Delhi virus - [Thailand:Kanchanaburi:Cucuber:2012]
  Production of Recombinant Coat Protein for the Generation of Specific Polyclonal Antibody Against Tomato leaf curl New Delhi virus - [Thailand:Kanchanaburi:Cucumber:2012]
     สรรชัย จันทะจร และ รัชนี ฮงประยูร
  (Preview, Download)
 • ศักยภาพการสังเคราะห์แสงของใบสะละพันธุ์เนินวงและสุมาลี
  Leaf Photosynthetic of Sala (Salacca spp.) cv. 'Nern Wong' and 'Sumalee'
     พรรณี ชื่นนคร และ สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
  (Preview, Download)

 • ประสิทธิภาพของสายพันธุ์กลายที่ได้จากเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ซึ่งแยกจากดินรอบรากในการควบคุมโรคเน่าระดับดินของต้นกล้าแตงกวา สาเหตุจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum
  Efficacy of Mutant Strain Derived from Antagonistic Bacteria Isolated from Rhizosphere Soil for the Control of Cucumber seedling Damping-off Caused by Pythium aphanidermatum
     อนุสรา ตะเคียนเกลี้ยง, วรรณวิไล อินทนู และ จิระเดช แจ่มสว่าง
  (Preview, Download)

 • อิทธิพลของความหนาแน่นและการบรรจุออกซิเจนต่ออัตราการรอดตายของไรน้ำนางฟ้าไทยเพื่อการขนส่ง
  Effect of Density and Oxygen Packaging on Survival Rate of Thai Fairy Shrimp (Branchinella thailandensis) for Transport
     จามรี เครือหงษ์, จงดี ศรีนพรัตว์วัฒน, สุรภี ประชุมพล และ ปริญญา พันบุญมา
  (Preview, Download)

Please publish modules in offcanvas position.