ปีที่ 51 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

ปีที่ 51 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

 สารบัญ

 

 • การตอบสนองของปากใบและกระบวนการสังเคราะห์แสงภายใต้สภาวะขาดน้ำจากการชักนำด้วยสารพอลิเอทิลีนไกลคอล
  ของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (Oryza sativa L. ssp. indica cv. KDML105) ในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้น
     วสันต์ ปานนิ่ม, คัทลียา ฉัตร์เที่ยง, วินัย อุดขาว, ศิริพรรณ สุขขัง, สมนึก พรมแดง และ สุนทรีย์ ยิ่งชัชวาลย์

  Stomatal and Photosynthetic Response to Polyethylene Glycol Induced Drought Stress of Thai Jasmine Rice (Oryza sativa L. ssp. Indica cv. KDML105) during Vegetative Stage
     
  Wason Pannim, Cattleya CHutteang, Winai Utkhao, Siriphan Sukkhaeng, Somnuk Promdang
  and Suntaree Yingjajaval


  (Download)

 • ความหลากหลายของราบนซากใบพืชและการเป็นปฏิปักษ์ต่อการยับยั้งการเจริญของราสาเหตุโรคพืช
     สุรีมาศ อัดทอง, พัชรวิภา ใจจักรคำ และ อรอุมา เพียซ้าย

  Diversity of Leaf Litter Fungi and Antagonistic Effect to Inhibit Mycelial Growth of Plant Pathogenic Fungi
     Sureemart Atthong, Patcharavipa Chaijuckum and Onuma Piasai


  (Download)

 • การจัดจำแนกชนิด และการใช้สารเคมีควบคุมเชื้อรา Rhizoctonia species สาเหตุโรคกาบใบแห้งของข้าว
     กัญญารัตน์ สมเพ็ชร, พัชรวิภา ใจจักรคำ และ อรอุมา เพียซ้าย

  Identification and Chemical Control of Rhizoctonia species causing Sheath Bight Disease of Rice
     Kunyarut Sompach, Patcharavipa Chaijuckum and Onuma Piasai

  (Download)

 • การมีส่วนร่วมของสมาชิกในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน 'เพื่อนช่วยเพื่อน' ภายใต้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช
  จักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย
     เพ็ญนิสา ยิ่งยวด, ชลาธร จูเจริญ, สุภาภรณ์ เลิศศิริ, นริศรา อินทะสิริ และ ปรีดา สามงามยา

  Participation of the Members in the Royal Vegetable Seed Production's Members Project 'Peun Choy Peun' Project under the Chakrapan Phensiri Plant Development Center in Chiang Rai Province
     Pennisa Yingyuad, Chalathon Choocharoen, Supaporn Lertsiri, Narisara Intasiri and Preeda Samngamya

  (Download)

 • การจัดการข้อจำกัดในชั้นสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดินร่วนปนกรวด (Ldr+km) เพื่อการปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้ว
     มณีทิพย์ ขุนทอง, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, ณัฐพล จิตมาตย์ และ เอิบ เขียวรื่นรมณ์

  Constraint Management for Fertility Capability Class of Loamy Skeleton Soil (Ldr+km) for Sugarcane Cultivation in Sa Kaeo Province
     Maneetip Khunthong, Saowanuch Tawornpruek, Natthapol Chittamart and Irb Kheoruenromne

  (Download)

 • ลักษณะ สมบัติ และศักย์ผลิตภาพของชุดดินทับพริกในจังหวัดสระแก้ว
     สัญชัย แซ่เจียง, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ และ ณัฐพล จิตมาตย์

  Characteristics, Properties and Productivity Potential of Thap Phrik Soil Series in Sa Kaeo Province
     Sanchai Sae Jiang, Saowanuch Tawornpruek and Natthapol Chittamart

  (Download)

 • การศึกษาอัตราการเกิดโรคใบด่างมันสำปะหลังในท่อนพันธุ์สะอาด
     วันวิสา ศิริวรรณ์, นวลนภา เหมเนียม, จุฑาทิพย์ ถวิลอำพันธ์, สุกัญญา ฤกษ์วรรณ, กิ่งกาญจน์ เสาร์คำ,
  ศิริกาญจน์ หรรษาวัฒนกุล, ปภาวี พลีพรหม และ เฉลิมพล ภูมิไซย์

  Study of Disease Incidence in Cassava Mosaic Disease Clean Seed
     Wanwisa Siriwan, Nuannapa Hemniam, Jutathip Thawinampan, Sukanya Roekwan, Kingkan Saokham,
  Sirikan Hunsawattanakul, Paphawe Pleeprom and Chalermpo Phumichai

  (Download)

 • ผลของอุณหภูมิต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของพริกไทยสด
     ศริญญา ผ่องการ และ อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์

  Effects of Temperatures on Quality and Storage Life of Green Pepper (Piper nigrum L.)
     Sarinya Pongkarn and Anchaya Mongkolchaiyaphruek


  (Download)

ระบบลงทะเบียน

จำนวนผู้เข้าชม

542589
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
85
89
1538
484917
2791
5199
542589

Your IP: 3.239.11.178
2024-05-19 13:58

Please publish modules in offcanvas position.