ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม - เมษายน 2561

ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) มกราคม - เมษายน 2561

 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

สารบัญ  

 

 • ผลของการปลูกแวนดา ‘มนุวดี’ ในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิต่อการสะสมปริมาณคาร์โบไฮเดรต
     ถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์ และ โสระยา ร่วมรังษี
  (รายละเอียด)

 • อิทธิพลของสารแพคโคลบิวทราโซลในการควบคุมการเจริญเติบโตของต้นชาฮกเกี้ยน
     ธนาวุฒิ นักรู้ และ เสาวณี คงศรี
  (รายละเอียด)

 • ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาหัวพันธุ์ต่อการเติบโตและการออกดอกของกล้วยไม้ดินลิ้นมังกรสีชมพู
  และนางอั้วสาคริก
     นิพนธ์ กิติดี, โสระยา ร่วมรังษี และ ณัฐา โพธาภรณ์
  (รายละเอียด)

 • วิธีการที่เหมาะสมในการตรวจสอบความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสรหม้อข้าวหม้อแกงลิง
     อมรรัตน์ แก้วคุ้มภัย, สรายุทธ อ่อนสนิท, เยาวพรรณ สนธิกุล, ธีร ศรีสวัสดิ์ และ สุรพล ฐิติธนากุล
  (รายละเอียด)

 • ผลของ NAA และ BA ที่มีต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เอื้องคำปอน (Dendrobium dixanthun Lchb.f.)
  เอื้องคำกิ่ว (Dendroium signatum Rchb. f.) และเอื้องเก๊ากิ่วแม่สะเรียง (Dendroium tortile Lindl.)
  ในสภาพปลอดเชื้อ
     นพวรรณ พูลพิพัฒน์, พุทธพงษ์ สร้อยเพชรเกษม และ พีระศักดิ์ ฉายประสาท
  (รายละเอียด)

 • ผลของความยาววันต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของว่านแสงอาทิตย์
     รุ่งนภา ช่างเจรจา และ สันติ ช่างเจรจา
  (รายละเอียด)

 • การขยายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์
     สุมิตรา สุปินราช และ อิศร์ สุปินราช
  (รายละเอียด)

 • ผลของปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของทานตะวัน
     อิศร์ สุปินราช และ สุมิตรา สุปินราช
  (รายละเอียด)
 • การพัฒนาบานไม่รู้โรยเป็นไม้ดอกกระถางด้วยเทคนิคการเด็ดยอด
     ชรินทร์ ทริเพ็ง และ ภาณุพล หงษ์ภักดี
  (รายละเอียด)

 • ผลของความถี่ในการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต คุณภาพช่อดอก และปริมาณไนโตรเจนสะสม
  ในกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โซเนีย‘เอียสกุล’
     ศุภสุตา การูจี, สุริวัฒน์ ช่วยบำรุง ศุภธิดา อับดุลลากาซิม และ สิรินาฏ น้อยพิทักษ์
  (รายละเอียด)

 • ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของเทียนซ้อนกระถาง
     อมรรัตน์ ชุมทอง
  (รายละเอียด)

 • ผลของไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของดอกชมจันทร์
     สันติ ช่างเจรจา, พรรณี ดอยพนาสุข และ รุ่งนภา ช่างเจรจา
  (รายละเอียด)

 • การศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อและการชักนำให้เกิดแคลลัสในกนกนารี
     ปวีณา ภูมิสุทธาผล, สุนิสา สายสืบ และ สุภาภรณ์ รอดประดิษฐ์
  (รายละเอียด)
 • ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพของหัวพันธุ์กล้วยไม้ดินนางกราย
     นิพนธ์ กิติดี, นุชรา กาบบัว, พิมพ์ใจ สีหะนาม และ ณัฐา โพธาภรณ์
  (รายละเอียด)

 • ผลของชนิดและความเข้มข้นของไซโตไคนินต่อการชักนำการเกิดโพรโทคอร์มไลค์บอดี้จากชิ้นส่วนใบอ่อน
  ของกล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าปิด
     มุสลีนา สาแม, อรอุมา นิถารมย์, อุสนา ปานาวา และ ปานจันทน์ สุจริตธุรการ
  (รายละเอียด)

 • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์วานิลลา
     มนฑิณี กมลธรรม และ สะใบทอง ภูมิคอนสาร
  (รายละเอียด)

 • พรรณไม้ดอกไม้ประดับพื้นเมืองในพื้นที่ป่าของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
     จักรพงษ์ รัตตะมณี และ กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ
  (รายละเอียด)

 • ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักนำให้เกิดต้นและราก จากการเพาะเลี้ยงข้อกุหลาบหนูในสภาพหลอดทดลอง
     รัตนา ขามฤทธิ์ และ อนัญญา กิ่งหลักเมือง
  (รายละเอียด)

 • ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้กุหลาบเหลืองโคราช (Aerides houlletiana Rchb.f.)
     นัฏฐา นิตย์วัฒนกุล, นิภาวัลย์ แหมไธสง และ อารักษ์ ธีรอำพน
  (รายละเอียด)
 • ผลของการปักชำกิ่งไม้ประดับในสภาพการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศต่อเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต
  และการเปลี่ยนแปลงของดอก
     ทวินันท์ อัฐปัน, วิมลมาศ บุญมี และ กนกพร บุญญะอติชาติ
  (รายละเอียด)

 • ศักยภาพไม้พุ่มทนเค็มในพื้นที่บริเวณสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (สวนพฤกษชาติ) เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุพืชพันธุ์ในงานภูมิทัศน์
     สุกัญญา ชัยพงษ์, แพรวพันธุ์ กันหา และ พารินธร บุญฟู
  (รายละเอียด)

 • การให้แสงจากหลอดไดโอดเปล่งแสงคั่นในเวลากลางคืนเพื่อควบคุมการออกดอกของเบญจมาศ
     ถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์, ปริญญา จันทรศรี, บาจรีย์ ฉัตรทอง, ชัชวาลย์ ชัยชนะ และ สุวิทย์ วงศ์ศิลา
  (รายละเอียด)

 • ผลของหลอดไดโอดเปล่งแสง (LEDs) ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของต้นอ่อนเบี้ยพรุ (Peperomia cavaleriei C. DC.)
     พรสุดา ศิริรักวงษา, ดวงพร บุญชัย, พัชรียา บุญกอแก้ว และ เฉลิมพล สุวรรณภักดี
  (รายละเอียด)

 • อิทธิพลของ NAA ต่อการเกิดรากของลำต้นตัดชำแคคตัสหนามดำและลูกผสม
     วิมลวรรณ ชอบสอาด, พัชรี บุญกอแก้ว และ กนกวรรณ ถนอมจิตร
  (รายละเอียด)
 • การเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์การสังเคราะห์ด้วยแสงของวานิลลาพันธุ์ Haapape และ Tahiti
     เอกนรี ขันทอง, พัชรียา บุญกอแก้ว และ พูนพิภพ เกษมทรัพย์
  (รายละเอียด)

 • การติดเชื้อไวรัส วัสดุปลูก และสภาพโรงเรือนต่อการเจริญเติบโตและอัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซ CO2
  ของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์เอียสกุล
     สิริมา บำรุง, พัชรียา บุญกอแก้ว และ ดวงพร บุญชัย
  (รายละเอียด)

 • ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อการเพิ่มจำนวนโปรโตคอร์มไลค์บอดี้ของกล้วยไม้สกุลหวาย 2 พันธุ์ ในสภาพปลอดเชื้อ
     เพชรศุภางค์ คำแท้, พัชรียา บุญกอแก้ว และ ดวงพร บุญชัย
  (รายละเอียด)

 • การพัฒนาวัสดุเพาะเมล็ดจากมูลโคที่ผ่านกระบวนการหมักจากบ่อแก๊สชีวภาพ
     ปรีชา พรมโสภา, วราภรณ์ ภู่ภักดีพันธ์, วิภา ประพินอักษร และ วิมลฉัตร สมนิยาม
  (รายละเอียด)
 • การตอบสนองต่อการจัดการธาตุอาหารของต้นมะพร้าวน้ำหอมอายุน้อยที่ยังไม่ให้ผลผลิต
     ภานุวัฒน์ เนียมสุวรรณ, กฤษณา กฤษณพุกต์, ภาสันต์ ศารทูลทัต, ศุภธิดา อับดุลลากาซิม และ ลพ ภวภูตานนท์
  (รายละเอียด)

ระบบลงทะเบียน

จำนวนผู้เข้าชม

507796
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
58
118
176
451270
176
3037
507796

Your IP: 44.192.115.114
2023-10-02 08:18

Please publish modules in offcanvas position.