ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2554

 • คู่แข่งการผลิตและการค้ายางพาราในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
  สมเกียรติ กสิกรานันท์

  (Preview, Download)

 • การใช้ดีเอ็นเอเครื่องหมายเพื่อสร้างมะเขือเทศสายพันธุ์คู่แฝดต้านทานโรคพืชหลายชนิดในมะเขือเทศ
  รัตนา ลาสุข  กมลสิริ เพชรบูรณ์  ฉัฐพร คุ้นวงศ์ และจุลภาค คุ้นวงศ์
  (Preview, Download)

 • เส้นตอบสนองต่อแสงของใบผักโขมภายใต้ความเข้มข้นหลายระดับของคาร์บอนไดออกไซต์
  ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
  (Preview, Download)

 • อิทธิพลของความเข้มแสงต่อจุดชดเชยคาร์บอนไดออกไซต์และประสิทธิภาพคาร์บอนซิเลชันของใบผักโขม
  ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล และสุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
  (Preview, Download)

 • การศึกษาระดับโมเลกุลของเชื้อ Brome mosaic virus สาเหตุโรคด่างของข้าวฟ่างในประเทศไทย
  อังคาร ยิสารคุณ และคนึงนิตย์ เหรียญวรากร
  (Preview, Download)

 • ผลของสารเคลือบผิวเชลแลคและโซเดียมไบคาร์บอเนตต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา Penicillium digitatum บนส้มสายน้ำผึ้ง
  พรชัย ราชตะพันธ์ุ  ทัศนา ใจบุญ และเพ็ญจันทร์ วิยะ
  (Preview, Download)

 • ผลการเคลือบไคโตซานและถุง LDPE ต่ออายุการเก็บรักษาสับปะรดตัดแต่ง พร้อมบริโภค
  พรชัย ราชตะพันธุ์  พัทรมน ละหานแก้ว และพิชญ์ดา สุขเกษม
  (Preview, Download)

 • การวิเคราะห์สายพันธุ์เห็ดฟางด้วยวิธี ITS-PCR-RFLP
  ธิติยาภรณ์ ประยูรมหิศร  อัจฉรา พยัพพานนท์ และมาลี ศรีสดสุข
  (Preview, Download)

 • วิธีการและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการถ่ายยีนเข้าสู่กล้วยไม้สกุลหวายโดยวิธีใช้เครื่องยิงอนุภาคและการใช้อะโกรแบคทีเรียมเป็นพาหะ
  ปิยนุช ศรชัย  รักชนก โคโต และเสริมศิริ จันทร์เปรม
  (Preview, Download)

 • การจำแนกสายพันธุ์และศึกษาสมบัติบางประการของสารต้านจุลินทรีย์จากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus sp. B-1 ที่คัดแยกได้จากบ่อเลี้ยงปลา
  สุปราณี พึ่งแพง  ชลอ ลิ้มสุวรรณ และวัชริยา ภูริวิโรจน์กุล
  (Preview, Download)

 • การออกแบบและพัฒนาเครื่องปิดฝากระป๋องกึ่งอัตโนมัติแบบใช้อุปกรณ์นิวแมติก
  ชาคริต ศรีทอง  อรวิกา แก้วเชื้อ และศุภกิตติ สายสุนทร
  (Preview, Download)

 • อิทธิพลของพันธุกรรมและระยะเวลาการบ่มเพาะต่อปริมาณสารอาหารกาบาในเมล็ดข้าวกล้องงอก
  ดำเนิน กาละดี  โสรยา ต๊ะวงค์  ชัยพร เลาหล้า  วัชรพงษ์ กามะวิถี  และแสงทิวา สุริยงค์
  (Preview, Download)

 • โรคปื้นดำของลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.) และการควบคุมโรคในระยะก่อนการเก็บเกี่ยว
  ธัญมน สังข์ศิริ  สมศิริ แสงโชติ และเนตรนภิส เขียวขำ
  (Preview, Download)

 • การปรับปรุงพันธุ์พิทูเนียเพื่อให้ทนโรคลำต้นเน่าที่เกิดจากเชื้อ Phytophthora parasitica
  ยุภาวดี พิมพ์สมาน  สุดฤดี ประเทืองวงศ์ และธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
  (Preview, Download)

 • ผลของเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาและเชื้อแบคทีเรียเอนโดไฟต์ร่วมกับการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของปทุมมา
  อภิรยา เทพสุคนธ์ และโสระยา ร่วมรังษี
  (Preview, Download)

 

 

Please publish modules in offcanvas position.